Skip to main content

Forskargrupp - Pauliina Damdimopoulou

Kemikalier och kvinnans fertilitet

Pauliina Damdimopoulou
Pauliina Damdimopoulou,
PhD, Docent in Endocrine Physiology

Min forskargrupp studerar huruvida kemikalier i miljön påverkar kvinnans fertilitet. I synnerhet är vi intresserade av hormonstörande kemikalier och dess effekter på äggstockarna. I äggstockarna återfinns äggstocksfolliklar, och inuti dessa finns de omogna äggcellerna. Under en kvinnas livstid kommer en andel utav dessa att mogna för ägglossning, och därmed möjliggörs graviditet och reproduktiv hälsa. Skulle kemikalier påverka äggstocksfolliklarna, kan konsekvensen var nedsatt fertilitet.

Vårt arbete är uppdelat under tre olika teman.

Miljökemikalier och fertilitet hos kvinnor i Sverige

Vårt mål är att identifiera kopplingar mellan nedsatt fertilitet och exponering för kemikalier och dess blandningar hos kvinnor som är bosatta i Sverige. Vi har uppmätt koncentrationen av ca 50 olika miljökemikalier i serumprover som samlats in från gravida kvinnor samt i serum och follikelvätska som samlats in från kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling. Vi håller på att genomföra statistiska analyser för att upptäcka eventuella kopplingar mellan kemikalieexponering och ”time-to-pregnancy” (tiden det tar för en kvinna att bli gravid) och ”take baby-home rate” (positiv resultat av fertilitetsbehandling). Upptäckta kemikalier kommer att analyseras vidare på follikelodling på laboratoriet (se nedan).

Påverkan av kemikalieexponering på äggstocken

Vårt mål är att undersöka om kemikalier kan påverka överlevnad och mognad av äggstocksfolliklar och vilka molekylära mekanismer som ligger bakom dessa effekter. Vi håller på att analysera äggstockens komposition på en molekylär nivå för att kartlägga vilka celltyper och signaleringsvägar som är aktiva i en normal äggstock. Parallellt utvärderar vi effekterna av olika miljökemikalier genom exponeringsstudier på follikelodlingar. Utöver detta studerar vi även äggstockar från cancerpatienter som har genomgått fertilitetsskadande behandlingar för att utröna hur skador i äggstockarna uppstår. Resultaten från våra experiment kommer att visa hur, och genom vilka molekylära mekanismer, äggstocksfolliklar kan bli skadade av kemikalier. Informationen kan användas för att skräddarsy bättre tester för utvärdering av reproduktiv toxicitet av kemikalier.

Studierna vi genomför är baserade på äggstocksvävnad som donerats av patienter som behandlats på Karolinska Universitetssjukhuset, och forskningen skulle vara omöjlig att bedriva utan personer som vill delta i våra studier samt personalen som hjälper oss. Vi vill tacka alla patienter, barnmorskor och läkare som gör vår forskning möjlig. Alla våra studier är godkända av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Miljökemikalier i humana foster

Vårt mål är att studera i vilken utsträckning humana foster är exponerade för miljökemikalier. Arbetet är baserat på vävnads- och serumprover som är tillgängliga för forskning genom patologiavdelningens biobank på Karolinska Universitetssjukhuset och via mödravårdens biobank. Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Våra projekt är baserade på ett tätt samarbete med flera andra forskarlag både i Sverige och utomlands. Du kan hitta mer information om våra samarbetspartners, finansiering, och forskargruppen på engelska versionen av denna sida.