Skip to main content

NVS:s verksamhet och organisation

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet. Verksamheten består av utbildning för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, vissa moment inom läkar- och psykologprogrammen, specialistsjuksköterskeprogram, forskarutbildning och forskning.

NVS har en omfattande och komplex verksamhet med en stor och mångfacetterad utbildningsverksamhet och en omfattande preklinisk och klinisk forskningsverksamhet som är translationell till karaktären, särskilt inom äldreområdet. NVS har även ett stort ansvar för akademiseringen av stora verksamhetsområden i Stockholms akademiska sjukvårdssystem; i första hand inom primärvård, geriatrik och äldreomsorg, samt rehabilitering.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

NVS:s verksamhetsplan 2016-2018 samt bilaga Aktivitetsplan 2016.

NVS:s verksamhetsberättelse 2015 (ink. bilagor).

Information om NVS för nerladdning

Ladda ner ett informationsblad om NVS.

Ladda ner en Powerpointpresentation om NVS.

Organisation

NVS:s ledningsgrupp består av prefekt, stf prefekter, administrativ chef, grundutbildningsansvarig, studierektor för forskarutbildningen, controller och prefektsekreterare. Prefekten, i nära samarbete med institutionsrådet, ansvarar för långsiktiga strategiska åtaganden, såsom rekrytering av framstående forskare och framtida ledare, som passar in i institutionens profilområden.

NVS:s organisationsplan

Bild på NVS:s organisationsplan.

Enheter

Vid institutionen finns sju sektioner som leds av respektive sektionschef. Vissa sektioner bedriver nästan uteslutande forskning och forskarutbildning, medan andra har övervägande utbildningsverksamhet. Flertalet sektioner bedriver både forskning och utbildning. De närmare 50 forskargrupperna vid NVS presenteras på sektionernas sidor. NVS:s är också värdinstitution för ett forskarutbildningsprogram i vårdvetenskap, sex forskarskolor, fyra centrumbildningar och de strategiska forskningsområdena inom vårdvetenskap respektive neurovetenskap. Två core faciliteter är anknutna till institutionen.

Sektioner

Sektionen för Aging Research Center (ARC)
Sektionen för Allmänmedicin och primärvård
Sektionen för Arbetsterapi
Sektionen för Fysioterapi
Sektionen för Klinisk geriatrik
Sektionen för Neurogeriatrik
Sektionen för Omvårdnad

Centrumbildningar

Aging Research Center (ARC)
Centrum för Alzheimerforskning
Centrum för social hållbarhet (CSS)
Swedish Brain Power (SBP)

Core Faciliteter

Hjärnbanken vid Karolinska Institutet
Stockholm Medical Imaging Laboratory and Education (SMILE)

Vision

NVS:s vision är att, genom forskning och utbildning, utveckla och implementera kunskap som kan bidra till människors hälsa och välbefinnande. Institutionen bidrar med utveckling av kunskap inom områdena allmänmedicin, geriatrik och åldrande samt vårdvetenskap. Respektive område har som mål att utveckla kunskap som är högt värderad såväl nationellt som internationellt. Vår övergripande inriktning i forskningen är att den är translationell i karaktären (från ”cell till samhälle”) och kan implementeras i hälso- och sjukvården. Vår utbildning är internationellt gångbar och uppfyller samhällets förväntningar och behov samt håller en mycket hög akademisk nivå som ger akademiska examina på grund- avancerad och forskarnivå.

Karta över campus Flemingsberg.