Åtgärdsplan efter utredningar om Macchiarini-ärendet

Flera åtgärder har genomförts och planeras som en följd av de brister som framkommit i samband med Macchiarini-ärendet. Åtgärderna utgår från rekommendationerna i bland annat den oberoende utredning som leddes av Sten Heckscher samt en internrevision med fokus på den institution där Paolo Macchiarini tidigare var anställd. Här beskrivs åtgärderna i korthet.

Stärkt etikinrikting

Vetenskapligt ombud

En särskild funktion för vetenskapligt ombud är tillsatt med syfte att ge forskare vägledning och rådgivning kring forskningsetiska frågor. Det vetenskapliga ombudet ska även verka för att kunskapen om forskningsetiska koder, lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer är god, informera om nya regler och viktigare principiella avgöranden för den vetenskapliga verksamheten samt varje år upprätta en rapport om sin verksamhet. Det vetenskapliga ombudet fungerar även som ordförande i KI:s nya etikråd som har inrättats.

Etik, kvalitet och vetenskap för studenter

KI arbetar kontinuerligt med utveckling av utbildningen inom ramen för KI:s sammanhållna kvalitetssystem. Granskning av examensarbeten, översyn av undervisningen i etik och vetenskapligt förhållningssätt har genomförts som särskilda åtgärder.

Etik och kvalitetssäkring i forskarutbildning

Det är numera obligatoriskt för doktorander som forskar på människor eller har forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter att gå en kurs i kvalitetssäkring av klinisk forskning. Dessutom har kursplanerna för de befintliga obligatoriska kurserna i forskningsetik setts över med avseende på syfte och krav.

Med syfte att stärka kvalitetssäkring inom forskarutbildning måste alla handledare få ett godkännande från institutionen, så kallat ”grönt ljus”, för att få initiera ett nytt doktorandprojekt. Ett så kallat ISP-system planeras att införas, vilket innebär att doktorandernas individuella studieplaner blir digitala och därmed lättare att följa upp. För doktorander gäller numera att nya forskningsprojekt ska dokumenteras i ett av KI godkänt elektroniskt system (se KI ELN nedan).

Ökat stöd till ledare

KI har utvecklat stödet till ledare på alla nivåer i organisationen i bland annat forskningsfrågor, etik, samarbete, transparens och i samband med jävssituationer. Exempel presenteras nedan.

KI:s högre ledarskapsprogram (KIHLP)

KI:s högre ledarskapsprogram för prefekter, administrativa chefer och verksamhetschefer, är en återkommande utbildning för att både möta KI:s utmaningar och våra ledares behov och önskemål. Utbildningen speglar KI:s uppdrag och värdegrund och skapar en levande dialog kring ledarskapets betydelse i ett modernt och välfungerande universitet. Programmet genomförs i modulform och löper över totalt tre terminer. Varje modul genomförs under två heldagar och täcker ett specifikt tema.

Det första utbildningsprogrammet med ett 25-tal deltagare slutfördes under hösten 2019 samtidigt som ett nytt utbildningsprogram med samma målgrupp påbörjades.

KI:s chefsutbildningar

Kurser för forskargruppsledare

Kursen ledarskap för forskargruppsledare ger kunskap om ansvar och roller som åligger en forskargruppledare i form av bland annat juridiska aspekter, regelverk och andra verktyg som gynnar skapandet av en god arbetsmiljö. Kursen omfattar två veckors heltidsstudier. 

Ledarskap för forskargruppsledare

Laboratoriesäkerhet

Det är nu obligatoriskt för forskargruppsledare med delegerat arbetsmiljöansvar inom laborativ verksamhet att gå en kurs i laboratoriesäkerhet. En särskild utbildning i laboratoriesäkerhet erbjuds även nya prefekter. Institutionerna erbjuds kurs riktad till övriga medarbetare inom laboratorieverksamhet. 

Utbildning i laboratoriesäkerhet

Introduktions- och informationspaket till gästforskare och nyanställda

Informationspaketen har tagits fram på både svenska och engelska, och tar bland annat upp krav för statligt anställda.

Förebygga och utreda oredlighet i forskning

Nya rutiner vid misstanke om oredlighet i forskning

En ny nationell myndighet för bedömning av oredlighetsärenden har etablerats 2020. Med detta följer även nya krav på arbetssätt hos forskningshuvudmän (lärosäten). KI har sedan flera år en arbetsmodell där akademisk expertis och Juridiska avdelningen vid Universitetsförvaltningen bereder ärendena för att säkerställa en rättssäker process.

Under våren 2020 beslutade KI om att inrätta Rådet för utredning av avvikelser från god forskningssed. Rådet ska utreda om misstanke om oredlighet i forskning föreligger och rådge rektor om beslut ska fattas om att ärendet ska överlämnas till den nationella nämnden för prövning. Rådet ska också utreda andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än misstänkt oredlighet i forskning. I rådet finns både jurister och lärarrepresentanter.

Rådet för utredning av avvikelser från god forskningssed

Antagning och rekrytering

Granskning av CV och referenser

Inför anställning av lektor och professor (inbegripet adjungerad lektor, adjungerad professor och gästprofessor) genomförs referenstagning och en granskning av ansökningshandlingar. Granskningen innebär att kandidatens intyg jämförs med den information som bifogats i ansökan. De intyg som granskas är doktorsexamensbevis, yrkeslegitimation, intyg om specialistkompetens, intyg/motsvarande avseende docentur (om aktuellt), intyg/motsvarande avseende erhållen anställning som professor (om aktuellt) och arbetsgivarintyg.

Tidsbegränsade anställningar

Förnyad process för anställning till kliniska kombinationstjänster

Särskilda riktlinjer för rekryteringsprocessen vid nyanställningar för kliniska kombinationstjänster togs fram under 2018 tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset (K). Rutinerna i den gemensamma rekryteringsprocessen har sedan implementerats. Ett väl fungerade samarbete har under åren byggts upp med Karolinska Universitetssjukhusets centrala rekryteringscenter.

  • KI och K har tillsammans skapat nya hemsidor som återfinns på respektive arbetsgivares medarbetarportaler i syfte att informera HR på klinik/ institution om rutinerna i den gemensamma rekryteringsprocessen. Förenade anställningar.
  • Gemensamma informationsträffar för klinik/ institution kommer att hållas.
  • Ett arbete har även påbörjats med att utforma information till personer som redan har en klinisk kombinationstjänst eller som är intresserad av att söka en sådan tjänst.
  • KI har utarbetat nya anställningsavtal för kliniska kombinationstjänster.

Stödsystem

Incidentrapportering

KI har sedan några år tillbaka ett internt incidentrapporteringssystem för säkerhet, arbetsmiljö och miljö, där alla medarbetare och studenter kan logga in och rapportera riskobservationer och händelser. Anonymitetsskyddet har stärkts då det, i en särskild modul, finns möjlighet att utan inloggning rapportera missförhållanden, misstanke om oredlighet i forskning m.m. Sedan mars 2020 kan även incidenter avseende personuppgifter och informationssäkerhet rapporteras via en egen ingång i anslutning till systemet.

Elektronisk forskningsdokumentation

Elektronisk forsknings­dokumentation via KI ELN är obligatorisk från 2019 vid KI. Ett generellt användarstöd för forskningsdokumentation utvecklas parallellt. Elektroniska loggböcker höjer informationssäkerheten och gör forskningsdata spårbar.

Sammanhållet kvalitetssystem

Det sammanhållna kvalitetssystemet beskriver hur KI ska bedriva en systematisk och effektiv kvalitetssäkring, kvalitetsutvärdering och kvalitetsutveckling av verksamheten inkluderande forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt det gemensamma verksamhetsstödet.

Utöver utveckling och samordning av egna kvalitetsuppföljningar har betydande arbete lagts på externa, nationella utvärderingar av utbildning på initiativ av UKÄ. Detta följs nu av nationella utvärderingar av forskningsverksamhet.  

KI:s sammanhållna kvalitetssystem

Förnyad struktur för tillgängliggörande av styrdokument

KI:s webb har utvecklats i flera steg. Bland annat finns en förnyad struktur där föreskrifter, riktlinjer och anvisningar finns tillgängliga för medarbetare och studenter.  Sökfunktionen har också utvecklats så att det finns möjlighet att filtrera vilken typ av träffar som önskas.

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar

Rutiner och riktlinjer

Riktlinjer och guider för forskning

Riktlinjer för forskning vid KI (både klinisk och experimentell) förnyades våren 2020. Riktlinjer för forskning

Villkor och ansvarsfördelning vid klinisk forskning i samverkan mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset utvecklades 2017. Arbete pågår i samverkan mellan KI och Region Stockholm att utveckla och uppdatera riktlinjer och ansvarsdokument.

Nya riktlinjer för bisysslor och samverkan

Riktlinjer och rutiner för att anmäla bisysslor har förtydligats och uppdaterats. Det finns även nya riktlinjer för immateriella tillgångar och näringslivssamverkan för att tydliggöra hur resultat av forskning vid KI ska hanteras och användas. Riktlinjerna uppfyller EU-kommissionens rekommendation.

Arbetsmiljösamordning på fasta gemensamma arbetsplatser

Arbetsmiljölagen ställer krav på samordning av arbetsmiljöarbetet när två eller fler juridiska personer bedriver verksamhet på gemensamma arbetsplatser. Sedan år 2013 finns en överenskommelse om samarbetsformer mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI avseende arbetsmiljö samt miljö. I dess anda finns t.ex. en samordningsansvarig person utsedd på BioClinicum sedan driftstarten 2018.

KI har gjort motsvarande överenskommelser med KTH och SU, SciLifeLab och Danderyds sjukhus år 2017 och med S:t Eriks ögonsjukhus samt Södersjukhuset AB år 2018.

Överenskommelserna tydliggör vem som har ansvar för vad inom olika arbetsmiljöområden men också när det gäller miljöarbetet t.ex. avfallshantering, så att verksamheterna inte utsätter sina egna eller andras medarbetare för risker i arbetet.

Fler förändringsinitiativ

Ledningsorganisationen förändras

KI:s nya ledningsorganisation har trätt i kraft den 1 januari 2019. Den nya strukturen innebär bland annat att det inrättats en fakultetsnämnd och tre institutionsgrupper. Beskrivning av KI:s organisation.

Organisationsskiss

Förnyad långsiktig strategi inklusive värdegrundsarbete

En ny strategisk plan som ska vara vägledande för KI fram till år 2030 beslutades av konsistoriet i mars 2019. Planen innefattar även organisationskultur och värdegrundsarbete, KI:s strategi 2030.

Värdegrund

Ökat internationellt fokus på forskningsetiska frågor

Rektor Ole Petter Ottersen har bland annat tagit initiativ för att i samverkan med flera organisationer driva de forskningsetiska frågorna framåt och och konsistoriet har avsatt resurser för en kommission om etiska gråzoner i forskning.