Forskning för hållbar utveckling

Även om all forskning som bedrivs vid KI bidrar till att förbättra människors hälsa, är den forskning som belyser kopplingar mellan hälsa, socioekonomiska faktorer och mänsklig miljöpåverkan av särskild vikt för en hållbar utveckling.

Klimatförändringar och andra storskaliga förändringar i miljön, befolkningstillväxt, utbredd fattigdom såväl som en ökning av välfärdssjukdomar världen över, spridning av infektionssjukdomar och antibiotikaresistenta bakterier är några exempel på globala utmaningar som rör mänsklig hälsa.

Epidemiologi

Epidemiologi är läran om förekomsten av sjukdomar i befolkningen. Stora steg framåt har gjorts med hänsyn till faktorer som spelar en roll för att sjukdomar uppträder. Detta inkluderar studier av kausala faktorer i omgivningen, livsstil och genetiska faktorer.

Folkhälsa och global hälsa

KI:s forskning inom folkhälsa studerar bland annat kopplingar mellan hälsa och vår boende-, arbets-, skol- och byggda miljö. Forskningen inom internationell och global hälsa berör hälsoproblem som många gånger är relaterade till fattigdom i låginkomstländer.

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Bekämpning av smittsamma sjukdomar är en av hörnstenarna i utvecklingen mot en hållbar framtid. Global uppvärmning, ökad befolkning, migration och avskogning ändrar spridningen av patogener (parasiter, bakterier och virus) och skapar nya utmaningar. KI:s forskare bidrar till lösningar på många nivåer.

Genom att förstå spridning av sjukdomar på sjukhus och i samhället bidrar forskningen till att förändra människors beteende. Grundforskning om patogener kan hjälpa till att utveckla nya läkemedel och vaccin. Antibiotikaresistens är ett ökande problem där KI:s forskare inom strukturbiologi bidrar till utveckling av läkemedel.

Klimat och hälsa

Hälsoeffekter av de pågående klimatförändringarna är ett nytt forskningsområde på KI inom global hälsa och miljömedicin. Målsättningen är att bygga upp KI:s kapacitet inom områden som klimatförändringar, naturkatastrofer och hälsovård; klimatförändringar och smittsamma sjukdomar; samt klimatförändringar och hälsoeffekter i utsatta områden.

Miljömedicin

KI:s forskning inom miljömedicin handlar bland annat om luftföroreningars bidrag till hjärt- och kärlsjukdomar, långlivade organiska föroreningars påverkan på hormonbalansen, metallers bidrag till cancer samt potentiellt skadliga hälsoeffekter av nya material som nanomaterial.

Forskningen ligger också till grund för riskbedömningar samt nationella och internationella riktlinjer och gränsvärden för toxiska substanser och andra föroreningar.

Mer läsning

AC
Innehållsgranskare:
2024-02-21