Första hjälpen till psykisk hälsa (Äldre) - Riktad till biståndshandläggare i Region Stockholm

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) satsar på att erbjuda kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre som är riktade specifikt till biståndshandläggare i Region Stockholm. Utöver kurslitteraturen kommer kursen att vara kostnadsfri för biståndshandläggare verksamma i Region Stockholm. För mer information och anmälan se längre ner under Kurstillfällen.

MHFA Sweden logo

Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram utvecklat i Australien avsett för allmänheten. I Sverige har den kommit att användas av personer som i sitt arbete möter människor i behov av olika insatser, exempelvis personal inom äldreomsorgen. Tanken bakom ­utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre är utarbetat i Sverige med fokus på bemötandet av äldre personer. Kursen innehåller svenska filmer, utbildningsmaterial samt utgår ifrån svenska förhållanden. Nu görs ytterligare en förstärkning och profilering riktat till biståndshandläggare.

I satsningen kommer utbildningen och dess insatser ställas i relation till biståndshandläggarens arbetsuppgifter och ansvar till exempel möjligheten att kombinera arbetsmodeller som Individens behov i Centrum (IBIC) och Samordnad Individuell Plan (SIP).  

Kursinnehåll

Denna Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre kurs är en 14-timmarskurs fördelad över två dagar som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre personer. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer men syftar inte till att kunna ställa diagnoser utan på att förstå, upptäcka och tolka tecken på psykisk ohälsa.

Innehållet och syftet är snarlikt Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre kursen där det grundläggande innehållet, kunskaperna och handlandet också ställs i relation till en biståndshandläggares arbete och ansvar att identifiera behov och fatta beslut om insatser. Ett exempel på detta är att behoven för en äldre person med någon form av depressionssjukdom ofta kräver insatser från socialtjänsten. Det kan handla om stöd i vardagen, upprätthålla funktioner och återhämtning. Det kräver också att insatserna behöver vara flexibla. Även förebyggande insatser har stor betydelse för äldre personer välbefinnande och hälsa.

I kursen behandlas teman såsom olika psykiatriska tillstånd exempelvis demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan samt var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment såsom gruppövningar, rollspel, diskussion och åskådliggörande filmer.

Kurstillfällen

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre
Riktad till biståndshandläggare i Region Stockholm

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre riktad till biståndshandläggare är en tvådagars utbildning mellan kl. 8.00-16.30. I kursen ingår:

  • Utbildning av två erfarna instruktörer
  • För- och eftermiddagskaffe
  • Extramaterial för dig som biståndshandläggare

Kostnad för kursen är MHFA handboken á 390kr ex moms. För frågor om kursen kontakta Susanne Suvanto, susanne.suvanto@omvardnadsinstitutet.se

Utbildningstillfällen under 2022 är under planering

2022-08-31
Nova Borg