Rolf Luft Award 2013

Rolf Luft Award 2013 tilldelas professor Se-Jin Lee vid John Hopkins University, Baltimore, USA. Han tilldelas priset för sin upptäckt av myostatin, ett protein som produceras i muskler och som verkar tillväxthämmande i musklerna.

Professor Se-Jin Lee, John Hopkins University

Tillsammans med sin student Alexandra McPherron visade han att möss som saknar myostatin utvecklar skelettmuskler som är dubbelt så stora som hos normala möss, vilket visar att myostatins roll är att begränsa muskelmassan. Lee klargjorde vilka molekylära mekanismer som ligger bakom denna effekt av myostatin. Detta medförde att han identifierade naturliga myostatin mutationer i såväl boskap som i ett barn vilka uppvisade en extraordinär muskel båda styrka och massa. Vidare identifierade han hämmare av myostatin vilka kunde öka muskelmassan i den levande organismen.

 

Lee kunde dessutom visa att muskelmassan har en stor grad av plasticitet. Exempelvis kunde en hämning av myostatin öka muskelmassan med mer än 30% efter mindre än en månad. Lees upptäckter pekar på en viktig princip vad det gäller regleringen av vävnadsjämvikt nämligen att en faktor som produceras av en specifik vävnad negativt kan påverka vävnaden och på så sätt reglera dess tillväxt.

Förutom att belysa regleringen av muskelmassan har Lees upptäckt av myostatin haft stor betydelse vad det gäller att utveckla nya terapeutiska strategier genom att påverka denna faktor hos såväl djur som människor. Således har Se-Jin Lees laboratorium haft en viktig roll då det gäller att påvisa positiva effekter av att hämma myostatin i olika modeller av degenerativa och metabola sjukdomar. Detta har lett till att åtminstone fyra bioteknik och farmakologiska bolag har initierat kliniska prövningar vad det gäller behandlingen av patienter som har svår förlust av muskelmassa med hämmare av myostatin.

Prisföreläsningen

Se-Jin Lee höll sin prisföreläsning "Myostatin: A Molecular Rheostat for Muscle Mass" under Rolf Luft Symposium den 10 april 2013.

 

Lilian Pagrot
2024-04-05