Forskarutbildning vid CLINTEC

This page in English
CLINTEC har en mycket god aktivitet inom forskarutbildningen med ca 210 registrerade forskarstuderande till licentiat- respektive doktorsexamen. Vi examinerar och antar till forskarutbildning ca 15-20 studerande varje år inom 11 olika forskarutbildningsområden. Flertalet av våra forskarstuderande har som arbetsgivare, någon av de kliniker som CLINTEC samverkar med.  

FLÖDESSCHEMA:
NYA ANTAGNINGSPROCEDUREN VID CLINTEC

Nya rutiner för antagning till forskarutbildningen vid CLINTEC

Nya rutiner för antagning till forskarutbildning vid CLINTEC gällande från HT 2018.
Bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå visar den centrala bedömningen av behörighet.
 

Grönt ljust ansökan (KIs generella)
Appendix 1-3 (CLINTECs egna obligatoriska bilaga till grönt ljus ansökan)
vid inlämnandet av grönt ljus-ansökan bifogas även synopsis avseende tilltänkt projekt på max 2 A4 sida (font Arial, 12 punkter, enkelt radavstånd).
Synopsis skall omfatta:

  • Projekttitel
  • Övergripande projektplan
  • Delstudier
  • Lärandemål

Beslutsmöten för grönt ljus HT 2018:

Mötesdag och tid Sista inlämningsdag till LADOK-adm.
Agneta Wittlock
Sista inlämningdag till
resp. enhetschef
5 november 15.30 29 oktober, kl 12.00 22 oktober 2018
3 december 15.30 26 november, kl 12.00 19 november 2018

Gällande datum för de öppna ISP seminarierna återkommer vi. Sammanfattningsvis har vårens öppna antagningsmöten med närvaro av alla doktorandaspiranter under hela antagningsmötet fallit väl ut och varit mycket uppskattat.

Om ytterligare uppdateringar från universitetsförvaltningen sker återkommer vi med ny information.

Vänliga hälsningar,
Li, Olav, Agneta och Mats


Inloggning till nya LADOK för doktorander

Forskarutbildning innebär forskning under handledning. En genomförd forskarutbildning vid Karolinska Institutet ger en examen av högsta internationella standard. Forskarutbildningen vid Karolinska Institutet innebär fyra respektive två års heltidsstudier. Fyra års heltidsstudier ger en doktorsexamen. Två års heltidsstudier leder fram till en licentiatexamen.

 

Studierektorer / LADOK-administratörer

 

Efter sammanslagningen av KliV och Cfss fr.o.m. 1 april 2005 är det nedanstående personer som är involverade i forskarutbildningen vid CLINTEC.

Enhetsfördelning mellan studierektorerna!

Li Felländer-Tsai
Studierektor.
Li Felländer Tsai
Telefon: 08-585 87191
Karolinska, Huddinge, K54
li.tsai@ki.se
Olav Rooyackers
Stf. studierektor.
Olav Rooyackers
Telefon: 08-585 86182
Karolinska Huddinge, K32
olav.rooyackers@ki.se
 
Agneta Wittlock
LADOK-administratör
Agneta Wittlock
Telefon: 08-585 87353
Karolinska, Huddinge, B53
forskarutbildning@clintec.ki.se

Antagningskommitté

Mats BlennowProfessor
Mats Blennow
mats.blennow@ki.se
Mikael FinderDoktorandrepresentant
Mikael Finder
mikael.finder@ki.se
Magnus NilssonProfessor
Magnus Nilsson
magnus.nilsson@ki.se
Anita McAllisterDocent
Anita McAllister
Telefon: 08-524 88954
anita.mcallister@ki.se

Information om handledning
Information om extern mentor
Information om regler för KI-KTH-doktorander ligger här

Rutiner för halvtidskontroll

Då en tillräckligt stor del av forskarutbildningsperioden förflutit och bedömningsbara resultat finns, men samtidigt tillräckligt tidigt för att kunna göra förändringar i projektet, ska varje doktorandprojekt presenteras och bedömas. En tumregel är två år efter registrering eller när motsvarande två års heltidsarbete utförts

Vad krävs för halvtidskontroll? Var god se KI:s riktlinjer enligt ovan.

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan (enligt KI:s riktlinjer) lämnas till respektive studierektor vid CLINTEC för granskning innan ansökan vidarebefordas till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B53, för vidare handläggning.
Var ute i god tid!!!!

Blankett 1: Ansökan om halvtid vid CLINTEC (Word)
Blankett 5: Halvtidskontroll, protokoll

Rutiner för licentiatexamen

Licentiatexamen kan vara avslutningen på en forskarutbildning eller ett etappmål på väg mot en doktorsexamen. En examen från forskarutbildning vid Karolinska Institutet ska vara av högsta internationella standard.

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan inlämnas till respektive studierektor för granskning innan ansökan vidarebefordas till prefekt för påskrift och godkännande. Var ute i god tid!!!!

Blanketter m.m. på KIs interwebb

Fortsatta studier till doktorsexamen

Om man är registrerad för licentiat examen och sedan önskar gå vidare till doktorsexamen gäller:

  • Ny studieplan, om inte den initiala till licentiat även inkluderade det andra steget fram till doktorsexamen.
  • Ny försörjningsplan (ekonomi), om inte den initiala täcker perioden mellan licentiat examen fram till doktorsexamen.
  • Ny registrering behövs i vilket fall som helst även om 1) och 2) redan är godkända. Rutinen är densamma som vid förstagångsantagning enligt ovan (Rutiner för antagning)

Rutiner för doktorsexamen

Den som har genomgått en forskarutbildning med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. En doktorsexamen från KI skall vara av högsta internationella standard.

Styrelsen har gjort en översyn av disputationsprocessen och from 1 januari 2007 gäller delvis nya regler. Styrelsen har även beslutat att endast ha en disputationskommitté i stället för två och i samband med översynen har man tagit fram nya tydliga instruktioner för samtliga instanser som är aktiva i samband med disputation.

I samband med översynen av disputationsprocessen införs en del förtydliganden och förändringar som börjar gälla från och med 1 januari 2007.

Tydliga uppdragsbeskrivningar har tagits fram för samtliga instanser som är aktiva i samband med disputation, i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen.

Länk till instruktionerna

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan inlämnas tillsammans med aktuellt LADOK-utdrag till respektive studierektor för granskning innan ansökan vidarebefordras till prefekt för påskrift och godkännande. Var ute i god tid!!!!

Rutiner för aktivitet och försörjning

"Aktivitet och försörjning" är något som återkommer en gång per termin och som alla doktorander, registrerade vid KI, måste redovisa.

Vid CLINTEC är rutinen den att blanketten skall vara ifylld och inlämnad före utsatt datum som angetts i mailutskick till alla doktorander, en gång på våren och en gång på hösten.

Blankett: Aktivitet och försörjning (Word-fil, 53 Kb)

Du kan fylla i blanketten direkt på skärmen, spara ner den på din hårddisk alt. skriv ut den ifyllda blanketten och mejla alt. skicka den med internpost till LADOK-administratör i god tid innan sista inlämningsdag.

De inlämnade uppgifterna från alla registrerade doktorander ligger som grund till nästkommande års fördelning av "Rörliga doktorandmånader" varför det är viktigt att alla fyller i blanketten så exakt som möjligt.

Rutiner för årlig uppföljning

Enligt högskoleförordningen måste årlig uppföljning av den individuella studieplanen ske minst en gång per år.

Hämta hem dokumentet "Årlig uppföljning" och svara därefter på frågorna tillsammans med din handledare.

Blankett 4: Årlig uppföljning 

Formuläret insändes till din LADOK-adminstratör senast den 15 maj varje år under forskarutbildningstiden.

LADOK-utdrag bifogas rapporten av respektive LADOK-adminstratör men kan enligt önskemål skickas ut till doktoranden innan inlämnadet.

Rutiner för registrering i LADOK

Enligt förordningen av redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) skall varje högskola före ett studieregister över sin studerande i grund- och forskarutbildningen. Registrering görs i vårt fall via LADOK.

Ett observandum för LADOK är dock att ingenting registreras utan underlag, dvs ingenting registreras eller tas bort utan ett underskrivet och godkänt dokument från doktorand, handledare och ämnesföreträdare. Detta gäller framför allt genomförda kurser, avbrott m.m.

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Agneta Wittlock, forskarutbildning@clintec.ki.se, CLINTEC:s LADOK-administratör.

Vad registrerar vi i LADOK?

Aktivitet och försörjning Redovisas en gång per termin (maj och november). Utskick från administratören med instruktioner.
Antagning Registreras för alla doktorander och innefattar
Personuppgifter, ämneskod, datum för antagning, termin då forskarutbildningen påbörjar, huvud- samt ev bihandledare.
Byte av ämne Vid byte av ämne måste ny ansökan göras på härför avsedd ansökningsblankett.
Byte av handledare Måste ske skriftligen på härför avsedd blankett med alla partners undertecknande.
Individuell studieplan T.ex. fördelning i procent (%) vad gäller handledaransvar mellan handledare samt bihandledare
Halvtidskontroll Protokoll efter genomförd halvtidskontroll skickas till administratören för registrering.
LADOK-utdrag Ett utdrag ut LADOK som krävs inför t.ex. disputation och även när man söker vissa kurser. Utdraget lämnas ut av administratören efter önskemål.
Tillgodoräknade kurser Ämnesspecifika kurser lästa / genomförda:
- i annan utbildning vid KI
- vid annan högskola.
Certifikat, kursintyg skickas till LADOK-administratören, godkänd av ämnesföreträdare och med angivelse av kurspoäng, för registrering
Uppehåll och avbrott Sker skriftligen med underskrift av doktorand, handledare samt ev. bihandledare.

Blanketter

KIs generella blanketter. Hänvisar vi till KI:s gemensamma hemsidor avseende generella blanketter

CLINTECs egna dokument

Inför antagning (CLINTECs kompl. blanketter)

 

Ansökan om halvtidskontroll

Blankett: Ansökan om halvtidskontroll vid CLINTEC (Word-fil, 94 Kb)

Policy för rutiner i samband med disputation vid CLINTEC

Dokument: Checklista disputation (Word-fil, 110 Kb)

Examensbevis

Mall avseende prefektbeslut att bifogas ansökan om examensbevis

Ansökan om examensbevis för doktorsexamen/licentiat

 

Nyhetsbrev för doktorander vid CLINTEC

Institution