Rapportering och årlig uppföljning MMK

Tillgodoräknande av kurser/ inrapportering av poänggivande moment

  • Tillgodoräknande av kurser från andra universitet och högskolor ska göras på avsedd Blankett 13 (Ansökan om tillgodoräknande av kurs) som lämnas till studieadministratören.
  • Inrapportering av kurser, konferenser, seminarier, undervisning med mera vid MMK (Blankett 16).
  • Kurser som är avklarade redan vid doktorandregistreringstillfället och som doktoranden önskar tillgodoräkna sig i forskarutbildningen bör stå med i den individuella studieplanen. Kurserna ska anmälas till studieadministratören (Ann-Britt Wikström, L1:00) så snart som möjligt efter antagning till forskarutbildningen. Observera att även doktorandkurser vid KI som är avslutade innan registrering måste anmälas!

Lathund poänggivande moment MMK

Aktivitets- och försörjningsrapportering

Enligt Högskoleförordningen 6 kap - Allmänna bestämmelser och fakultetsnämndens uppgifter, ska forskarstuderande varje termin rapportera aktivitet och försörjning till institutionens studierektor för forskarutbildning. Dessa uppgifter ska registreras i Ladok. Med aktivitet avses den andel av motsvarande heltidsengagemang inom forskarutbildningens projekt och poänggivande moment som doktoranden ägnat sig åt under terminen.

CL
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-01-29