Centre of Excellence for Sustainable Health

Centre of Excellence for Sustainable Health, CESH, är ett digitalt kompetenscentrum som har etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda, med syfte att främja en hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.

The Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH)
CESH working group. Photo: Davidson Ndyabahika.

Syfte är att:

 • utveckla kapacitet, utbildning och forskning
 • mobilisera åtgärder och kunskap
 • driva agendan för hållbar hälsa
 • uppnå de globala hållbarhetsmålen
 • utveckla digitala verktyg och resurser genom samarbete i globala nätverk och partnerskap

Hållbar hälsa definieras som:

Ett tvärvetenskapligt område för studier, forskning och praktik för att förbättra hälsa och välbefinnande för alla, samtidigt som man håller sig inom planetens gränser.

Partnerskap med Makerere University

CESH etablerades 2021, i partnerskap med Makerere University i Uganda som resultat av ett långvarigt och starkt samarbete lärosätena emellan. Det första formella samarbetsavtalet tecknades 2003. Sedan dess har många studenter, lärare och forskare från båda lärosäten deltagit i samverkan genom utbildning eller forskning genom utbyte och samarbete.

Aktiviteter - kärnuppdrag:

Kapacitetsutveckling och utbildning är hörnstenar i arbetet med att driva agendan för hållbar hälsa. Vår strävan är att utveckla kapacitet att uppskatta, utforma, genomföra och utvärdera hållbara hälsoinitiativ.

 • Developing capacity for sustainable development in fragile states - SDGCap
  Ett kapacitetsutvecklingsprojekt för hållbar utveckling i instabila stater, finansierat av Sida. Syftet med projektet är att stödja genomförandet av FN:s 2030 Agenda i Demokratiska Republiken Kongo, Somalia och Uganda.
  Building Capacity for Sustainable Development in Fragile States (SDGCap)
   
 • Två ettåriga utbildningsprogram för personal och tjänstemän, i beslutande ställning, som arbetar med folkhälsofrågor i Kongo, Somalia, Etiopien, Kenya, Malawi och Uganda, finansierade av Svenska institutet;
  • Utbildningsprogram för folkhälsoansvariga i mödra- och barnhälsovård in Etiopien, Kenya and Malawi, MIDWIZE
  • Managing Innovation for Sustainable Health, MISH
    
 • Kurs i hållbar hälsa och utveckling för studenter vid KI:s utbildningsprogram, gavs för första gången vårterminen 2023 och kommer att utvecklas vidare.
   
 • Innovation för hållbar hälsa, en webbaserad, självinstruerande kurs. Syftet med kursen är att bygga kapacitet att effektivt arbeta och främja ett integrerat tvärvetenskapligt och innovativt tillvägagångssätt för att uppnå hållbar hälsa och Agenda 2030. Kursen är kostnadsfri. Innovation for Sustainable Health

Tools for Action - digitala verktyg utvecklas för att effektivisera arbetet för hållbar hälsa för forskare, studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare.

Verktygslådor utvecklas inom:

 • Innovation
 • Digitalisering
 • Multisektoriellt arbete
 • Forskningsimplementering 
 • Kommunikation och visualisering

Partnerskap

I syfte att stärka kapacitet för innovation inom den offentliga sektorn och för att stödja genomförandet av FN:s Agenda 2030 sker samarbete med partners i flera afrikanska länder;

 • University of Kinshasa, DR Congo
 • Benadir University, Somalia
 • University of Nairobi, Kenya
 • University of Malawi
 • University of Gondar, Ethiopia
 • Tinkr, ett företag som arbetar med innovation

Nätverk och kommunikation

 • Genom seminarieserien, Global conversations for Sustainable Health, kommuniceras nya idéer, innovativa lösningar och visioner, i samtal med politiska eller akademiska beslutsfattare. Seminarieserien är webbaserad.
   
 • Representanter från centret förespråkar proaktivt hållbar hälsa genom att leda workshops, presentera posters och delta i paneldiskussioner vid lokala, regionala och globala nätverksmöten och konferenser.
  Exempel på konferenser under 2022, där hållbar hälsa diskuterades:
  • Nordic Mental Health Conference - Danmark
  • Konferensen för utvecklingsforskning, Devres2022, vid KI och Uppsala universitet - Sverige
  • World Health Summit - Berlin

CESH har valt att prioritera fyra forskningsområden:

 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för de mest utsatta
 • Barn och ungdomar - hälsosam start i livet
 • Icke smittsamma sjukdomar, NCD 
 • Klimatförändringar och hälsa

Nyheter