Skip to main content

Åtgärdsplan efter utredningar om Macchiarini-ärendet

Flera åtgärder har genomförts och planeras som en följd av de brister som framkommit i samband med Macchiarini-ärendet. Åtgärderna utgår från rekommendationerna i bland annat den oberoende utredning som leddes av Sten Heckscher samt en internrevision med fokus på den institution där Paolo Macchiarini tidigare var anställd. Här beskrivs åtgärderna i korthet.

Stärkt etikinrikting

Vetenskapligt ombud

En särskild funktion för vetenskapligt ombud är tillsatt med syfte att ge forskare vägledning och rådgivning kring forskningsetiska frågor. Det vetenskapliga ombudet ska även verka för att kunskapen om forskningsetiska koder, lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer är god, informera om nya regler och viktigare principiella avgöranden för den vetenskapliga verksamheten samt varje år upprätta en rapport om sin verksamhet. Det vetenskapliga ombudet kommer även att fungera som ordförande i KI:s nya etikråd som har inrättats.

Etik, kvalitet och vetenskap för studenter

KI arbetar kontinuerligt med utveckling av utbildningen inom ramen för KI:s sammanhållna kvalitetssystem. Granskning av examensarbeten, översyn av undervisningen i etik och vetenskapligt förhållningssätt har genomförts som särskilda åtgärder.

Etik och kvalitetssäkring i forskarutbildning

Det är numera obligatoriskt för doktorander som forskar på människor eller har forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter att gå en kurs i kvalitetssäkring av klinisk forskning. Dessutom har kursplanerna för de befintliga obligatoriska kurserna i forskningsetik setts över med avseende på syfte och krav.

Med syfte att stärka kvalitetssäkring inom forskarutbildning måste alla handledare få ett godkännande från institutionen, så kallat ”grönt ljus”, för att få initiera ett nytt doktorandprojekt. Ett så kallat ISP-system planeras att införas, vilket innebär att doktorandernas individuella studieplaner blir digitala och därmed lättare att följa upp. För doktorander gäller numera att nya forskningsprojekt ska dokumenteras i ett av KI godkänt elektroniskt system (se KI ELN nedan).

Förebygga och utreda oredlighet i forskning

Nya rutiner vid misstanke om oredlighet i forskning

KI arbetar enligt en tydligare process där akademisk expertis och Juridiska avdelningen vid Universitetsförvaltningen har ett delat ansvar i beredningen av ärendena för att säkerställa en rättssäker process. En särskild handläggare med hög akademisk kompetens bistår i beredningen av och i bedömningen av ärendena.

Beredskap inför införandet av en nationell oredlighetsnämnd

En ny nationell myndighet för bedömning av oredlighetsärenden har föreslagits på nationell nivå. Inom KI finns beredskap för att införa de funktioner som behövs när det implementeras nationellt, år 2020.

Antagning och rekrytering

Granskning av CV och referenser

Rutinerna för granskning av ansökningshandlingar och referenstagning har förstärkts. Ny anställningsordning för lärare gäller från 2018.

Riktlinjer för kliniska kombinationstjänster

Särskilda riktlinjer för processen vid nyanställningar för kliniska kombinationstjänster har tagits fram tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset. Nästa steg är att utarbeta och implementera motsvarande gemensamma rekryteringsprocess vid övriga sjukvårdsenheter.

Stödsystem

Incidentrapportering

Rutinerna för rapportering av incidenter har setts över och ändrats, bland annat genom ett nytt incidentrapporteringssystem. Anonymitetsskyddet har stärkts – rapportering vid exempelvis misstanke om oredlighet går att göra utan inloggning.

Elektronisk forskningsdokumentation

Elektronisk forsknings­dokumentation via KI ELN är obligatorisk från 2019 vid KI. Ett generellt användarstöd för forskningsdokumentation utvecklas parallellt. Elektroniska loggböcker höjer informationssäkerheten och gör forskningsdata spårbar.

Rutiner och riktlinjer

Nya riktlinjer för bisysslor och samverkan

Riktlinjer och rutiner för att anmäla bisysslor har förtydligats och uppdaterats. Det finns även nya riktlinjer för immateriella tillgångar och näringslivssamverkan för att tydliggöra hur resultat av forskning vid KI ska hanteras och användas. Riktlinjerna uppfyller EU-kommissionens rekommendation.

Fördelning av arbetsmiljöansvar

Nya avtal har slutits kring samordning av arbetsmiljöansvar mellan Karolinska Institutet och respektive Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och SciLifeLab för lokaler som används gemensamt för sjukvård och forskning. Samordning för arbetsmiljöansvaret utvecklas även för bland andra Södersjukhuset och Bioclinicum dvs Karolinska Universitetssjukhusets forskningshus i Solna.

Intyg om ansvar och information för klinisk forskning

Avtal mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har förtydligats genom intyg om ansvarsfördelning och villkor vid samarbete inom klinisk forskning. Målet är att klinisk forskning inom Region Stockholm ska använda samma intyg. Landstinget (Region Stockholm) ansvarar för implementeringen.

Två vägledande dokument finns tillgängliga, ett för klinisk forskning och ett specifikt för läkemedelsforskning. Dessa dokument ska kompletteras med ”frågor och svar” för att underlätta för användare.

Obligatorisk kurs i laboratoriesäkerhet för forskargruppsledare

Det är nu obligatoriskt för forskargruppsledare med delegerat arbetsmiljöansvar inom laborativ verksamhet att gå en kurs i laboratoriesäkerhet. En särskild utbildning i laboratoriesäkerhet erbjuds även nya prefekter. Institutionerna erbjuds kurs riktad till övriga medarbetare inom laboratorieverksamhet. Vid det nybyggda Biomedicum krävs en godkänd webbutbildning med test av kunskaper i grundläggande laboratoriesäkerhet för att erhålla passérkort.

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar

Fler förändringsinitiativ

Ökat stöd till ledare

KI har utvecklat stödet till ledare på alla nivåer i organisationen i bland annat forskningsfrågor, etik, samarbete, transparens och i samband med jävssituationer.

Introduktions- och informationspaket till gästforskare och nyanställd

Informationspaketen har tagits fram på både svenska och engelska, och tar bland annat upp krav för statligt anställda.

Ökat fokus på forskningsetiska frågor

Rektor Ole Petter Ottersen har bland annat tagit initiativ för att i samverkan med flera organisationer driva de forskningsetiska frågorna framåt och en särskild kommission har även föreslagits.

Ledningsorganisationen förändras

KI:s nya ledningsorganisation har trätt i kraft den 1 januari 2019. Den nya strukturen innebär bland annat att det inrättats en fakultetsnämnd och tre institutionsgrupper. Beskrivning av KI:s organisation.

Förnyad långsiktig strategi

En ny strategisk plan som ska vara vägledande för KI fram till år 2030 beslutades av konsistoriet i mars 2019. Planen innefattar även organisationskultur och värdegrundsarbete, Strategi 2030.