Handledare - MMK

Grönt ljus - godkännande av handledare

För varje doktorand ska en till två bihandledare utses. För att utses till handledare krävs avlagd doktorsexamen, samt alla handledare ska vara väl förtrogna med Karolinska Institutets regler för forskarutbildning.

För varje doktorand ska:

  • minst en av handledarna vara docent eller professor
  • huvudhandledaren (i normalfallet) vara verksam vid Karolinska Institutet
  • minst en av handledarna, helst huvudhandledaren, vara verksam vid den institution som antar doktoranden

Även om doktoranden enbart kan registreras vid en institution, kan utbildningen med fördel ske vid flera institutioner och med handledare från flera institutioner. Vid antagning ska överenskommelse träffas om hur handledning och aktivitet ska organiseras och delas mellan handledarna. Detta ska också specificeras i den individuella studieplanen.

För regler för utbildning på forskarnivå vid KI, samt allmänna studieplaner i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, se:

För regler kring handledning, se punkt 6.

CL
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-01-29