Styrning och resultat

Karolinska Institutets (KIs) verksamhet är styrd av lagar, förordningar och regleringsbrev som är beslutade av riksdag och regering. Resultatet av verksamheten beskrivs årligen i en årsredovisning.

Styrning

Lagar och förordningar

KI är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av de lagar och förordningar som styr svensk offentlig förvaltning. De centrala är högskolelagen, högskoleförordningen och myndighetsförordningen.

Högskolelag (1992:1434), Riksdagen

Högskoleförordning (1993:100), Riksdagen

Myndighetförordning (2007:515), Riksdagen

Regleringsbrev

Regeringen beslutar vad som ska gälla under ett budgetår via s.k. regleringsbrev. Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. I regleringsbreven finns särskilda uppdrag och krav på återrapportering.

Regleringsbrev för budgetåret 2023: Karolinska institutet, ESV

Regleringsbrev för budgetåret 2023: Universitet och högskolor, ESV 

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar

Förutom lagar och förordningar finns vissa myndighetsföreskrifter och ett antal interna styrdokument som också styr verksamheten såsom föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar.

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar inom Karolinska Institutet.

Budgetunderlag

Varje år lämnas också ett budgetunderlag till regeringen där förslag till finansiering av KI:s verksamhet för de tre kommande budgetåren ges. Vidare redovisa strategiska utmaningar och behov för perioden.

Budgetunderlag 2024-2026

Budgetunderlag 2023-2025

Budgetunderlag 2022-2024

Budgetunderlag 2021-2023

Resultat

Statistik och nyckeltal från KIs verksamhetsår 2021. 

Årsredovisningar

KI lämnar varje år en årsredovisning till regeringen, som visar föregående års räkenskaper och förvaltning. Årsredovisningen beslutas av styrelsen (konsistoriet) och ger en bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och KIs ekonomiska ställning.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020 

Årsredovisning 2019

Arkiv och registratur

För att få tag på äldre upplagor var vänlig kontakta KIs registrator.

OS
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2023-09-19