Projekt "Ett KI för hållbar utveckling"

Projektet inrättades av KI:s ledning i slutet av 2019 för att säkerställa att initiativ och aktiviteter om hållbar utveckling och Agenda 2030 stärks genom ett strukturerat och sammanhållet arbetssätt. Projektet avslutades enligt plan våren 2022.

Bakgrund

Globala målen för hållbar utveckling. Logga

Enligt Strategi 2030 ska KI:s verksamhet inspireras av och bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Detta i enlighet med KI:s vision: Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Förväntningar från KI:s ledning vid projektets start var att, såväl internt som externt, förbättra och synliggöra aktiviteter kopplade till hållbar utveckling. Både sådant som har den uppenbara kopplingen till hälsa som annat som påverkar samhället och vår planet. En viktig del av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete är att synliggöra och stärka KI:s forskning och utbildning som bidrar med kunskap om hur samhällsutvecklingen påverkar människors hälsa, nu och i framtiden, lokalt och globalt. Önskat läge är att KI:s medarbetare och studenter har ett engagemang kring de globala hållbarhetsmålen, att identifierade interna utmaningar adresseras kontinuerligt och att KI:s arbete, internt och externt, anses värdeskapande och är synkroniserat på adekvat sätt.

Syfte och övergripande mål

Projektets syfte var att skapa sammanhållning som leder till att hela KI involveras i arbetet att sträva mot hållbar utveckling och Agenda 2030. Det som redan görs ska tas till vara, liksom det engagemang som finns hos många medarbetare och studenter. Huvudmålet var att KI ska ha en tydligare profil inom hållbar utveckling och de Globala målen. Detta inbegriper utbildningens och forskningens bidrag till hållbar utveckling.

Genomförande

Sustainable Development Solutions Network’s (SDSNs) concept har fungerat som ledstjärna för projektet. På många sätt och vid många tillfällen uppmärksammas och poängteras insikten om betydelsen av att samarbete på flera nivåer och över gränser – t.ex. mellan institutioner, mellan forskning och utbildning, kärnverksamhet och verksamhetsstöd, med externa partners, samhälle och andra universitet.

SDSN SDG Agenda 2030
SDSN. Getting started with the SDGs in Universities.

♦ Forskning

Nästan all forskning på KI syftar till att förbättra hälsan och välbefinnande hos människor, och är därmed avgörande för hållbar utveckling. Vissa forskningsområden är tydligt kopplade till flera Globala mål och till gagn för kommande generationer och världens mest utsatta.

♦ Utbildning

Studenter som examineras från KI ska under sin utbildning ha arbetat med frågeställningar relaterade till hållbar utveckling och FN:s Globala mål. Lärarna behöver undervisa om målen och de underliggande utmaningarna. Studenterna utmanas att utveckla en förmåga att skapa visioner, reflektera över sin egen roll för samhällsutvecklingen och vara beredda att agera.

♦ Externt ledarskap

KI bör vara en aktiv partner när det gäller hälsa och hållbar utveckling och driva frågor om hälsa i samhälle – nationellt och internationellt.

♦ Intern verksamhet

KI:s interna verksamhet ska styras på ett hållbart sätt. Detta innefattar exempelvis arbete med att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, ställa miljö- och etiska krav vid upphandlingar och inköp, minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten samt att källsortera och minska avfall. Andra exempel är arbete för likabehandling och för god hälsa och välbefinnande hos anställda och studenter.

Projektets tydligaste resultat

 • Kort introducerande film ”One KI for Sustainable Development” om KI:s förväntningar och hur KI:s medarbetare på olika sätt bidrar till Agenda 2030.
 • KI:s introducerande kurs ”Getting started with the SDGs” om Agenda 2030 och de globala målen lanserades i under våren 2021. Tillgänglig för alla medarbetare.
 • Informativ och sammanhållande webbsida som uppdateras regelbundet för att vara aktuell. Här återfinns nyheter, interna resultat och aktiviteter, samt länkar till externt material.
 • Genomfört två forskningskonferenser. KI:s första konferens om hållbar utveckling med tema ”Climate Change - the Health Effects and How to Prevent Them” genomfördes november 2020. KI:s andra konferens med tema ” ”From basic science to better health for all - making innovations reach the ones in need” genomfördes 2021.
 • Utlysning forskningsmedel för forskning relaterad till SDGs gjordes i samband med forskningskonferensen 2020. Fem KI-forskare tilldelades medel för arbete med hållbar utveckling, totalt 1 miljon kronor. 2021 år utlysning, modifierades baserat på första årets erfarenheter och riktas mot yngre forskare. Sex KI forskare tilldelades medel. för SDG-relaterad forskning.
 • Analys och rapport med förslag från konferensen ”Rethinking higher education; Inspired by the sustainable development goals” har överlämnats till mottagare. Även utvecklad till publikation för inskick till vetenskaplig tidskrift.
 • Frågor om hållbar utveckling i utbildningen finns med i återrapporteringen från institutionerna, i examensenkät (utbildning på grundnivå och avancerad nivå), exit poll (doktorander) och Alumnienkät. Utvärdering och resultat förväntas vid årsskiftet.  
 • Guideline och råd till utbildningsansvariga och lärare om hur hållbar utveckling kan integreras inom utbildningen på KI har uppdaterats och tillgängliggjorts.
 • Initierat samarbete med UoL som resulterat i en uppdragsbeställning från Kommittén för utbildning (KU) och Kommittén för forskarutbildning (KFU),”Integrating Agenda 2030 into Education at KI” som innebär framtagande av verktyg, fortsatt stöd och kunskapshöjning för implementering inom KI:s program och kurser.
 • KI:s Klimatstrategi 2030 har tagits fram och är ett sätt att tydliggöra KI:s ambition inom klimatområdet. Den fastslogs av rektor i februari 2021. Därefter har en handlingsplan tagits fram och beslutats som konkretiserar KI:s klimatstrategi och är en del av KI:s miljöledningssystem.
  Strategin baseras på Klimatramverket som KI har skrivit under tillsammans med 37 andra lärosäten i Sverige.
 • Aktivt deltagande i externa nätverk har bidragit till kunskapsutveckling och att synergier tas tillvara. Externa nätverk inkluderar bl.a. SDSN nordic, IAU SDG3 Cluster, Nationell samordning, Planetery Health, Stockholm Trio och University of Tokyo.
 • Metodologi och struktur för omvärldsbevakning av hållbar utveckling utvecklad, vilket resulterat i månatliga omvärldsrapporter.
 • Underlag till organisatoriska förändringar med syfte att upprätthålla struktur och sammanhållning som skapats av projektteamet; Ny enhet ”Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor” och uppdaterat uppdrag för Rådet för Miljö och hållbarutveckling.
 • Nätverk och kontaktytor har skapats och utvecklats internt - såväl inom kärnverksamhet som inom stödverksamhet

Projektorganisation

Vid bemanning av projektgruppen lades stor vikt vid kompetenser och erfarenheter enlighet med vad projektets aktiviteter skulle förväntas kräva. Dessutom beaktades bred representation, dvs. från många institutioner och UF avdelningar. Projektledare och projektmedlemmar har bidragit till projektarbetet samtidigt som de haft ordinarie tjänster och kombinerar projektbidrag med andra uppdrag/roller.

Styrgruppen har bestått av representanter från kommittéer, institutioner, universitetsförvaltning och studentorganisation. Tillkom under projektperioden (ej på bild) gjorde: Stina Jaensson, Viivi Vellamo Sairanen och Elizabeth Stenwall.

Projektgruppen hållbar utveckling: Matti Nikkola, Hanna Karlsson, Göran Tomson, Susanne Gabrielsson, Maria Niemi, Susanne Maxeem, Mia von Knorring, Michaela Vallin, Margareta Hultin, Kerstin Lundin.
Projektgruppen, mars 2020: Matti Nikkola, Hanna Karlsson, Göran Tomson, Susanne Gabrielsson, Maria Niemi, Susanne Maxeem, Mia von Knorring, Michaela Vallin, Margareta Hultin, Kerstin Lundin.

Projektledare

Profile image

Kerstin Lundin

Projektledare

Slutrapport - Ett KI för hållbar utveckling

KL
Innehållsgranskare:
2023-08-25