Åtgärdsplan efter utredningar om Macchiarini-ärendet

Flera åtgärder har genomförts som en följd av de brister som framkommit i samband med Macchiarini-ärendet. Åtgärderna vid Karolinska Institutet (KI) utgår från rekommendationerna i bland annat utredningen som leddes av Sten Heckscher samt en internrevision med fokus på den institution där Paolo Macchiarini tidigare var anställd. KI:s konsistorium beslutade i april 2020 att åtgärderna framgent ska integreras i KI:s kontinuerliga utvecklingsarbete.

Här sammanfattas åtgärder och förändringar.

Stärkt etikinrikting

Etikråd och vetenskapligt ombud

En särskild funktion som vetenskapligt ombud finns med syfte att ge forskare vägledning och rådgivning i forskningsetiska och forskaretiska frågor. Ombudet ska även verka för att kunskapen om forskningsetiska koder, lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer är god, informera om nya regler och viktigare principiella avgöranden för den vetenskapliga verksamheten samt varje år upprätta en rapport om sin verksamhet. Det vetenskapliga ombudet är också ordförande i KI:s etikråd. Etikrådet initierar bland annat seminarier för att belysa och diskutera angelägna etikfrågor och bistår rektor med rådgivning exempelvis vid beredning av riktlinjer som berör etiska principer.

Etik, kvalitet och vetenskap för studenter

KI arbetar kontinuerligt med utveckling av utbildningen inom ramen för KI:s sammanhållna kvalitetssystem - utbildning. Se även särskilt stycke nedan om kvalitetssystemet. Granskning av examensarbeten, översyn av undervisningen i etik och vetenskapligt förhållningssätt har genomförts som särskilda åtgärder.

Etik och kvalitetssäkring i forskarutbildning

Det är numera obligatoriskt för doktorander som forskar på människor eller har forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter att gå en kurs i kvalitetssäkring av klinisk forskning (GCP). Dessutom har kursplanerna för de befintliga obligatoriska kurserna i forskningsetik setts över med avseende på syfte och krav.

Med syfte att stärka kvalitetssäkring inom forskarutbildning måste alla handledare få ett godkännande från institutionen, så kallat ”grönt ljus”, för att få initiera ett nytt doktorandprojekt. Doktorandernas individuella studieplaner är numera digitala och därmed lättare att följa upp. Kvaliteten i KI:s forskarutbildning följs upp regelbundet, se även särskilt stycke nedan om kvalitetssystemet.

Etikfrågor i forskningsverksamhet

Se avsnitt nedan: Rutiner vid misstanke om oredlighet i forskning och Riktlinjer och guider för forskning.

Samlad information om etik på KI

En samlad webbsida med guider och länkar kring etik har byggts och publicerats 2022: Etik på KI

Ökat stöd till ledare

KI har utvecklat stödet till och utbildning för ledare på alla nivåer i organisationen i bland annat forskningsfrågor, etik, samarbete, transparens och i samband med jävssituationer. Exempel presenteras nedan.

KI:s högre ledarskapsprogram (KIHLP)

KI:s högre ledarskapsprogram för prefekter, administrativa chefer och verksamhetschefer, är en återkommande utbildning för att både möta KI:s utmaningar och våra ledares behov och önskemål. Utbildningen speglar KI:s uppdrag och värdegrund och skapar en levande dialog kring ledarskapets betydelse i ett modernt och välfungerande universitet. Programmet genomförs i modulform och löper över totalt tre terminer. Varje modul genomförs under två heldagar och täcker ett specifikt tema.

Det första utbildningsprogrammet med ett 25-tal deltagare slutfördes under hösten 2019 samtidigt som ett nytt utbildningsprogram med samma målgrupp påbörjades.

KI:s chefsutbildningar

Kurser för forskargruppsledare

Kursen ledarskap för forskargruppsledare ger kunskap om ansvar och roller som åligger en forskargruppledare i form av bland annat juridiska aspekter, regelverk och andra verktyg som gynnar skapandet av en god arbetsmiljö. Kursen omfattar två veckors heltidsstudier. 

Ledarskap för forskargruppsledare

Laboratoriesäkerhet

Det är nu obligatoriskt för forskargruppsledare med delegerat arbetsmiljöansvar inom laborativ verksamhet att gå en kurs i laboratoriesäkerhet. En särskild utbildning i laboratoriesäkerhet erbjuds även nya prefekter. Institutionerna erbjuds kurs riktad till övriga medarbetare inom laboratorieverksamhet. 

Utbildning i laboratoriesäkerhet

Introduktions- och informationspaket till gästforskare och nyanställda

Informationspaketen har tagits fram på både svenska och engelska, och tar bland annat upp krav för statligt anställda.

Förebygga och utreda oredlighet i forskning

Rutiner vid misstanke om oredlighet i forskning

En nationell myndighet för bedömning av oredlighetsärenden etablerades 2020.

Samma år inrättades Rådet för utredning av avvikelser från god forskningssed vid KI. Rådet ska utreda om misstanke om oredlighet i forskning föreligger och rådge rektor om ärendet ska överlämnas till den nationella nämnden för prövning. Rådet ska vidare utreda andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än misstänkt oredlighet i forskning. Ledamöter i rådet är jurister och lärarrepresentanter med hög vetenskaplig kompetens samt studentrepresentant.

Rådet för utredning av avvikelser från god forskningssed

Riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed

Antagning och rekrytering

Granskning av CV och referenser

Inför anställning av lektor och professor (inbegripet adjungerad lektor, adjungerad professor och gästprofessor) genomförs referenstagning och en granskning av ansökningshandlingar. Granskningen innebär att kandidatens intyg jämförs med den information som bifogats i ansökan. De intyg som granskas är doktorsexamensbevis, yrkeslegitimation, intyg om specialistkompetens, intyg/motsvarande avseende docentur (om aktuellt), intyg/motsvarande avseende erhållen anställning som professor (om aktuellt) och arbetsgivarintyg.

Tidsbegränsade anställningar

Förnyad process för förenade anställningar

Särskilda riktlinjer för rekryteringsprocessen till förenade anställningar togs fram under 2018 tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset (K). Rutinerna i den gemensamma rekryteringsprocessen har sedan implementerats. Ett väl fungerade samarbete har under åren byggts upp med Karolinska Universitetssjukhusets centrala rekryteringscenter.

  • KI och K har tillsammans skapat nya hemsidor som återfinns på respektive arbetsgivares medarbetarportaler i syfte att informera HR på klinik/institution om rutinerna i den gemensamma rekryteringsprocessen. Förenade anställningar.
  • Gemensamma informationsträffar för klinik/institution kommer att hållas.
  • Ett arbete har även påbörjats med att utforma information till personer som redan har en klinisk kombinationstjänst eller som är intresserad av att söka en sådan tjänst.
  • KI har utarbetat nya anställningsavtal för kliniska kombinationstjänster.

Stödsystem

Incidentrapportering

KI har ett internt incidentrapporteringssystem för säkerhet, arbetsmiljö och miljö, där alla medarbetare och studenter kan logga in och rapportera riskobservationer och händelser. Anonymitetsskyddet har stärkts då det, i en särskild modul, finns möjlighet att utan inloggning rapportera missförhållanden, misstanke om oredlighet i forskning m.m. Sedan mars 2020 kan incidenter avseende personuppgifter och informationssäkerhet rapporteras via en egen ingång i anslutning till systemet.

Elektronisk forskningsdokumentation

Elektronisk forsknings­dokumentation via KI ELN är obligatorisk från 2019 vid KI. Ett generellt användarstöd för forskningsdokumentation utvecklas parallellt. Elektroniska loggböcker höjer bland annat informationssäkerheten och gör forskningsdata spårbar.

Sammanhållet kvalitetssystem

Det sammanhållna kvalitetssystemet anger ramarna för det systematiska kvalitetsarbetet, inklusive kvalitetssäkringen. Kvalitetssystemet omfattar forskning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt det gemensamma verksamhetsstödet. Kvalitetsarbetet, inklusive kvalitetssäkringen, baseras på att verksamheten genomgår en kontinuerlig intern uppföljning varje år och en regelbunden granskning vart 6–8 år i vilken externa sakkunniga medverkar. Utöver detta granskar UKÄ KI:s kvalitetssäkringsarbete regelbundet och vid nästa granskning kommer KI:s kvalitetssäkring av forskning att omfattas. Länk till webbplats där också föreskrifter är publicerade: KI:s sammanhållna kvalitetssystem och kvalitetsarbete

Förnyad struktur för tillgängliggörande av styrdokument

KI:s webb har utvecklats i flera steg. Bland annat finns en förnyad struktur där föreskrifter, riktlinjer och anvisningar finns tillgängliga för medarbetare och studenter. Sökfunktionen har också utvecklats så att det finns möjlighet att filtrera vilken typ av träffar som önskas.

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar

Rutiner och riktlinjer

Riktlinjer och guider för forskning

Etikprövningslagen har uppdaterats med bland annat tydligare ansvar för forskningshuvudmän och att Överklagandenämnden för etikprövning har tillsyn över att lagen efterlevs. Ändringar i etikprövningslagen från 1 januari 2020 beskrivs på Etikprövningsmyndighetens webbplats: Ändringar i etikprövningslagen. Etikprövningslagen finns publicerad på Riksdagens webbplats: Etikprövningslagen.

Riktlinjer för forskning vid KI förnyades våren 2020: Riktlinjer för forskning. KI:s etiska principer för humanforskning och djurstudier utanför Sverige har förnyats 2022. En samlad stödsida för forskare publicerades i början av 2022 med praktiska vägledningar ur olika perspektiv: https://medarbetare.ki.se/forskarstod som kommer att vidareutvecklas ytterligare.

KI och Region Stockholm har 2022 tillsammans även utvecklat ny vägledning om huvudmannaskap utifrån gällande etiklagstiftning. Ett intyg för ansvarsfördelning togs fram 2017 som i uppdaterad form fortfarande används vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Riktlinjer för bisysslor och samverkan

Riktlinjer och rutiner för att anmäla bisysslor har förtydligats och uppdaterats. Det finns även riktlinjer för immateriella tillgångar och näringslivssamverkan för att tydliggöra hur resultat av forskning vid KI ska hanteras och användas. Riktlinjerna uppfyller EU-kommissionens rekommendation om IP-policy.

Arbetsmiljösamordning på fasta gemensamma arbetsplatser

Arbetsmiljölagen ställer krav på samordning av arbetsmiljöarbetet när två eller fler juridiska personer bedriver verksamhet på gemensamma arbetsplatser. Sedan 2013 finns en överenskommelse om samarbetsformer mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset avseende arbetsmiljö samt miljö. I dess anda finns t.ex. en samordningsansvarig person utsedd på BioClinicum sedan driftstarten 2018.

KI har gjort motsvarande överenskommelser med Danderyds sjukhus år 2017, S:t Eriks ögonsjukhus och Södersjukhuset AB 2018, med KTH och SU samt SciLifeLab.

Överenskommelserna tydliggör vem som har ansvar för vad inom olika arbetsmiljöområden men också när det gäller miljöarbetet t.ex. avfallshantering, så att verksamheterna inte utsätter sina egna eller andras medarbetare för risker i arbetet.

Fler förändringsinitiativ

Utveckling av ledningsorganisationen

KI ändrade sin Ledningsorganisation 2019. Det innebär bland annat att det inrättats en fakultetsnämnd, istället för som tidigare tre verksamhetsstyrelser, och tre institutionsgrupper. Organisationsskiss

Förnyad långsiktig strategi inklusive värdegrundsarbete

En ny strategisk plan som ska vara vägledande för KI fram till år 2030 beslutades av konsistoriet i mars 2019. Planen innefattar även organisationskultur och värdegrundsarbete, KI:s strategi 2030. KI:s Värdegrund.

2024-02-16