Skip to main content

Miljö och hållbar utveckling

En viktig del av Karolinska Institutets (KI:s) miljö- och hållbarhetsarbete är att synliggöra och stärka KI:s forskning och utbildning som bidrar med kunskap om hur samhällsutvecklingen påverkar människors hälsa, nu, i framtiden, lokalt och globalt.

KI:s miljö- och hållbarhetsarbete innebär också ett miljöansvar och ett socialt ansvar på det sätt som universitetet bedriver sin verksamhet.

Enligt KI:s riktlinjer för miljö- och hållbar utveckling ska KI:

 • Genom forskning och utbildning bidra med kunskap kring hälsa och hållbar utveckling
 • Ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning
 • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor
 • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp
 • Minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten
 • Källsortera och minska avfall

Forskning för hållbar utveckling

Klimatförändringar och andra storskaliga förändringar i miljön, befolkningstillväxt, utbredd fattigdom såväl som en ökning av välfärdssjukdomar världen över, spridning av infektionssjukdomar och antibiotikaresistenta bakterier är några exempel på globala utmaningar som rör mänsklig hälsa.

Även om all forskning som bedrivs vid KI bidrar till att förbättra människors hälsa, är den forskning som belyser kopplingar mellan hälsa, socioekonomiska faktorer och mänsklig miljöpåverkan av särskild vikt för en hållbar utveckling.

En sammanställning av forskning kring detta område finns i rapporten Research on Sustainable Development.

Epidemiologi

Epidemiologi är läran om förekomsten av sjukdomar i befolkningen. Stora steg framåt har gjorts med hänsyn till faktorer som spelar en roll för att sjukdomar uppträder. Detta inkluderar studier av kausala faktorer i omgivningen, livsstil och genetiska faktorer.

Folkhälsa och global hälsa

KI:s forskning inom folkhälsa studerar bland annat kopplingar mellan hälsa och vår boende-, arbets-, skol- och byggda miljö. Forskningen inom internationell och global hälsa berör hälsoproblem som många gånger är relaterade till fattigdom i låginkomstländer.

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Bekämpning av smittsamma sjukdomar är en av hörnstenarna i utvecklingen mot en hållbar framtid. Global uppvärmning, ökad befolkning, migration och avskogning ändrar spridningen av patogener (parasiter, bakterier och virus) och skapar nya utmaningar. KI:s forskare bidrar till lösningar på många nivåer.

Genom att förstå spridning av sjukdomar på sjukhus och i samhället bidrar forskningen till att förändra människors beteende. Grundforskning om patogener kan hjälpa till att utveckla nya läkemedel och vaccin. Antibiotikaresistens är ett ökande problem där KI:s forskare inom strukturbiologi bidrar till utveckling av läkemedel.

Klimat och hälsa

Hälsoeffekter av de pågående klimatförändringarna är ett nytt forskningsområde på KI inom global hälsa och miljömedicin. Målsättningen är att bygga upp KI:s kapacitet inom områden som klimatförändringar, naturkatastrofer och hälsovård; klimatförändringar och smittsamma sjukdomar; samt klimatförändringar och hälsoeffekter i utsatta områden.

Miljömedicin

KI:s forskning inom miljömedicin handlar bland annat om luftföroreningars bidrag till hjärt- och kärlsjukdomar, långlivade organiska föroreningars påverkan på hormonbalansen, metallers bidrag till cancer samt potentiellt skadliga hälsoeffekter av nya material som nanomaterial.

Forskningen ligger också till grund för riskbedömningar samt nationella och internationella riktlinjer och gränsvärden för toxiska substanser och andra föroreningar.

Utbildning för hållbar utveckling

Universitet, högskolor och skolor har en nyckelroll i samhällets omställning till en hållbar utveckling. FN har därför utsett 2005 - 2014 till dekad för lärande och utbildning för hållbar utveckling. Den svenska högskolelagen ställer sedan 2006 också krav på att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling.

Miljö och hållbar utveckling - i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Miljö och hållbar utveckling - i utbildning på forskarnivå

Hållbar utveckling i KI:s utbildning

Som medicinskt universitet har KI ett särskilt ansvar för att sprida kunskap kring samhällsutvecklingens positiva och negativa påverkan på människors hälsa, på nationell och global nivå, samt på kort och på lång sikt. Detta kan exempelvis röra samhällets miljöpåverkan, eller brister i dess ekonomiska och sociala strukturer och system, och hur detta påverkar folkhälsan.

Andra aspekter av en hållbar utveckling med särskild relevans för KI:s utbildning är sjukvårdens egen miljöpåverkan, eller sjukvårdens förmåga att ge en god sjuk- och friskvård oberoende av till exempel kön, kultur, etnicitet, privatekonomi eller samhällsekonomi.

Flera av KI:s utbildningsprogram och kurser har redan ett tydligt hållbarhetsinnehåll. KI har som målsättning att stärka samtliga program i detta avseende.

KI studenter för hållbar utveckling

Vill du se en bättre värld som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov? Kan du tänka dig att tillsammans med andra studenter bilda en tankesmedja för att formulera nya, kreativa idéer för en hållbar utveckling? Då kanske du är en av våra nya "ambassadörer" för hållbar utveckling! Om du är intresserad eller har frågor, skicka ett mejl till Maria Niemi.

Ett hållbart campus

En viktig del av KI:s hållbarhetsarbete är att ta ett miljöansvar och ett socialt ansvar i sättet på vilket KI bedriver sin verksamhet. Universitetets prioriterade områden är energianvändning, tjänsteresor, upphandling och inköp, laboratoriesäkerhet samt avfallshantering.

Energianvändning

KI använder sedan 2010 förnyelsebar el vilket har minskat energianvändningens klimatpåverkan med ca 30%.

KI:s omfattande laboratorieverksamhet innebär dock att energiförbrukningen och därmed också klimatpåverkan är stor. KI har därför som mål att minska energianvändningen per kvadratmeter med 25 procent till 2025 jämfört med 2010.

En stor del av de åtgärder som krävs för att nå detta mål måste ske i samarbete med KI:s fastighetsägare, inte minst då det gäller pågående och planerade nybyggnationer.

KI har dock ett särskilt ansvar för den energianvändning som är verksamhetsrelaterad. Här kan alla bidra genom ett energimedvetet beteende och genom att välja energisnåla produkter vid inköp av utrustning, aktivera utrustningens energisparfunktioner, stänga av datorer och annan utrustning som inte används etc.

Tjänsteresor

KI:s tjänsteresor utgör universitetets största klimatpåverkan där långväga flyg står för huvuddelen. Internationella flygresor är en förutsättning för KI:s verksamhet men KI:s resereglemente styr över till miljövänligare transportmedel då det gäller kortare resor samt till resfria möten med hjälp av modern informationsteknologi. Enligt KI:s resereglemente ska vi som arbetar på KI:

 • I första hand ska video- eller telefonkonferens användas för möten som annars skulle ha medfört tjänsteresor
 • Inrikes resor ska normalt företas med tåg framför flyg i största möjlig utsträckning. Inrikes resor med flyg ska särskilt motiveras för respektive resa.
 • Välja miljötaxi
 • Hyra miljöbil
 • Nyttja pendelbussen mellan våra campusområden
 • Åka kollektivt
 • Välja hotell som är miljömärkta, miljöcertifierade eller som på annat sätt kan påvisa ett aktivt miljöarbete

Mer information på sidan om resfria mötesalternativ.

Mer information på sidan om att resa i tjänsten.

Upphandling och inköp

KI ska beakta hållbarhetsperspektivet vid all upphandling. Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling och inköp kan KI bidra till att såväl den yttre miljön som människors livs- och arbetsvillkor förbättras.

KI:s handledning för upphandling och inköp beskriver hur krav ska ställas i samband med upphandling och inköp vid KI. Vid inköp, välj när det är möjligt, produkter som är miljö- energi och/eller rättvisemärkta (tex. Svanen, Bra Miljöval, KRAV, EU-blomman, Energy Star och TCO) ur upphandlat sortiment.

Laboratoriesäkerhet

KI:s laborativa verksamhet hanterar ett stort antal kemikalier och biologiska agens. KI:s laboratoriesäkerhetsarbete syftar till att minimera risken för att människor eller natur exponeras för miljö- och hälsofarliga ämnen. Läs mer på sidan om laboratoriesäkerhet.

Avfall

KI ska arbeta materialsnålt, minska avfallsmängden och källsortera avfall. Det finns goda mäjligheter till källsortering i KI:s lokaler, totalt finns upp till 17 källsorteringsfraktioner, exklusive sorteringsfraktionerna för farligt avfall från laboratorer. Universitetsförvaltningen ansvarar för att det finns källsorteringsmöbler i gemensamma utrymmen medan KI:s institutioner ansvarar för källsortering i institutionens lokaler. Läs mer på sidan om KI:s avfallshantering.

Rådet för miljö och hållbar utveckling (f.d Miljörådet)

Miljörådet på KI har bytt namn till Rådet för miljö och hållbar utveckling, och de stödjer rektor och prorektor med goda råd gällande KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. Rådets uppdrag är att:

 • Sprida kunskap och information om miljö- och hållbarhetsfrågor
 • Utgöra en referensgrupp där olika förslag inom ramen för KI:s ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling diskuteras och bereds
 • Samordna och driva KI:s miljö- och hållbarhetsarbete
 • Ta fram förslag till miljömål och handlingsplaner som godkänns och fastställs av rektor
 • Följa upp och redovisa miljö- och hållbarhetsarbetet och föreslå förbättringsåtgärder

Under 2018 har Rådet för miljö och hållbar utveckling t.ex. arrangerat cykeldagar på Campus Solna och Campus Flemingsberg, i samarbete med bl.a. KIB, KI Friskvården, KI:s studentorganisationer och Akademiska Hus. Rådet är även med och samarrangerar andra evenemang, såsom ex:

 • KI Loppet 2018 med fokus på Globala målen (bild)
 • Seminariet "Kemikalier, droger och en hållbar utveckling" (bild)

Syftet har varit att öka medvetenheten och engagemang kring FN:s Globala mål och Agenda 2030, samt KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Länk till: Solen gav energi på KI Loppet 2018

Länk till: "Kemikalier, droger och en hållbar utveckling diskuteras med ungdomar"

Vilka medlemmar som ingår i Rådet för miljö och hållbar utveckling samt hur uppdraget ser ut för mandatperioden 2017 - 2019 beskrivs i respektive dokument. Det finns även en verksamhetsberättelse att ta del av för verksamhetsåret 2018.

Ledningssystem för miljö och hållbar utveckling

KI:s miljö- och hållbarhetsarbete bedrivs inom ramen för ett ledningssystem som byggs upp enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.

Läs mer på sidan om Ledningssystem för miljö och hållbar utveckling.

Rollbeskrivning och delegering för miljö- och hållbarhetsombud

För att förenkla för Karolinska Institutets institutioner att leva upp till gällande lagkrav, riktlinjer och regler inom miljö- och hållbarhetsområdet, har en rollbeskrivning och delegering av arbetsuppgifter för institutionernas miljö- och hållbarhetsombud tagits fram. Rollbeskrivningen har efterfrågats av verksamheterna för att det skall bli tydligt vad som ingår i uppdraget och för att ge mandat att utföra det så viktiga arbetet lokalt.

Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030

Medlemstaterna i FN beslutade 2015 att anta Agenda 2030 för en hållbar utveckling och bestämde sig för 17 globala utvecklingsmål. Samtliga statschefer i FN:s 193 medlemsländer har lovat att de ska bidra till att målen nås.

 

KI ansökte tidigare i år om ett bidrag hos SIDA till kommunikationsmaterial, och detta bidrag har resulterat i 17 st sittkuber med vart och ett av de globala målen representerade på kuben. Syftet med kuberna är att öka medvetenheten inom KI, och stärka arbetet med hållbar utveckling i universitetets forskning, utbildning och samverkan med övriga samhället.

Det finns 17 st kubern i Flemingsberg samt i Solna som kan lånas för marknadsföring vid olika evenemang och utställningar.

Mer information om de globala målen och kuberna på sidan Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling.

Aktuellt / på gång!

Hållbarhetsdagen på KI den 7 maj

KI och Klimatet - varje resa ska vara motiverad

Ny konferensutrustning underlättar resfria möten

Kontakt

 

Miljösamordnare

Ann Rämme Strömberg

Telefon:08-524 862 41

Enhet:Miljö och säkerhet

E-post:ann.ramme.stromberg@ki.se