Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES

[Uppdaterad 2020-10-15] Karolinska Institutet ansvarar för att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES. Kunskapsproven genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Institutionen har för odontologi har fått förnyat uppdrag att genomföra Kunskapsprov för tandläkare med utbildning utanför EU/ESS. Institutionen för odontologi har helhetsansvaret för utformning, genomförande och utveckling av proven, med administrativt stöd av Avdelningen för uppdragsutbildning.

Avtalet gäller under åren 2021–2022 med möjlighet till förlängning i 2 år (2023 och 2024). Vi ser fram emot att få fortsätta arbeta med Kunskapsprovet.

Kort information om kunskapsprovet

Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen har behörighet att genomföra kunskapsprovet. Kunskapsprovet ges på svenska och syftet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Proven liknar till stor del de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige. Nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare.

Kunskapsprovet är uppdelat i två delprov som hålls vid två olika tillfällen, ett teoretiskt och ett praktiskt. Båda delproven består av ett antal moment. Under det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall. Under det praktiska delprovet mäts färdigheter och förmågor, till exempel att kunna utföra olika uppgifter i en standardiserad klinisk situation.

Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Hela kunskapsprovet behöver slutföras inom 5 år från det datum man har deltagit i första provet.

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Karolinska Institutet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg. Om provdeltagaren blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, tre gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 5 år, rapporteras detta till Socialstyrelsen. Då kan deltagaren inte göra fler kunskapsprov, utan får ta ställning till andra vägar till svensk tandläkarlegitimation (Se Socialstyrelsens webbplats).

För samlad information samt bedömningskriterier, se dokumentet Fördjupad information kunskapsprovet

Den nuvarande formen av Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES började tillämpas år 2017. Prov utförda efter 1 juli 2019 räknas som använda provtillfällen.  För frågor kring dessa regler hänvisar vi till Socialstyrelsen.

Förändringar i Kunskapsprovet med anledning av pandemin Covid19

[Uppdaterad 2020–10–15]

I arbetet med Kunskapsprovet för tandläkare med examen utanför EU/EES följer vi de rekommendationer som lärosätena får av regeringen och bidrar på så sätt till samhällsuppdraget att inte sprida smitta. 

Kunskapsprov för tandläkare utförs endast på plats i KI:s lokaler, för att examinationen ska vara säker och rättvis för deltagarna. Vi kommunicerar med vår uppdragsgivare Socialstyrelsen och inhämtar också information om hur Kunskapsprov för andra yrkesgrupper hanterar sitt uppdrag.

På Karolinska Institutet sker huvuddelen av den teoretiska utbildningen i ordinarie utbildningsprogram även fortsättningsvis som distansundervisning. Prioriterade undervisningsaktiviteter genomförs dock på campus. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska efterlevas. Munskydd rekommenderas i situationer då fysisk distansering är svår att upprätthålla.

Följande beslut är fattat för Kunskapsprovet

Kunskapsprovet teori

De teoretiska examinationerna har återupptagits med restriktioner. Under rubriken Kommande prov kan du läsa när nästa provtillfälle hålls. Examinationen sker från och med nu i två salar och med fysisk distansering

Kunskapsprov praktik

Vi planerar att examinera både OSCE och prekliniska moment i det praktiska provet i januari 2021. Ordinarie prioriteringsordning kommer att tillämpas.

Håll dig uppdaterad på förändringar

Vi uppdaterar informationen på denna hemsida efterhand som nya rekommendationer och beslut tas. Vi rekommenderar att ni besöker sidan återkommande för att hålla er uppdaterade.

Mer information om Coronavirus från Karolinska institutet:

Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

Prioriteringsordning vid anmälan till Kunskapsprovet

Prioriteringsordning utförs enligt följande:

  1. Anmälan är öppen under en tydligt annonserad anmälningsperiod. Anmälan sker på Kunskapsprovets webbsida via anmälningsfunktion vid KI uppdragsutbildning. Alla som vill delta kan anmäla sig.
  2. Vid anmälningstidens slut stängs möjligheten för anmälning
  3. Prioritet ges till de anmälda som ej tidigare deltagit i det aktuella delprovet (teoretiskt eller praktiskt)
  4. Prioriteringsordning av övriga sökande är:
  • ​Prövande som haft bäst resultat vid tidigare prov men inte uppnått godkänt resultat sätts högst i rangordningen.
  • Platser tilldelas enligt rangordningslistan tills antal provplatser fylls
  • Vid lika prioritering lottas platserna

I händelse av återbud kallas reserver från rangordningslistan intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver. Prioriteringsordningen tillämpas både vid teoretiskt och praktiskt prov.

Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att du har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som tandläkare i Sverige.
För den teoretiska delen ges den sökande maximalt tre försök.

Det teoretiska delprovet genomförs under en dag. Det består av två delmoment som delas av med en kortare lunchrast. Delproven innehåller blandade frågetyper, exempelvis single best answer (SBA) och fritextfrågor. Skrivtiden är totalt 6 timmar plus rast.

Beskrivning teoretiska provet

Det teoretiska provet genomförs i datorsal på en anvisad dator. Provet är på svenska, och består av två delar:

I första delen är du fri att navigera fram och tillbaka i provet för att svara på frågor. Denna del består av patientfall som tillsammans omfattar olika odontologiska frågeställningar. Även angränsande ämnesområden ingår (farmakologi, anatomi, allmänmedicin mm). Första delen innehåller också en vetenskaplig artikel på engelska. Artikeln skickas ut före provet.
Andra delen är en MEQ (Modified Essay Question). I denna del kan du inte gå tillbaka och ändra dina svar när du gått vidare till nästa fråga. Denna del består av 1-2 mer omfattande patientfall.

Instruktion och information kring hur du använder plattformen Inspera för att skriva provet hittar du i dokumentet Information Inspera. För att du ska få en bild av hur en tentamen ser ut har vi lagt ut tidigare tentor, se avsnittet resultat.


Anvisningar inför teoretiskt prov

Anmälan till det teoretiska delprovet är öppen, och på anmälningssidan anges tydligt vilket som är sista datum för att anmäla sig till nästa provtillfälle . Observera att du behöver ange det diarienummer som du har fått av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen granskar anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet.

Alla som anmält sig i tid får information om att de är anmälda till provet.

Prioriteringsordning används om antalet anmälda är fler än antalet platser vid provtillfället (länk Prioriteringsordning). De som inte får en plats på provet hamnar på reservlista. Vid återbud kallas reserver intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver.

Vi gör alltid en slumpmässig placering av provdeltagarna i datorsalarna. Datorsalarna är placerade både på KI Campus Solna och KI Campus Flemingsberg. Deltagarna kan inte påverka på vilken plats de ska skriva provet. Anvisningar skickas ut till deltagarna med plats, tid, instruktioner och regler ca 1 vecka innan provet. Exempel på anvisning.

Under provet kommer du att ha tillgång till papper att föra anteckningar på samt ”Nationella riktlinjer för vuxentandvård” i elektronisk version, se litteraturlista. Under provet gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Praktiskt delprov

En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att du först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Det praktiska delprovet syftar till att mäta din förmåga att agera som tandläkare i ett antal kliniska situationer. För den praktiska delen ges sökande maximalt tre försök. Provet omfattar olika typer av kliniska situationer. Det innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, diagnostik, manuella åtgärder och interprofessionella interaktioner.

Beskrivning praktiska provet

Det praktiska delprovet genomförs i två delar; OSCE och prekliniska prov på fantompatient.

OSCE

Ett delprov genomförs i form av en OSCE-cirkel som består av 4 stationer. OSCE (observed structural clinical examination) är en examinationsform som blivit allt mer vanlig internationellt inom medicinska utbildningar, inklusive tandläkarutbildningar. OSCE innebär att framför allt olika kliniska färdigheter examineras. Detta sker genom att studenterna cirkulerar runt olika stationer där man ska utföra en uppgift under en viss tid. Stationerna kan innehålla moment från samtliga delar av det odontologiska utrednings- och behandlingspanoramat. T ex kan det röra sig om allt från information till en patient om mediciners påverkan på munhälsan, där kunskap kommer från farmakologi/allmän medicin-kurserna, till fyllningsterapi, där kunskap kommer från preparationslära.

Läs mer om: OSCE som en del av kunskapsprovet.

Kliniskt prov

Det andra praktiska delprovet är kliniskt prov. Momenten innebär att du ska utföra klinisk behandling på fantompatient, såsom preparation, fyllning, endodontisk behandling etc. Provet utförs på fantompatient med tänder av plast.

Anvisningar praktiskt prov

De deltagare som klarat det teoretiska provet kan anmäla sig till det praktiska provet. Anmälan är öppen, och på anmälningssidan anges tydligt vilket som är sista dagen för anmälan till nästa provtillfälle

Prioriteringsordning används om antalet anmälda är fler än antalet platser vid provtillfället (länk Prioriteringsordning). De som inte får en plats på provet hamnar på reservlista. Vid återbud kallas reserver intill 7 dygn före provstart. Därefter inkallas inte fler reserver.

Praktisk information om OSCE och prekliniska provet skickas ut ca 2 veckor innan provet. Under proven gäller Socialstyrelsens regelverk för kunskapsprov.

Aktuell information

Information om nytt “examensmål” våld i nära relationer.

Målet ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” ingår numera i högskoleförordningen för sju utbildningar på grundnivå. Dessa är fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, socionomexamen, sjuksköterskeexamen och tandläkarexamen. Detta mål examineras i kunskapsprovet från och med 19 november 2020 Vi har uppdaterat vår förkortade litteraturlista med litteratur som kan vara till stöd inför att besvara frågor kopplade till detta mål.

Information om parodklassificering

Från och med det teoretiska kunskapsprovet 19 november 2020 kommer vi att använda oss av den nya klassificeringen av parodontit. Den är en del av den nya tandläkarutbildningen och är därför en viktig pusselbit av kunskap för tandläkare som vill arbeta i Sverige.

Ny anmälningsrutin fr.o.m 24 juni 2020

Anmälan till kunskapsprovets teoretiska och praktiska prov är från och med 24 juni 2020 alltid öppen för anmälan. Cirka fem veckor innan varje kommande provtillfälle stängs anmälningsperioden till det enskilda provet. Datum för stängning står i anslutning till anmälan. Anmälningar som görs efter stängning avser då nästkommande prov.

Förberedelse kunskapsprovet

Den kunskap och förståelse, de färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för godkänt på kunskapsprovet, motsvarar utbildning med svensk tandläkarexamen. Proven liknar till utformning och innehåll också de prov som används på tandläkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade tandläkare. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser, både teoretiska och praktiska.

Sammantaget examineras de mål som anges i de nationella målen för tandläkarexamen. Se dokument Mål för tandläkarexamen

 

Kurslitteratur

Rekommenderad litteratur inför kunskapsprovet är den litteratur som används på svenska tandläkarutbildningar. Fullständig kurslitteratur kan man ta del av på tandläkarprogrammets webbplats, där kurslitteratur finns angiven i varje enskild kursplan. Vi har även sammanställt en förkortad litteraturlista och övrig litteratur för att vägleda, denna finns här: förkortad litteraturlista

Sveriges Tandläkarförbund

Du som har en tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES kan bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund genom Studerandeföreningen. Bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund

Anmälan till teoretiska provet

Ny anmälningsrutin fr.o.m 24 juni 2020

Anmälan till det teoretiska provet är från och med 24 juni 2020 alltid öppen för anmälan. Cirka fem veckor innan varje kommande provtillfälle stängs anmälningsperioden till det enskilda provet. Datum för stängning står i anslutning till anmälan. Anmälningar som görs efter stängning avser då nästkommande teoretiska prov.

Alla som anmäler sig får en bekräftelse på sin anmälan. Innan vi skickar bekräftelse att du får skriva provet, granskar Socialstyrelsen anmälningslistan för att säkerställa varje individs behörighet att genomföra kunskapsprovet. Kontroll görs att anmälda inte gjort provet 3 gånger. Antalet platser på teoretiska provet är begränsat till 140, överstiger antalet sökande antalet platser utförs en prioritering av de sökande. Senast en vecka innan provdatum kommer du att få besked om du har fått plats på provet.

I anmälan uppger du dina personuppgifter och det diarienummer du fått av Socialstyrelsen. Du ska inte skicka in några papper eller intyg.

Anmälan till kunskapsprovets teoretiska del

Anmälningsperioden till det teoretiska provet den 22-26 mars 2021 (preliminärt datum) stänger den 17:e februari kl 09.00.

Här anmäler du dig till det teoretiska provet
 
Anmälningar som görs efter 17:e februari gäller nästkommande teoretiska prov.

Har du frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.

För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Anmälan till praktiska provet

Ny anmälningsrutin från och med den 24:e juni 2020

Anmälan till det praktiska provet är från och med 24 juni 2020 alltid öppen för anmälan. Cirka fem veckor innan varje kommande provtillfälle stängs anmälningsperioden till det enskilda provet. Datum för stängning står i anslutning till anmälan. Anmälningar som görs efter stängning avser då nästkommande praktiska prov.

Alla som anmäler sig får en bekräftelse på sin anmälan. Innan du får bekräftelse om att skriva provet granskas att du är behörig att genomföra provet. Antalet platser på det praktiska provet är begränsat till 75 platser, överstiger antalet sökande antalet platser utförs en prioritering av de sökande. Senast en vecka innan provdatum kommer du att få besked om du har fått plats på provet.

Endast deltagare som fått godkänt resultat på det teoretiska provet har behörighet att anmäla sig till det praktiska provet.

I anmälan uppger du dina personuppgifter och ditt diarienummer du fått av Socialstyrelsen. Du ska inte skicka in några papper eller intyg

Anmälan till kunskapsprovets praktiska del
Anmälningsperioden till det praktiska provet 13-15 januari 2021 stänger den 16 december.

Här anmäler du dig till det praktiska provet
 
Anmälningar som görs efter 16 december gäller nästkommande praktiska prov.

Har du frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.

För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Kommande prov

Teoretiska provtillfällen
Teoretiska provtillfällen
Onsdagen den 9:e september Genomfört 2020 KI Campus Flemingsberg & Campus Solna
Torsdagen den 19:e november 2020 KI Campus Flemingsberg & Campus Solna
22-26 mars (Preliminärt) Datum för examination planeras 2021 KI Campus Flemingsberg
Praktiska provtillfällen
Praktiska provtillfällen
13-15 januari Institutionen för odontologi, Huddinge, Karolinska Institutet 2021

Resultat

 

Till och med januari 2020 har 410 personer deltagit i den teoretiska delen av Kunskapsprovet. Av dessa har 165 personer uppnått godkänt resultat.

Till och med juni 2020 har 145 personer deltagit i den praktiska delen av Kunskapsprovet. Av dessa har 85 personer uppnått godkänt resultat och har kunnat gå vidare och söka praktik
 

Teoretiska prov

Resultat teoretiska prov 2017
2017 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Mars 55 6 (11)
Juni 23 2 (9)
September 39 13 (33)
December 45 14 (31)
Resultat teoretiska prov 2018
2018 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Mars 59 22 (37)
Maj 44 11 (25)
September 74 13 (18)
December 75 13 (17)
Resultat teoretiska prov 2019
2019 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Mars 132 18 (14)
September 88 27 (31)
November 105 26 (25)
Resultat teoretiska prov 2019
2020 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
September 90 20 (22)

Bedömningsunderlag

 

September   2019   September Del 1  September Del 2

November    2019   November Del 1   November Del 2

September   2020   September Del 1  September Del 2

Praktiska prov

Resultat praktiska prov 2017
2017 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Juni 5 1 (20)
Resultat praktiska prov 2018
2018 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Januari 25 14 (56)
Juni 38 12 (32)
Resultat praktiska prov 2019
2019 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Januari 49 14 (29)
Augusti 47 7 (15)
Resultat praktiska prov 2020
2020 Prov Deltagare (antal) Godkända (antal %)
Januari 76 25 (33)
Juni 39 12 (31)

FAQ

Vad behöver man ta med sig till den teoretiska skrivningen?

Ta gärna med dig en penna/radergummi om du vill göra anteckningar, vi tillhandahåller med kladdpapper. Du får inte ta med eget papper. Ta gärna med dig något att dricka och något enklare att äta. Skrivningen pågår mellan kl. 9:00 och 15:30 med en kortare lunchpaus. Öppettiderna kan variera på caféer och restauranger i närheten, vi kan tyvärr inte lova att de har öppet på skrivningsdagen.

Vart kan jag vända mig för att få hjälp med att förbereda mig för provet?

Vi som gör kunskapsprovet har endast uppdraget att examinera, inte att vägleda och utbilda. Vi försöker vara så tydliga vi kan med vilken kunskap som förväntas av den som deltar i provet, så att man kan förbereda sig på bästa sätt.
För dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen finns det möjlighet att få stöd med att planera din förberedelse inför provet - genom praktik och utbildningar. Tala med din handläggare.

Avanmälan

Reglerna för avanmälan är samma för teoretiska och praktiska provet. Du kan avanmäla dig fram till provdagen. Om du inte avanmäler dig i tid räknas detta som ett försök. Vi är tacksamma att ni avanmäler er i god tid då vi har många som vill göra provet.

Kontakt

Mejla oss utand@dentmed.ki.se. Vi svarar så snart vi kan på era frågor. Det är viktigt att ni använder denna mejladress för kontakt kring Kunskapsprovet, så att ert mail kommer rätt och vi kan samla era frågor.

Notera att du inte kan skicka frågor, intyg eller annan post som rekommenderad post – vi kan ej ta emot dessa brev!

Dokument