Rapportering och årlig uppföljning MMK

Tillgodoräknande av kurser/ inrapportering av poänggivande moment

  • Tillgodoräknande av kurser från andra universitet och högskolor ska göras på avsedd Blankett 13 (Ansökan om tillgodoräknande av kurs) som lämnas till studieadministratören.
  • Tillgodoräknanden utbildning på forskarnivå
  • Inrapportering av kurser, konferenser, seminarier, undervisning med mera vid MMK (Blankett 16).
  • Kurser som är avklarade redan vid doktorandregistreringstillfället och som doktoranden önskar tillgodoräkna sig i forskarutbildningen bör stå med i den individuella studieplanen. Kurserna ska anmälas till studieadministratören (Ann-Britt Wikström, L1:00) så snart som möjligt efter antagning till forskarutbildningen. Observera att även doktorandkurser vid KI som är avslutade innan registrering måste anmälas!

Blankett 13 - Ansökan om tillgodoräknande av kurs

Blankett 16 - Inrapportering av poänggivande moment

Lathund - Bedömning av poänggivande moment

Aktivitets- och försörjningsrapportering

Enligt Högskoleförordningen 6 kap - Allmänna bestämmelser och fakultetsnämndens uppgifter, ska forskarstuderande varje termin rapportera aktivitet och försörjning till institutionens studierektor för forskarutbildning. Dessa uppgifter ska registreras i Ladok. Med aktivitet avses den andel av motsvarande heltidsengagemang inom forskarutbildningens projekt och poänggivande moment som doktoranden ägnat sig åt under terminen.

Rapportering av aktivitet och försörjning

Årlig uppföljning

Årlig uppföljning

Genomförd årlig uppföljning ska registreras i Ladok.

Blankett 4 - Årlig uppföljning

CL
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2023-01-10