Rutiner för doktorsexamen

Den som har genomgått en forskarutbildning med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. En doktorsexamen från KI skall vara av högsta internationella standard.

Tydliga uppdragsbeskrivningar har tagits fram för samtliga instanser som är aktiva i samband med disputation, i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen.

Länk till instruktionerna

Via Medarbetarportalen hittar du Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. I studieplanen hittar du information om de obligatoriska utbildningsmoment som krävs för disputation.

Inlämning av ansökan

Del 1A, 1B (enligt instruktionerna) samt del 3 (Redogörelser för doktorandens lärande och utveckling som forskare inklusive uppfyllelse av examensmålen)  inlämnas tillsammans med aktuellt LADOK-utdrag och CLINTECs två egna blanketter, Checklista samt Kurser inför disputation (se nedan), till LADOK-administratören, Christina De La Rosa, K65, för vidarebefordran av ansökan till respektive studierektor och prefekt för granskning och godkännande. Dokumenten kan lämnas in digitalt, som en samlad pdf, med alla dokument i rätt ordning och skickas via epost till Christina De La Rosa.

Förbättrad rutin för åberopande av kurser och tillgodoräknande vid ansökan om disputation

På förekommen anledning och för att underlätta beräkning av kurspoäng/tillgodoräknanden per kategori inför studierektors bedömning av disputationsansökan har vi infört ett formulär som underlättar för doktoranden att se att samtliga kriterier är uppfyllda. Det är också viktigt att klarlägga huruvida åberopade poäng ingår i en examen på grund- eller avancerad nivå. Blanketten för detta ändamål hittar du nedan (Kurser inför disputation).

Ansökan inkl. bilagor lämnas in till LADOK-administratören minst en vecka innan deadline för inlämnandet till disputationskommittén.

CLINTECs egna blanketter

Checklista för administratörer och doktorander återfinns numera i Teams "Administratörsgruppen". Kontakta din enhetsadministratör.

AW
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2024-04-25