Skip to main content

Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES

Karolinska Institutet ansvarar för att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES. Kunskapsproven genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Kort information om kunskapsprovet

Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen har behörighet att genomföra kunskapsprovet. Kunskapsprovet ges på svenska och syftet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Proven liknar till stor del de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige. Nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare.

Kunskapsprovet är uppdelat i två delprov som hålls vid två olika tillfällen, ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven består av ett antal moment. Under det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall. Under det praktiska delprovet mäts färdigheter och förmågor, till exempel att kunna utföra olika uppgifter i en standardiserad klinisk situation.

Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Hela kunskapsprovet behöver slutföras inom 5 år från det datum man har deltagit i första provet.

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Karolinska Institutet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg. Om provdeltagaren blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 5 år, rapporteras detta till Socialstyrelsen. Då kan deltagaren inte göra fler kunskapsprov, utan får ta ställning till andra vägar till svensk tandläkarlegitimation (Se Socialstyrelsens webbplats).

För samlad information samt bedömningskriterier, se dokumentet Fördjupad information kunskapsprovet

Den nuvarande formen av Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES började tillämpas år 2017. De prov som du genomför fram till och med 30 juni 2019 räknas inte in i det totala antalet prov som du har på dig. Efter 1 juli 2019 kommer du ha totalt tre försök på det teoretiska respektive det praktiska provet. Tidsbegränsningen är utökad till 5 år. För frågor kring dessa regler hänvisar vi till Socialstyrelsen.

Prioriteringsordning vid anmälan till Kunskapsprovet

Ansökan till Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES har fram till 2018-12-31 varit baserad på principen först till kvarn. Detta har orsakat oro och stress för de individer som vill anmäla sej, då antalet individer är större än antalet platser.

För att minska dessa problem har beslut tagits att fastställa en prioriteringsordning enligt följande:

  1. Anmälan är öppen under en tydligt annonserad anmälningsperiod. Anmälan sker på Kunskapsprovets webbsida via anmälningsfunktion vid KI uppdragsutbildning. Alla som vill delta kan anmäla sig.
  2. Vid anmälningstidens slut stängs möjligheten för anmälning
  3. Prioritet ges till de anmälda som ej tidigare deltagit i det aktuella delprovet (teoretiskt eller praktiskt)
  4. Prioriteringsordning av övriga sökande är:
  • ​Prövande som haft bäst resultat vid tidigare prov men inte uppnått godkänt resultat sätts högst i rangordningen.
  • Platser tilldelas enligt rangordningslistan tills antal provplatser fylls
  • Vid lika prioritering lottas platserna

I händelse av återbud kallas reserver från rangordningslistan intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver. Prioriteringsordningen tillämpas både vid teoretiskt och praktiskt prov.

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att du har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som tandläkare i Sverige. Det teoretiska provet genomförs i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet. För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök.

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag. Det består av två delmoment som delas av med en kortare lunchrast. Delproven innehåller blandade frågetyper, exempelvis multiple choice och fritextfrågor. Skrivtiden är totalt 6 timmar plus rast.

Beskrivning teoretiska provet

Det teoretiska provet genomförs i datorsal på en anvisad dator. Provet är på svenska, och består av två delar:

I första delen är du fri att navigera fram och tillbaka i provet för att svara på frågor. Denna del består av patientfall som tillsammans omfattar olika odontologiska frågeställningar. Även angränsande ämnesområden ingår (farmakologi, anatomi, allmänmedicin mm). Första delen innehåller också en vetenskaplig artikel på engelska. Artikeln skickas ut före provet.
Andra delen är en MEQ ( Modified Essay Question). I denna del kan du inte gå tillbaka och ändra dina svar när du gått vidare till nästa fråga. Denna del består av ett mer omfattande patientfall.

Instruktion och information kring hur du använder plattformen Inspera för att skriva provet hittar du i dokumentet: Information Inspera. För att du ska få en bild av hur en tentamen ser ut har vi lagt ut tidigare tentor, se avsnittet Resultat.


Anvisningar inför teoretiskt prov

Anmälan till det teoretiska delprovet öppnar senast 1 månad före provtillfället och är öppen i ca en vecka. Observera att du behöver ange det diarienummer som du har fått av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen granskar anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet.

Den nuvarande formen av Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES började tillämpas år 2017. Ny prioriteringsordning för fördelning av provplatser införs från och med det teoretiska provet 27 mars. Alla som anmäler sig kommer att få information om att de är anmälda till provet.

Den nya ordningen ger prioritet till anmälda som inte tidigare deltagit i det teoretiska provet. Därefter prioriteras de som haft bäst resultat vid tidigare prov. Platserna som finns på provet tilldelas enligt rangordningslistan tills provplatserna fyllts. Om två eller flera deltagare får samma prioritering lottas platserna. De som inte får en plats på provet hamnar på reservlista. Vid återbud kallas reserver intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver.

Vi gör alltid en slumpmässig placering av provdeltagarna i datorsalarna. Datorsalarna är placerade både på KI Campus Solna och KI Campus Flemingsberg. Deltagarna kan inte påverka på vilken plats de ska skriva provet. Anvisningar skickas ut till deltagarna med plats, tid, instruktioner och regler ca 1 vecka innan provet. Exempel på anvisning.

Under provet kommer du att ha tillgång till papper att föra anteckningar på samt ”Nationella riktlinjer för vuxentandvård” i tryckt version, se litteraturlista. Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Praktiskt delprov

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att du först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Det praktiska delprovet syftar till att mäta din förmåga att agera som tandläkare i ett antal kliniska situationer. För den praktiska delen ges sökande maximalt tre försök. Provet omfattar olika typer av kliniska situationer. Det innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, diagnostik, manuella åtgärder och interprofessionella interaktioner.

Beskrivning praktiska provet

Det praktiska delprovet genomförs i två delar; OSCE och prekliniska prov på fantompatient.

OSCE

Ett delprov genomförs i form av en OSCE-cirkel som består av 4 stationer. OSCE (observed structural clinical examination) är en examinationsform som blivit allt mer vanlig internationellt inom medicinska utbildningar, inklusive tandläkarutbildningar. OSCE innebär att framför allt olika kliniska färdigheter examineras. Detta sker genom att studenterna cirkulerar runt olika stationer där man ska utföra en uppgift under en viss tid. Stationerna kan innehålla moment från samtliga delar av det odontologiska utrednings- och behandlingspanoramat. T ex kan det röra sig om allt från information till en patient om mediciners påverkan på munhälsan, där kunskap kommer från farmakologi/allmän medicin-kurserna, till fyllningsterapi, där kunskap kommer från preparationslära.

Läs mer om: OSCE som en del av kunskapsprovet.

Prekliniskt prov

Det andra praktiska delprovet är prekliniskt prov. Momenten innebär att du ska utföra klinisk behandling på fantompatient, såsom preparation, fyllning, avtryck, endodontisk behandling etc. Provet utförs på fantompatient med tänder av plast.

Anvisningar praktiskt prov

De deltagare som klarat det teoretiska provet kommer erbjudas möjlighet att anmäla sig till det praktiska provet. Anmälan öppnar senast en månad innan provets genomförande.

Den nuvarande formen av Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES började tillämpas år 2017. Ny prioriteringsordning för fördelning av provplatser införs från och med det praktiska provet i augusti. Alla som anmäler sig kommer att få information om att de är anmälda till provet.

Den nya ordningen ger prioritet till anmälda som inte tidigare deltagit i det praktiska provet. Därefter prioriteras de som haft bäst resultat vid tidigare prov. Platserna som finns på provet tilldelas enligt rangordningslistan tills provplatserna fyllts. Om två eller flera deltagare får samma prioritering lottas platserna. De som inte får en plats på provet hamnar på reservlista. Vid återbud kallas reserver intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver.

Anmälningsinformation skickas ut senast 2 veckor innan provet. Praktisk information om OSCE och prekliniska provet skickas ut till de deltagare som anmält sig. Under proven gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Förberedelse kunskapsprovet

Den kunskap och förståelse, de färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet, motsvarar utbildning med svensk tandläkarexamen. Proven liknar till utformning och innehåll också de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Sammantaget examineras de mål som anges i de nationella målen för tandläkarexamen. Se dokument Mål för tandläkarexamen

Kurslitteratur

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet är den litteratur som används på svenska tandläkarutbildningar. Fullständig kurslitteratur kan man ta del av på tandläkarprogrammets webbplats, där kurslitteratur finns angiven i varje enskild kursplan. Vi har även sammanställt en förkortad litteraturlista och övrig litteratur för att vägleda, denna finns här: förkortad litteraturlista.

Sveriges Tandläkarförbund

Du som har en tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES kan bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund genom Studerandeföreningen. Bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund

Anmälan till teoretiska provet

Anmälan till det teoretiska provet öppnar cirka 1 månad före provtillfället och stängs efter 7 dagar. Antalet platser är begränsat till 140. Alla som anmäler sig får en bekräftelse på sin anmälan. Socialstyrelsen kommer att granska anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet. Prioritering av de sökande utförs. Senast en vecka innan provdatum kommer du att få besked om du har fått plats på provet.

I anmälan uppger du dina personuppgifter och ditt diarienummer du fått av Socialstyrelsen. Du ska inte skicka in några papper eller intyg.

Anmälan till kunskapsprovets teoretiska del den 11 september

Anmälan öppnar den 7 augusti kl. 08:00 och stänger den 14 augusti kl. 08:00

 

Har du frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.

För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Anmälan till praktiska provet

Alla som fått godkänt resultat på det teoretiska provet har behörighet att anmäla sig till det praktiska provet. Observera att när du anmäler dig behöver du ange det diarienummer som du har fått av Socialstyrelsen. Alla som anmäler sig får en bekräftelse på sin anmälan. Prioritering av de sökande utförs. Senast en vecka innan provdatum kommer du att få besked om du har fått plats på provet.

Anmälan till kunskapsprovets praktiska del den 13-15 augusti

Anmäl dig till det praktiska provet

Anmälan öppnar den 27 maj kl. 08:00 och stänger den 3 juni kl. 08:00

Provet genomförs i Malmö på Odontologiska Fakulteten, Malmö Universitet.
 

Har du frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.

För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Kommande prov

Teoretiska provtillfällen
Teoretiska provtillfällen
Onsdagen den 11 september (preliminärt) 2019
Torsdagen den 28 november ( preliminärt) 2019
Praktiska provtillfällen
Praktiska provtillfällen
13-15 augusti Provet genomförs på Odontologiska Fakulteten, Malmö universitet 2019
Januari (datum kommer) 2019

Resultat

Teoretiska prov

Resultat teoretiska prov 2017
2017 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %) Del 1 Del 2
Mars 55 6 (11) Mars Del 1 Mars Del 2
Juni 23 2 (9) Juni Del 1 Juni Del 2
September 39 13 (33) September Del 1 September Del 2
December 45 14 (31) December Del 1 December Del 2
Resultat teoretiska prov 2018
2018 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %) Del 1 Del 2
Mars 59 22 (37) Mars Del 1 Mars Del 2
Maj 49 11 (23) Maj Del 1 Maj Del 2
September 74 13 (18) September Del 1 September Del 2
December 75 13 (17) December Del 1 December Del 2

Praktiska prov

Resultat praktiska prov 2017
2017 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Juni 5 1 (20)
Resultat praktiska prov 2018
2018 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Januari 25 14 (56)
Juni 38 12 (32)
Resultat praktiska prov 2019
2019 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Januari 49 14 (29)

FAQ

Vad behöver man ta med sig till den teoretiska skrivningen?

Ta gärna med dig en penna/radergummi om du vill göra anteckningar, vi tillhandahåller med kladdpapper. Du får inte ta med eget papper. Ta gärna med dig något att dricka och något enklare att äta. Skrivningen pågår mellan kl. 9:00 och 15:30 med en kortare lunchpaus 12:45-13:10. Öppettiderna kan variera på caféer och restauranger i närheten, vi kan tyvärr inte lova att de har öppet på skrivningsdagen.

VIKTIGT! Ta med ditt beslut från Socialstyrelsen samt giltigt ID-kort eller pass.

Vilka övergångsregler gäller om jag skrivit kunskapsprov tidigare?

Det är många som redan gjort delar av den tidigare versionen av kunskapsprovet. Eftersom provet genomgår omfattande förändring, kan inte tidigare genomförda och godkända delprov tillgodoräknas i det nya. För att kunna delta i det nya kunskapsprovet krävs att du har behörighet till ytterligare provtillfälle och att du gör en ny anmälan.

Vart kan jag vända mig för att få hjälp med att förbereda mig för provet?

Vi som gör kunskapsprovet har endast uppdraget att examinera, inte att vägleda och utbilda. Vi försöker vara så tydliga vi kan med vilken kunskap som förväntas av den som deltar i provet, så att man kan förbereda sig på bästa sätt.
För dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen finns det möjlighet att få stöd med att planera din förberedelse inför provet - genom praktik och utbildningar. Tala med din handläggare.

Avanmälan

Reglerna för avanmälan är samma för teoretiska och praktiska provet. Du kan avanmäla dig fram till provdagen. Om du inte avanmäler dig i tid räknas detta som ett försök. Vi är tacksamma att ni avanmäler er i god tid då vi har många som vill göra provet.

Kontakt

Mejla oss utand@dentmed.ki.se. Vi svarar så snart vi kan på era frågor. Det är viktigt att ni använder denna mejladress för kontakt kring Kunskapsprovet, så att ert mail kommer rätt och vi kan samla era frågor.

Notera att du inte kan skicka frågor, intyg eller annan post som rekommenderad post – vi kan ej ta emot dessa brev!