Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES

[Uppdaterad 2021-10-20] Karolinska Institutet ansvarar för att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES. Kunskapsproven genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Institutionen har för odontologi har fått förnyat uppdrag att genomföra Kunskapsprov för tandläkare med utbildning utanför EU/ESS. Institutionen för odontologi har helhetsansvaret för utformning, genomförande och utveckling av proven, med administrativt stöd av Avdelningen för uppdragsutbildning.

Avtalet gäller under åren 2021–2022 med möjlighet till förlängning i 2 år (2023 och 2024). Vi ser fram emot att få fortsätta arbeta med Kunskapsprovet.

Kort information om kunskapsprovet

Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen har behörighet att genomföra kunskapsprovet. Kunskapsprovet ges på svenska och syftet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Proven liknar till stor del de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige. Nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare.

Kunskapsprovet är uppdelat i två delprov som hålls vid två olika tillfällen, ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven består av ett antal moment. Under det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall. Under det praktiska delprovet mäts färdigheter och förmågor, till exempel att kunna utföra olika uppgifter i en standardiserad klinisk situation.

Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Hela kunskapsprovet behöver slutföras inom 5 år från det datum man har deltagit i första provet.

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Karolinska Institutet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg. Om provdeltagaren blivit underkänd fem gånger på det teoretiska provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 5 år, rapporteras detta till Socialstyrelsen. Då kan deltagaren inte göra fler kunskapsprov, utan får ta ställning till andra vägar till svensk tandläkarlegitimation (Se Socialstyrelsens webbplats).

För samlad information samt bedömningskriterier, se dokumentet Fördjupad information kunskapsprovet

Den nuvarande formen av Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES började tillämpas år 2017. Prov utförda efter 1 juli 2019 räknas som använda provtillfällen.  För frågor kring dessa regler hänvisar vi till Socialstyrelsen.

Förändringar i Kunskapsprovet med anledning av pandemin Covid19

[Uppdaterad 2021–09–21]

I arbetet med Kunskapsprovet för tandläkare med examen utanför EU/EES följer vi de rekommendationer som lärosätena får av regeringen och bidrar på så sätt till samhällsuppdraget att inte sprida smitta. 

Kunskapsprov för tandläkare utförs endast på plats i KI:s lokaler, för att examinationen ska vara säker och rättvis för deltagarna. Vi kommunicerar med vår uppdragsgivare Socialstyrelsen och inhämtar också information om hur Kunskapsprov för andra yrkesgrupper hanterar sitt uppdrag.

På Karolinska Institutet sker huvuddelen av den teoretiska utbildningen i ordinarie utbildningsprogram även fortsättningsvis som distansundervisning. Prioriterade undervisningsaktiviteter genomförs dock på campus. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska efterlevas. Munskydd rekommenderas i situationer då fysisk distansering är svår att upprätthålla.

Så påverkas kunskapsprovet av pandemin

Kunskapsprovet teori

De teoretiska examinationerna genomförs med restriktioner. Under rubriken Kommande prov kan du läsa när nästa provtillfälle hålls. Examinationen sker tills vidare i flera salar och med fysisk distansering

Kunskapsprov praktik

Praktiskt prov i januari 2021 ställdes in på grund av pandemin covid-19. Anmälningstiden för det praktiska provet förlängdes därmed till nästa ordinarie tillfälle i juni. Anmälningar till det praktiska provet i januari är registrerade och överförda till den nya anmälan. Du som redan anmält dig till provet i januari 2021 eller till provet 16–18 juni 2021 behöver inte anmäla dig igen.

På grund av pandemin covid-19 kommer det praktiska provets moment att delas upp på två tillfällen. Ett prov fördelas alltså på två olika datum.

  • Prekliniskt moment kommer att hållas 16–17 juni
  • OSCE moment kommer att hållas 26 augusti

Prioritering av anmälda deltagare sker genom Socialstyrelsens prioriteringsordning, se nästa avsnitt.

Extra provtillfälle hösten 2021

Ett extrainsatt praktiskt prov kommer att genomföras den 13 och 15 oktober. Provet kommer endast innehålla Prekliniskt moment och innefattar inte OSCE. Provet kommer att innehålla tre moment; cariologi, endodonti och protetik som examineras under en heldag. Provet är extrainsatt för att möta behovet av praktiska prov och den utökade väntetid som drabbat deltagare på grund av tidigare inställda praktiska prov. För de som skriver teoretiskt prov i september och november hänvisar vi till praktiskt prov i januari 2022.


Håll dig uppdaterad på förändringar

Vi uppdaterar informationen på denna hemsida efterhand som nya rekommendationer och beslut tas. Vi rekommenderar att ni besöker sidan återkommande för att hålla er uppdaterade.

Mer information om Coronavirus från Karolinska institutet:

Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

Prioriteringsordning vid anmälan till Kunskapsprovet

Uppdaterad 2021-05-24

Teoretiskt kunskapsprov

  1. Den som varit kallad till provtillfälle som ställts in av lärosätet, i kronologisk ordning på inställda provdatum. (Om fler deltagare finns än antalet tillgängliga provplatser, används prioriteringssteg 2-3 även inom denna grupp.)
  2. Den som ej tidigare deltagit i provet.
  3. Den som har haft högst resultat vid tidigare motsvarande delprov (högst poäng vid tidigare teoretiskt prov), men ännu ej uppnått godkänt resultat.

Vid lika prioritering enligt rangordningslistan lottas platserna.

 

Praktiskt kunskapsprov

  1. Den som varit kallade till provtillfälle som ställts in av lärosätet, i kronologisk ordning på inställda provdatum. (Om fler deltagare finns än antalet tillgängliga provplatser, används prioriteringssteg 2-4 även inom denna grupp.)
  2. Den som har genomfört praktisk tjänstgöring eller kurs i svenska författningar. ( Tillämpas efter oktober 2021)
  3. Den som ej tidigare deltagit i provet.
  4. Den som har längst kötid. Som kötid räknas det kortaste av tid från godkänt teoretiskt delprov och tid från senaste genomförda men ej godkända praktiska delprov. Vid lika kötid rangordnas sökande utifrån högsta resultat på tidigare genomfört teoretiskt delprov.

Efter anmälan stängt görs kontroll hos Socialstyrelsen om deltagaren har rätt att skriva respektive prov och vid anmälan till praktiskt prov om deltagaren har genomfört kurs i svenska författningar.

I händelse av återbud kallas reserver från rangordningslistan intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver. Prioriteringsordningen tillämpas både vid teoretiskt och praktiskt prov.

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att du har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som tandläkare i Sverige.
För den teoretiska delen ges den sökande maximalt fem försök.

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag. Det består av två delmoment som delas av med en kortare lunchrast. Delproven innehåller blandade frågetyper, exempelvis single best answer (SBA) och fritextfrågor. Skrivtiden är totalt 6 timmar plus rast.

Beskrivning teoretiska provet

Det teoretiska provet genomförs i datorsal på en anvisad dator. Provet är på svenska, och består av två delar:

I första delen är du fri att navigera fram och tillbaka i provet för att svara på frågor. Denna del består av patientfall som tillsammans omfattar olika odontologiska frågeställningar. Även angränsande ämnesområden ingår (farmakologi, anatomi, allmänmedicin mm). Första delen innehåller också en vetenskaplig artikel på engelska. Artikeln skickas ut före provet.
Andra delen är en MEQ (Modified Essay Question). I denna del kan du inte gå tillbaka och ändra dina svar när du gått vidare till nästa fråga. Denna del består av 1-2 mer omfattande patientfall.

Instruktion och information kring hur du använder plattformen Inspera för att skriva provet hittar du i dokumentet Information Inspera. För att du ska få en bild av hur en tentamen ser ut har vi lagt ut tidigare tentor, se avsnittet resultat.

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna för godkänt resultat på det teoretiska provet finns i dokumentet Fördjupad information om kunskapsprovet.

Anvisningar inför teoretiskt prov

Anmälan till det teoretiska delprovet är öppen, och på anmälningssidan anges tydligt vilket som är sista datum för att anmäla sig till nästa provtillfälle . Observera att du behöver ange det diarienummer som du har fått av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen granskar anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet.

Alla som anmält sig i tid får information om att de är anmälda till provet.

Prioriteringsordning används om antalet anmälda är fler än antalet platser vid provtillfället (länk Prioriteringsordning). De som inte får en plats på provet hamnar på reservlista. Vid återbud kallas reserver intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver.

Vi gör alltid en slumpmässig placering av provdeltagarna i datorsalarna. Datorsalarna är placerade både på KI Campus Solna och KI Campus Flemingsberg. Deltagarna kan inte påverka på vilken plats de ska skriva provet. Anvisningar skickas ut till deltagarna med plats, tid, instruktioner och regler ca 1 vecka innan provet. Exempel på anvisning.

Under provet kommer du att ha tillgång till papper att föra anteckningar på samt ”Nationella riktlinjer för vuxentandvård” i elektronisk version, se litteraturlista. Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Praktiskt delprov

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att du först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Det praktiska delprovet syftar till att mäta din förmåga att agera som tandläkare i ett antal kliniska situationer. För den praktiska delen ges sökande maximalt tre försök. Provet omfattar olika typer av kliniska situationer. Det innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, diagnostik, manuella åtgärder och interprofessionella interaktioner.

Från och med juni 2021 beräknas förbrukat provtillfälle per delprov som du deltagit i. Om du anmält dig till praktiskt prov men endast kan delta i ett av delmomenten, vänligen informera oss i god tid innan provet så att eventuella reserver kan erbjudas en plats. Om en deltagare inte dyker upp utan att ha informerat oss kommer provtillfället att räknas som förbrukat.

Beskrivning praktiska provet

Det praktiska delprovet genomförs i två delar; OSCE och prekliniska prov på fantompatient.

OSCE

Ett delprov genomförs i form av en OSCE-cirkel som består av 4 stationer. OSCE (observed structural clinical examination) är en examinationsform som blivit allt mer vanlig internationellt inom medicinska utbildningar, inklusive tandläkarutbildningar. OSCE innebär att framför allt olika kliniska färdigheter examineras. Detta sker genom att studenterna cirkulerar runt olika stationer där man ska utföra en uppgift under en viss tid. Stationerna kan innehålla moment från samtliga delar av det odontologiska utrednings- och behandlingspanoramat. T ex kan det röra sig om allt från information till en patient om mediciners påverkan på munhälsan, där kunskap kommer från farmakologi/allmän medicin-kurserna, till fyllningsterapi, där kunskap kommer från preparationslära.

Läs mer om: OSCE som en del av kunskapsprovet I Exempelstation OSCE

Kliniskt prov

Det andra praktiska delprovet är kliniskt prov. Momenten innebär att du ska utföra klinisk behandling på fantompatient, såsom preparation, fyllning, endodontisk behandling etc. Provet utförs på fantompatient med tänder av plast.

Läs mer om:  Material vid Preklinisk examination

Bedömningskriterier

Bedömningskriterierna för godkänt resultat på det teoretiska provet finns i dokumentet fördjupad information om kunskapsprovet.

Anvisningar praktiskt prov

De deltagare som klarat det teoretiska provet kan anmäla sig till det praktiska provet. Anmälan är öppen, och på anmälningssidan anges tydligt vilket som är sista dagen för anmälan till nästa provtillfälle

Från och med juni 2021 beräknas förbrukat provtillfälle per delprov som du deltagit i. Om du anmält dig till praktiskt prov men endast kan delta i ett av delmomenten, vänligen informera oss i god tid innan provet så att eventuella reserver kan erbjudas en plats. Om en deltagare inte dyker upp utan att ha informerat oss kommer provtillfället att räknas som förbrukat.

Prioriteringsordning används om antalet anmälda är fler än antalet platser vid provtillfället (länk Prioriteringsordning). De som inte får en plats på provet hamnar på reservlista. Vid återbud kallas reserver intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver.

Praktisk information om OSCE och prekliniska provet skickas ut ca 2 veckor innan provet. Under proven gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Aktuell information

[Uppdaterad 2021–10–20]

Nationella riktlinjer

I varje teoretiskt examination följer en digital version av de nationella riktlinjerna för vuxentandvård med som stöd.

Nya nationella riktlinjerna för vuxentandvård har publicerats. Eftersom de nya riktlinjerna publicerats kort tid innan det teoretiska provet i november har vi valt att fortsatt inkludera nationella riktlinjerna för 2011. Underlaget för bedömning för novemberprovet kommer därför att hänvisa till riktlinjerna från 2011.

Från och med det teoretiska provet i mars kommer vi att använda de nya riktlinjerna för vuxentandvård i den teoretiska examinationen. De svenska nationella riktlinjerna för tandvård ger rekommendationer om att främja hälsa och förebygga sjukdomar, utreda och diagnostisera samt behandla och rehabilitera. Mer om riktlinjerna kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida.

Prekliniska momentet förändras

Den prekliniska examinationen på fantompatient har tidigare varit två moment, där ämnena endodonti, cariologi och protetik har växlats mellan examinationerna. Detta har för många skapat en osäkerhet hur man ska förbereda sig och stress i deltagarnas förberedelse inför provet. För att skapa en tydligare preklinisk examination har beslut tagits att alla moment ska examineras i varje preklinisk examination. Vi hoppas att förändringen leder till att det blir tydligare vad deltagaren ska förbereda sig på och vad som förväntas av deltagaren på den prekliniska examinationen.

Från och med prekliniska examinationen 13 oktober kommer därför alla tre ämnen; endodonti, protetik och cariologi att examinera på det preklinska provet. Momenten som utförs är anpassade efter tidsramen och provet kommer att som tidigare genomföras i två delar som fördelas på förmiddag och eftermiddag.

Ny ordning för beräkning av förbrukat provtillfälle på praktiskt prov

Från och med juni 2021 beräknas förbrukat provtillfälle per delprov som du deltagit i. Om du anmält dig till praktiskt prov men endast kan delta i ett av delmomenten, vänligen informera oss i god tid innan provet så att eventuella reserver kan erbjudas en plats. Om en deltagare inte dyker upp utan att ha informerat oss kommer provtillfället att räknas som förbrukat.

Information om nytt “examensmål” våld i nära relationer.

Målet ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” ingår numera i högskoleförordningen för sju utbildningar på grundnivå. Dessa är fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, socionomexamen, sjuksköterskeexamen och tandläkarexamen. Detta mål examineras i kunskapsprovet från och med 19 november 2020 Vi har uppdaterat vår förkortade litteraturlista med litteratur som kan vara till stöd inför att besvara frågor kopplade till detta mål.

Information om parodklassificering

Från och med det teoretiska kunskapsprovet 19 november 2020 kommer vi att använda oss av den nya klassificeringen av parodontit. Den är en del av den nya tandläkarutbildningen och är därför en viktig pusselbit av kunskap för tandläkare som vill arbeta i Sverige.

Förberedelse kunskapsprovet

Den kunskap och förståelse, de färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet, motsvarar utbildning med svensk tandläkarexamen. Proven liknar till utformning och innehåll också de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Sammantaget examineras de mål som anges i de nationella målen för tandläkarexamen. Se dokument Mål för tandläkarexamen

Kurslitteratur

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet är den litteratur som används på svenska tandläkarutbildningar. Fullständig kurslitteratur kan man ta del av på tandläkarprogrammets webbplats, där kurslitteratur finns angiven i varje enskild kursplan. Vi har även sammanställt en förkortad litteraturlista och övrig litteratur för att vägleda, denna finns här: förkortad litteraturlista

Sveriges Tandläkarförbund

Du som har en tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES kan bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund genom Studerandeföreningen. Bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund

Anmälan till teoretiska provet

Ny anmälningsrutin från och med 24 juni 2020

Anmälan till det teoretiska provet är från och med 24 juni 2020 alltid öppen för anmälan. Cirka fem veckor innan varje kommande provtillfälle stängs anmälningsperioden till det enskilda provet. Datum för stängning står i anslutning till anmälan. Anmälningar som görs efter stängning avser då nästkommande teoretiska prov.

Alla som anmäler sig får en bekräftelse på sin anmälan. Innan vi skickar bekräftelse att du får skriva provet, granskar Socialstyrelsen anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet. Kontroll görs att anmälda inte gjort provet 5 gånger. Antalet platser på teoretiska provet är begränsat till 140, överstiger antalet sökande antalet platser utförs en prioritering av de sökande. Senast en vecka innan provdatum kommer du att få besked om du har fått plats på provet.

I anmälan uppger du dina personuppgifter och det diarienummer du fått av Socialstyrelsen. Du ska inte skicka in några papper eller intyg.

Anmälan till kunskapsprovets teoretiska del mars 2022 ( datum planeras)

Anmälningsperioden till det teoretiska provet i mars 2022 stänger den 24:e februari.
 

Här anmäler du dig till det teoretiska provet

 

Anmälningar som görs efter den 24:e februari gäller nästkommande teoretiskt prov.

För avanmälan och frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.

För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Anmälan till praktiska provet

Ny anmälningsrutin från och med den 24:e juni 2020

Anmälan till det praktiska provet är från och med 24 juni 2020 alltid öppen för anmälan. Cirka fem veckor innan varje kommande provtillfälle stängs anmälningsperioden till det enskilda provet. Datum för stängning står i anslutning till anmälan. Anmälningar som görs efter stängning avser då nästkommande praktiska prov.

Alla som anmäler sig får en bekräftelse på sin anmälan. Innan du får bekräftelse om att skriva provet granskas att du är behörig att genomföra provet. Antalet platser på det praktiska provet är begränsat till 75 platser, överstiger antalet sökande antalet platser utförs en prioritering av de sökande. Senast en vecka innan provdatum kommer du att få besked om du har fått plats på provet.

Endast deltagare som fått godkänt resultat på det teoretiska provet har behörighet att anmäla sig till det praktiska provet. Kontroll görs att anmälda inte gjort provet 3 gånger.

I anmälan uppger du dina personuppgifter och ditt diarienummer du fått av Socialstyrelsen. Du ska inte skicka in några papper eller intyg

Anmälan till kunskapsprovets praktiska del 12:e – 14:e januari 2022

Anmälningsperioden till det praktiska provet i januari 2022 stänger den 16:e december.
 

Här anmäler du dig till det praktiska provet

 

Anmälningar som görs efter 16:e december gäller nästkommande praktiska prov.

För avanmälan och frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.

För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Kommande prov

Teoretiska provtillfällen
Teoretiska provtillfällen
September 14 september 2021KI Campus Solna
November 25 november 2021KI Campus Solna
Mars Datum planeras 2022 KI Campus Flemingsberg & Campus Solna
Praktiska provtillfällen
Praktiska provtillfällen
13:e oktober Endast Prekliniskt moment 2021 KI Campus Flemingsberg
12:e - 14:e januari 2022 KI Campus Flemingsberg

Resultat

Till och med januari 2020 har 410 personer deltagit i den teoretiska delen av Kunskapsprovet. Av dessa har 165 personer uppnått godkänt resultat.

Till och med juni 2020 har 145 personer deltagit i den praktiska delen av Kunskapsprovet. Av dessa har 85 personer uppnått godkänt resultat och har kunnat gå vidare och söka praktik
 

Resultatrapportering

Ditt resultat registreras hos Socialstyrelsen och i Ladok, ett nationellt system som ger universitet och högskolor stöd i de olika studieadministrativa processerna. Om du vill logga in och se ditt registrerade resultat följer du anvisningen i denna pdf: Instruktion för inloggning i Ladok

Teoretiska prov

Resultat teoretiska prov 2017
2017 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Mars 55 6 (11)
Juni 23 2 (9)
September 39 13 (33)
December 45 14 (31)
Resultat teoretiska prov 2018
2018 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Mars 59 22 (37)
Maj 44 11 (25)
September 74 13 (18)
December 75 13 (17)
Resultat teoretiska prov 2019
2019 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Mars 132 18 (14)
September 88 27 (31)
November 105 26 (25)
Resultat teoretiska prov 2020
2020 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
September 90 20 (22)
November 65 21 (32)
Resultat teoretiska prov 2021
2021 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Mars 98 23 (23)
September 88 28 (32)

Bedömningsunderlag

2020

September     September Del 1  September Del 2
November      November Del 1   November Del 2

2021

Mars                Mars Del 1            Mars Del 2
September     September Del 1   September Del 2

Praktiska prov

Resultat praktiska prov 2017
2017 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Juni 5 1 (20)
Resultat praktiska prov 2018
2018 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Januari 25 14 (56)
Juni 38 12 (32)
Resultat praktiska prov 2019
2019 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Januari 49 14 (29)
Augusti 47 7 (15)
Resultat praktiska prov 2020
2020 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Januari 76 25 (33)
Juni 39 12 (31)
Resultat praktiska prov 2021
2021 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Juli / Augusti 80 32 (40)

Genomförda moment 

Förteckning över stationer som ingått i OSCE och Preklin finns samlat i dokumentet Beskrivning OSCE och Preklin

FAQ

Vad behöver man ta med sig till den teoretiska skrivningen?

Ta gärna med dig en penna/radergummi om du vill göra anteckningar, vi tillhandahåller med kladdpapper. Du får inte ta med eget papper. Ta gärna med dig något att dricka och något enklare att äta. Skrivningen pågår mellan kl. 9:00 och 15:30 med en kortare lunchpaus. Öppettiderna kan variera på caféer och restauranger i närheten, vi kan tyvärr inte lova att de har öppet på skrivningsdagen.

Vart kan jag vända mig för att få hjälp med att förbereda mig för provet?

Vi som gör kunskapsprovet har endast uppdraget att examinera, inte att vägleda och utbilda. Vi försöker vara så tydliga vi kan med vilken kunskap som förväntas av den som deltar i provet, så att man kan förbereda sig på bästa sätt.
För dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen finns det möjlighet att få stöd med att planera din förberedelse inför provet - genom praktik och utbildningar. Tala med din handläggare.

Avanmälan

Reglerna för avanmälan är samma för teoretiska och praktiska provet. Du kan avanmäla dig fram till och med provdagen, avanmälan måste inkomma innan provet har startat. Om du inte avanmäler dig i tid räknas detta som ett försök. Vi är tacksamma att ni avanmäler er i god tid då vi har många som vill göra provet.

Kontakt

Mejla oss utand@dentmed.ki.se. Vi svarar så snart vi kan på era frågor. Det är viktigt att ni använder denna mejladress för kontakt kring Kunskapsprovet, så att ert mail kommer rätt och vi kan samla era frågor.

Notera att du inte kan skicka frågor, intyg eller annan post som rekommenderad post – vi kan ej ta emot dessa brev!

Dokument