Skip to main content

European Master of Science i arbetsterapi - Ett program av utmärkt kvalitet!

I samarbete med fyra universitet och högskolor i Danmark, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien, erbjuder Sektionen För Arbetsterapi vid Karolinska Institutet ett European Master of Science-program i arbetsterapi.

European Master studenter - Maj 2016

Programmet består av sex moduler och ett examensarbete. Sektionen För Arbetsterapi vid Karolinska Institutet är ansvarig för modul 5 och 6. Under programmets gång kommer studenterna att besöka alla fem institutioner, inspireras av nya metoder för arbetsterapi och nätverka med andra ambitiösa arbetsterapeuter från hela världen.

I maj 2016 genomgick Europeiska Master of Science i Arbetsterapi två re-ackrediteringar på en gång: Programackreditering enligt The Dutch Flemish Accreditation Institute NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) och Distinctive Quality Feature Internationalisation enligt ECAs standarder (European Consortium for Accreditation in Higher Eduction).

Internationalisering när den är som bäst: "Innovativt och originellt"

Dessutom har panelen rekommenderat att programmet ska belönas med utmärkelsen Distinctive Quality Feature for Internationalisation. Utvärderingsrapporten konstaterar att "programmet har internationalisering i sin kärna, med ett uttalat engagemang för internationalisering, ett konsortium av partnerinstitutioner från fem europeiska länder leder programmet, undervisning sker på plats i dessa fem länder och den mångfaldiga gruppen studenter i programmet ". Denna utmärkelse tilldelades programmet för första gången år 2010.

“Det finns inget annat program inom Amsterdam University of Applied Sciences, som har fått ett sådant högt resultat”

Limited Accreditation Assessment

Standard 4: Uppnådda Mål

“Programmet visar att de förväntade studieresultaten uppnås. Förklaring: Den nivå som uppnåddes framgår av del- och sluttest, slutprojekt och prestationer av utexaminerade i praktiskt arbete eller i forskarutbildningar

Distinkt Kvalitet Feature Internationalisation

Standard 3: Undervisning och Lärande

Innehållet och strukturen hos läroplanen ger de nödvändiga medlen för att uppnå de avsedda internationella och interkulturella studieresultaten. Arbetsformerna är lämpliga för att uppnå de avsedda internationella och interkulturella studieresultaten. Inlärningsmiljön är lämplig för att uppnå de avsedda internationella och interkulturella studieresultaten.

Standard 5: Studenter

Sammansättningen av studentgruppen (nationell och kulturell bakgrund) är i linje med programmets internationaliseringmål. Erfarenheterna av internationalisering hos studenterna är tillräcklig och motsvarar programmets internationaliseringsmål. De tjänster som tillhandahålls för studenterna (exempelvis informationsspridning, rådgivning, vägledning, boende, Diploma Supplement) stödjer programmets internationaliseringmål och motsvarar sammansättningen av studentgruppen.

Läs hela pressmeddelandet från utbildningsdirektörn på fakulteten för hälsa, Amsterdam University of Applied Sciences.