Breddad rekrytering

Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och lika villkor som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet.

”Breddad rekry­tering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitetet. Det är en del av KI:s kvalitetsarbete. Det ska därför finnas en kontinuerlig och högkvalitativ kompetensut­veckling inom breddad rekrytering, ledarskap, arbetsmiljö, lika villkor, mångfald och hållbar utveckling”.

KI:s strategi 2030

Högskolelagen

Enligt högskolelagen ska alla lärosäten arbeta aktivt med breddad rekrytering av studenter till samtliga utbildningsnivåer – även forskarutbildning. 

Under läsåret 2017/18 hade ca 39 procent av högskolenybörjarna i Sverige högutbildade föräldrar samtidigt som 24 procent har lågutbildade föräldrar. Om rekryteringen till högskolan skulle motsvara fördelningen i befolkningen skulle drygt 25 procent av nybörjarna ha högutbildade föräldrar och nästan var tredje ha lågutbildade (SCB/UKÄ Statistiska meddelanden, UF 20 SM 1802). 

Vid KI handlar snedrekryteringen framförallt om kön, social bakgrund och funktionsförmåga. Många av KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå har endast ett fåtal män. När det gäller social bakgrund är läkarutbildningen en av de mest snedrekryterade utbildningarna i landet och på KI. 

KI:s arbete

Vid KI har arbetet med breddad rekrytering fokuserat på rekrytering av presumtiva studenter och vid breddat deltagande som handlar om att studenterna ska inkluderas och klara sina studier på lika villkor.

För att nå underrepresenterade studentgrupper har KI bland annat ett kommunikationsarbete om studier och livet på KI genom studentambassadörers bloggar och närvaro i sociala medier. I syfte att bredda rekryteringen och öka intresset för naturvetenskap, forskning och högre utbildning för skolelever i socialt utsatta områden har KI i samarbete med stiftelsen Berättarministeriet ett skolprogram sedan 2019. 

Som ett led i arbetet med breddad deltagande har KI till exempel en språkverkstad på svenska och engelska samt ett mentorsstöd för studenter med funktionsnedsättning

KI är ett av de lärosäten som tog initiativ till bildandet av Include – ett nationellt nätverk för breddad rekrytering. Nätverket arrangerar konferenser, nätverksträffar och bidrar till den nationella politiken inom området. 

UKÄ:s tematiska utvärdering 2021 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde under 2021 en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering.  

KI lämnade in en självvärdering av arbetet med breddad rekrytering i maj 2021 och under våren 2022 publicerade UKÄ:s sin slutrapport med graderade rekommendationer till KI:s fortsatta arbete. 

Kontakt

KU
Innehållsgranskare:
Kristina Ullgren
2023-08-18