Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende och självständig funktion som arbetar på Konsistoriets uppdrag.

Utifrån en analys av verksamhetens risker granskar internrevisionen att KI följer kraven på effektivitet i verk­sam­heten, hushållning av statens medel, finansiell rapportering och regelefterlevnad.

Resultatet av internrevisionens granskning redovisas till Konsistoriet som fattar beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Internrevisionen ger även råd och stöd till Konsistoriet och rektor.

Dokument

Gabriella Grgic

Internrevisionschef

Magnus Nehard

Internrevisor

Anna Grilfve

Internrevisor

Jenny Pasia

Internrevisor
08-524 866 58
GG
Innehållsgranskare:
Helena Thomasson
2023-03-31