Forskarutbildning vid CLINTEC

This page in English

Inloggning till nya LADOK för doktorander

Forskarutbildning innebär forskning under handledning. En genomförd forskarutbildning vid Karolinska Institutet ger en examen av högsta internationella standard. Forskarutbildningen vid Karolinska Institutet innebär fyra respektive två års heltidsstudier. Fyra års heltidsstudier ger en doktorsexamen. Två års heltidsstudier leder fram till en licentiatexamen.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC ) har en mycket god aktivitet inom forskarutbildningen med ca 210 stycken registrerade forskarstuderande till licentiat respektive doktorsexamen. Vi examinerar och antar till forskarutbildning ca 8-10 studerande varje år inom 11 olika forskarutbildningsområden. Flertalet av våra forskarstuderande har som arbetsgivare, någon av de kliniker som CLINTEC samverkar med.

Vid CLINTEC har vi en forskarutbildningskommitte som har antagningsmöten flera gånger per termin. Vid dessa antagningstillfällen får den sökande möjlighet att presentera och diskutera sitt projekt. Forskarutbildningskommitten har sedan att bedöma om den sökande bör antagas till forskarutbildningen eller ej.

Grönt Ljus

Från 1 augusti införs regeln att samtliga nyregistreringar av doktorander ska föregås av att doktorandprojektet erhållit Grönt Ljus från institutionsledningen.
Med start till CLINTEC:s första doktorandantagningsmöte 13 september 2017 gäller därför följande körordning:

  1. Blivande huvudhandledare fyller i ANSÖKAN om Grönt ljus, och lämnar vidare till sin enhetschef för ställningstagande.
  2. Vid bifall kontrasignerar enhetschef ansökan och vidarebefordrar denna till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B53, för vidare handläggning. Vid tveksamhet kontaktar enhetschef Institutionens granskningsgrupp (prefekt + adm chef + studierektorer).
  3. Institutionens granskningsgrupp granskar och tar ställning till ansökan avseende huvudhandledarens möjligheter att erbjuda god handledning (kvalitet och tid), samt att erforderliga ekonomiska resurser finns.
  4. Huvudhandledaren ges Grönt ljus att inkomma med ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.
  5. Ansökan om antagning inlämnas till enhetschef för vidare bedömning enligt enhetens rutiner. Fortsatt handläggning är enligt de nu existerande rutinerna. Var god se "Rutiner för antagning" nedan.

Antagningsmöte

Ansökningarna lämnas till respektive enhetssekreterare innan sista inlämningsdag för genomgång av enhetschefen. Ansökan vidarebefordras sedan till antagningskommittén för förhandsgranskning och beslut om kallelse till antagningsseminarium.

 

Antagningsmöte Sista inlämn.dag
till resp. enhetschef
Inlämning till
Agneta Wittlock, B53
2018-02-14, kl 13.30 2018-01-08 2018-01-15, kl 12.00
2018-04-04, kl 13.30 2018-02-26 2018-03-05, kl. 11.00
2018-05-16, kl. 13.30 2018-04-09 2018-04-16, kl. 12.00
     

Antagningsmötena är fr o m hösten 2010 offentliga och den som är intresserad kan komma och lyssna.

Mer information: Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet och Introduktionsinformation vid CLINTEC

Studierektorer / LADOK-administratörer

Efter sammanslagningen av KliV och Cfss fr.o.m. 1 april 2005 är det nedanstående personer som är involverade i forskarutbildningen vid CLINTEC.

Enhetsfördelning mellan studierektorerna!

Li Felländer-Tsai
Studierektor.
Li Felländer Tsai
Telefon: 08-585 87191
Karolinska, Huddinge, K54
li.tsai@ki.se
Olav Rooyackers
Stf. studierektor.
Olav Rooyackers
Telefon: 08-585 86182
Karolinska Huddinge, K32
olav.rooyackers@ki.se
 
Agneta Wittlock
LADOK-administratör
Agneta Wittlock
Telefon: 08-585 87353
Karolinska, Huddinge, B53
forskarutbildning@clintec.ki.se

Antagningskommitté

Mats BlennowProfessor
Mats Blennow
mats.blennow@ki.se
Mikael FinderDoktorandrepresentant
Mikael Finder
mikael.finder@ki.se
Seppo KoskinenProfessor
Seppo Koskinen
seppo.koskinen@ki.se
Anita McAllisterDocent
Anita McAllister
Telefon: 08-524 88954
anita.mcallister@ki.se
Magnus NilssonProfessor
Magnus Nilsson
magnus.nilsson@ki.se
 

Rutiner för antagning

Som första steg skall du som blivande doktorand vid CLINTEC ha ha ansökt om behörighet till forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Se KI:s riktlinjer avseende behörighet.
Blankett 1 (ansökan om behörighet till forskarutbildningen)

Ansökan skickas till:
UFS/BFN, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, Sverige
Ifall du skickar med kurir, ange:
Karolinska Institutet, BFN, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Berzelius väg 3, 171 65 Solna, Sverige.
Beräkna handläggningstiden upp till 3 veckor.

Efter erhållande av behörighet till forskarutbildningen vid KI fyller du i ansökan om antagning till forskarutbildning vid institutionen (CLINTEC). Blankett 2 och 3.

Exempel på hur du fyller i "Lärandemål" i den individuella studieplanen

Förutom KI:s generella blanketter behöver du CLINTEC:s nedanstående blanketter för att din ansökan skall vara komplett inför inlämnande.

Lämna in din ansökan till din enhetssekreterare före sista inlämningsdag för genomgång av enhetschef.

Enheten vidarebefordrar sedan ansökan (1 original (enkelsidig, ohäftad) + 2 kopior) till Antagningskommittén för förhandsgranskning och beslut om kallelse till antagningsseminarium. Ordningsföljden i ansökan skall följa checklistans.
Ofullständiga ansökningar returneras efter förhandsgranskning för eventuella kompletteringar.

Därefter blir du, tillsammans med din handledare och enhetschef, kallad till antagningsseminarium. Vid detta tillfälle får du möjlighet att presentera (5 minuter) och diskutera ditt projekt (presenteras gärna med hjälp av powerpoint (Max 6 slides, 4 slides för projektet, 1 slide för finansiering, 1 slide för kurser). Presentationen skall framföras på engelska.

Från och med 1 juli 2009 är det legitimationskrav!

Antingen att den blivande doktoranden legitimerar sig med ett svenskt ID-kort eller ett pass, där det framgår födelseår, månad och dag. Om detta ej finns kan även ett personbevis visas upp.
Beslutet är för doktorandens rättssäkerhet.

Antagningsmöten är planerade till flera gånger per termin. Du kommer att meddelas brevledes om mötestiden samt om eventuella kompletteringar i din ansökan.

För att höja kvalitén i antagningsprocessen av doktorander kommer ansvarig enhetschef förutom huvudhandledaren att adjungeras till antagningskommittén för aktuella doktorander från den egna enheten. Enhetschefens deltagande i antagningsmötet är en förutsättning för att ansökan skall kunna beredas på mötet. Om enhetschefen inte kan närvara vid mötet välkomnas ansökan vid nästa antagningsmöte.

Generella regler och anvisningar för antagning till forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet
Information om handledning
Information om extern mentor
Information om regler för KI-KTH-doktorander ligger här
 

Rutiner för halvtidskontroll

Då en tillräckligt stor del av forskarutbildningsperioden förflutit och bedömningsbara resultat finns, men samtidigt tillräckligt tidigt för att kunna göra förändringar i projektet, ska varje doktorandprojekt presenteras och bedömas. En tumregel är två år efter registrering eller när motsvarande två års heltidsarbete utförts

Vad krävs för halvtidskontroll? Var god se KI:s riktlinjer enligt ovan.

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan (enligt KI:s riktlinjer) lämnas till respektive studierektor vid CLINTEC för granskning innan ansökan vidarebefordas till LADOK-administratören, Agneta Wittlock, B53, för vidare handläggning.
Var ute i god tid!!!!

Blankett 1: Ansökan om halvtid vid CLINTEC (Word)
Blankett 5: Halvtidskontroll, protokoll

Rutiner för licentiatexamen

Licentiatexamen kan vara avslutningen på en forskarutbildning eller ett etappmål på väg mot en doktorsexamen. En examen från forskarutbildning vid Karolinska Institutet ska vara av högsta internationella standard.

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan inlämnas till respektive studierektor för granskning innan ansökan vidarebefordas till prefekt för påskrift och godkännande. Var ute i god tid!!!!

Blanketter m.m. på KIs interwebb

Fortsatta studier till doktorsexamen

Om man är registrerad för licentiat examen och sedan önskar gå vidare till doktorsexamen gäller:

  • Ny studieplan, om inte den initiala till licentiat även inkluderade det andra steget fram till doktorsexamen.
  • Ny försörjningsplan (ekonomi), om inte den initiala täcker perioden mellan licentiat examen fram till doktorsexamen.
  • Ny registrering behövs i vilket fall som helst även om 1) och 2) redan är godkända. Rutinen är densamma som vid förstagångsantagning enligt ovan (Rutiner för antagning)

Rutiner för doktorsexamen

Den som har genomgått en forskarutbildning med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. En doktorsexamen från KI skall vara av högsta internationella standard.

Styrelsen har gjort en översyn av disputationsprocessen och from 1 januari 2007 gäller delvis nya regler. Styrelsen har även beslutat att endast ha en disputationskommitté i stället för två och i samband med översynen har man tagit fram nya tydliga instruktioner för samtliga instanser som är aktiva i samband med disputation.

I samband med översynen av disputationsprocessen införs en del förtydliganden och förändringar som börjar gälla från och med 1 januari 2007.

Tydliga uppdragsbeskrivningar har tagits fram för samtliga instanser som är aktiva i samband med disputation, i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen.

Länk till instruktionerna

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan inlämnas tillsammans med aktuellt LADOK-utdrag till respektive studierektor för granskning innan ansökan vidarebefordras till prefekt för påskrift och godkännande. Var ute i god tid!!!!

Rutiner för aktivitet och försörjning

"Aktivitet och försörjning" är något som återkommer en gång per termin och som alla doktorander, registrerade vid KI, måste redovisa.

Vid CLINTEC är rutinen den att blanketten skall vara ifylld och inlämnad före utsatt datum som angetts i mailutskick till alla doktorander, en gång på våren och en gång på hösten.

Blankett: Aktivitet och försörjning (Word-fil, 53 Kb)

Du kan fylla i blanketten direkt på skärmen, spara ner den på din hårddisk alt. skriv ut den ifyllda blanketten och mejla alt. skicka den med internpost till LADOK-administratör i god tid innan sista inlämningsdag.

De inlämnade uppgifterna från alla registrerade doktorander ligger som grund till nästkommande års fördelning av "Rörliga doktorandmånader" varför det är viktigt att alla fyller i blanketten så exakt som möjligt.

Rutiner för årlig uppföljning

Enligt högskoleförordningen måste årlig uppföljning av den individuella studieplanen ske minst en gång per år.

Hämta hem dokumentet "Årlig uppföljning" och svara därefter på frågorna tillsammans med din handledare.

Blankett 4: Årlig uppföljning 

Formuläret insändes till din LADOK-adminstratör senast den 15 maj varje år under forskarutbildningstiden.

LADOK-utdrag bifogas rapporten av respektive LADOK-adminstratör men kan enligt önskemål skickas ut till doktoranden innan inlämnadet.

Rutiner för registrering i LADOK

Enligt förordningen av redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) skall varje högskola före ett studieregister över sin studerande i grund- och forskarutbildningen. Registrering görs i vårt fall via LADOK.

Ett observandum för LADOK är dock att ingenting registreras utan underlag, dvs ingenting registreras eller tas bort utan ett underskrivet och godkänt dokument från doktorand, handledare och ämnesföreträdare. Detta gäller framför allt genomförda kurser, avbrott m.m.

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Agneta Wittlock, forskarutbildning@clintec.ki.se, CLINTEC:s LADOK-administratör.

Vad registrerar vi i LADOK?

Aktivitet och försörjning Redovisas en gång per termin (maj och november). Utskick från administratören med instruktioner.
Antagning Registreras för alla doktorander och innefattar
Personuppgifter, ämneskod, datum för antagning, termin då forskarutbildningen påbörjar, huvud- samt ev bihandledare.
Byte av ämne Vid byte av ämne måste ny ansökan göras på härför avsedd ansökningsblankett.
Byte av handledare Måste ske skriftligen på härför avsedd blankett med alla partners undertecknande.
Individuell studieplan T.ex. fördelning i procent (%) vad gäller handledaransvar mellan handledare samt bihandledare
Halvtidskontroll Protokoll efter genomförd halvtidskontroll skickas till administratören för registrering.
LADOK-utdrag Ett utdrag ut LADOK som krävs inför t.ex. disputation och även när man söker vissa kurser. Utdraget lämnas ut av administratören efter önskemål.
Tillgodoräknade kurser Ämnesspecifika kurser lästa / genomförda:
- i annan utbildning vid KI
- vid annan högskola.
Certifikat, kursintyg skickas till LADOK-administratören, godkänd av ämnesföreträdare och med angivelse av kurspoäng, för registrering
Uppehåll och avbrott Sker skriftligen med underskrift av doktorand, handledare samt ev. bihandledare.

Blanketter

KIs generella blanketter. Hänvisar vi till KI:s gemensamma hemsidor avseende generella blanketter

CLINTECs egna dokument

Inför antagning (CLINTECs kompl. blanketter)

 

Ansökan om halvtidskontroll

Blankett: Ansökan om halvtidskontroll vid CLINTEC (Word-fil, 94 Kb)

Policy för rutiner i samband med disputation vid CLINTEC

Dokument: Checklista disputation (Word-fil, 110 Kb)

Examensbevis

Mall avseende prefektbeslut att bifogas ansökan om examensbevis

Ansökan om examensbevis för doktorsexamen/licentiat

 

Nyhetsbrev för doktorander vid CLINTEC

Institution