Om policy lab på KI

Policy lab är ett forum för diskussion och lärande om relationen mellan forskning och beslutsfattande. Tema/ämne varierar från gång till gång, men formatet är alltid ett seminarie med utrymme för frågor och diskussion. Längre ner på sidan hittar du information om datum och datum, samt tema/ämne på nästa policy lab. Där kan du även anmäla ditt deltagande.

Dekorativ bild
Nätverkande Foto: Getty Images

Innehåll:

På policy lab vill vi öka kunskapen och intresset om offentlig förvaltning, om beslutsfattande och politik, om policyarbete byggt på vetenskap och om advocacy-arbete/opinionsbildande. Vi hoppas kunna bidra till att öka intresset bland KI:s medarbetare för hur forskning och politik kan mötas; hur man med vetenskapligt byggda argument kan påverka beslutsfattande; och hur man driver advocacy-arbete/opinionsbildande lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Dessutom hoppas vi kunna bidrar till att överbrygga glappet mellan forskning och policy – det man internationellt ofta kallar research-to-policy-gap. 

Många medarbetare på KI har ett stort intresse för den här typen av frågor och det finns även mycket kompetens och erfarenhet inom ämnet på universitetet. På policy lab samlar vi detta och tillsammans skapar vi ett forum för att dela och utveckla det. 

Innehållet skiftar från policy lab till policy lab. Frågeställningar som ofta finns med är, bland annat, hur man med vetenskapligt byggda argument kan påverka beslutsfattande; och driva advocacy-arbete, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Information om tema och innehåll för varje policy lab finns på kalender-sidan för respektive lab. 

Format: 

Policy laben hålls på KI:s campus och sker i seminarieform. Information om ämne, längd, datum, tid och plats för varje policy lab finns på kalender-sidan för respektive lab. Policy lab hålls på både svenska och engelska. Vilket språk som används för respektive lab avgörs av tema och medverkande och framgår på kalender-sidan för labet. För att kunna beräkna antal deltagare ber vi dig att anmäla dig till de policy lab du är intresserade av. Anmälan hittar du på kalender-sidan för respektive lab. Kalender-sidan för nästa policy lab hittar du längre ner på den här sidan, under rubriken Nästa policy lab.

Arrangemang:

Policy lab arrangeras av en arbetsgrupp som består av personer från Centrum för hälsokriser, Centre of Excellence for Sustainable Health – CESH och Kansliet för forskning och forskarutbildning på KI. 

Policy lab är ett forum för lärande och diskussion, inte ett uttryck för KI:s officiella hållning i sakfrågor eller enskilda ämnesområde, och inte heller KI:s generella inställning eller åsikt om policy och påverkansarbete. Varje deltagare medverkar och uttalar sig utifrån sin egen kompetens och åsikt, inte som företrädare för KI. Arrangörerna svarar för format och innehåll. Inte heller de företräder KI:s ställningstagande och officiella uttalande. Arrangörerna ansvarar inte för det som enskilda deltagare framför under diskussionerna men verkar aktivt för ett öppet och respektfullt diskussionsklimat.

Tidigare policy lab: 

Det första policy labet hölls den 26 oktober 2023. Tema för tidigare policy lab har bland annat varit: 

Nästa policy lab:

Nyheter om policy lab:

Kontakt:

Har du frågor om policy lab? Vänligen mejla oss.