Rådet för utredning av avvikelser från god forskningssed

Rådet för utredning av avvikelser från god forskningssed på KI (rådet) ger stöd till rektor i frågor om oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed.

Misstankar om oredlighet i forskning vid KI ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning ska hanteras av KI. Vid anmälningar till rektor bistår rådet med att avgöra om misstanke om oredlighet i forskning föreligger och ärendet därmed ska överlämnas till Npof. Rådet utreder andra misstänkta avvikelser och upprättar ett skriftligt motiverat utlåtande som underlag till rektor som fattar beslut i ärendena.

Rådets sammansättning

 • Mats Melin, ordförande
 • chefsjurist Helén Törnqvist, vice ordförande
 • professor Mikael Norman
 • professor Eva Hellström Lindberg
 • docent Pierre Lafolie
 • studentrepresentant Anghel Marina

Ersättare för lärarerepresentanterna är

 • senior professor Per Tornvall
 • senior professor Tomas Olsson

Anmälan

Oredlighet i forskning

Misstanke om oredlighet i forskning vid Karolinska Institutet ställs till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Innan du påbörjar din anmälan - Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (npof.se).

Med oredlighet i forskning avses en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed vid Karolinska Institutet anmäls till rektor.

Med andra avvikelser från god forskningssed avses avvikelser som inte anses som oredlighet i forskning, som skadar eller riskerar att skada forskningsprocessens, forskningens eller forskarens integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Anmälan bör innehålla

 • Kontaktuppgifter till dig som gör anmälan (till exempel e-postadress och telefonnummer) om du vill kunna bli kontaktad. Det går att vara anonym.
 • Namn på den anmälde/de anmälda eller namn på den forskningsstudie, rapport, artikel eller annat som misstankarna avser.
 • En beskrivning av den misstänkta avvikelsen; när och hur den skett. 
 • Eventuellt underlag som stödjer uppgifterna i din anmälan.

Riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed

HS
Innehållsgranskare:
Märta Philp
2024-04-16