Rutiner för licentiatexamen

Licentiatexamen kan vara avslutningen på en forskarutbildning eller ett etappmål på väg mot en doktorsexamen. En examen från forskarutbildning vid Karolinska Institutet ska vara av högsta internationella standard.

Via Medarbetarportalen hittar du mer information såsom "Dags för licentiatexamen" och  Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. I studieplanen hittar du information om de obligatoriska utbildningsmoment som krävs för licentiatexamen.

Inlämning av ansökan

En komplett ansökan med bilagan "Kurser inför licentiatexamen, inlämnas till LADOK-administratören innan ansökan vidarebefordras till studierektor för granskning och prefekt för påskrift och godkännande. Ansökan inkl. bilagor lämnas in till LADOK-administratören minst en vecka innan deadline för inlämnandet till disputationskommittén.

Fortsatta studier till doktorsexamen

Om man är registrerad för licentiat examen och sedan önskar gå vidare till doktorsexamen gäller:

  • Ny studieplan, om inte den initiala till licentiat även inkluderade det andra steget fram till doktorsexamen.
  • Ny försörjningsplan (ekonomi), om inte den initiala täcker perioden mellan licentiat examen fram till doktorsexamen.
  • Ny registrering behövs i vilket fall som helst även om 1) och 2) redan är godkända. Rutinen är densamma som vid förstagångsantagning enligt ovan (Rutiner för antagning)
AW
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2024-04-02