Youth Aware of Mental health - YAM

I Stockholms län genomförs YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

YAM logo
YAM logotyp

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Målgruppen är elever på högstadiet, årskurs 7-9. Utbildningen leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen. YAM implementeras inom Stockholms län av NASP vid SLSO. 

Mer information om implementeringen i Stockholm går att hitta på NASP:s hemsida vid Region Stockholm. 

Kontakt YAM i Stockholm

Josefine Engelbrechtsen

Anknuten till Forskning

Niklas Andersson

Anknuten till Forskning

Huvudansvariga för programmet

Karolinska Institutet
Danuta Wasserman
E-post: danuta.wasserman@ki.se

Region Stockholm
Gergö Hadlaczky
E-post: gergo.hadlaczky@sll.se