Rolf Luft Award 2009

professor Lewis C. Cantley, Harvard Medical School

2009 års Rolf Luft Award tilldelas professor Lewis C. Cantley, Harvard Medical School, för hans upptäckt av fosfoinositid kinas, ett protein (enzym) som har viktig betydelse för reglering av celltillväxt och celldöd, insulinberoende sockerupptag och metabolism och cell-transformering - cancerutveckling. Enzymet aktiveras av tillväxtfaktorer och oncoproteiner. Denna upptäckt har gett ökad kunskap om orsaker till diabetes och dess komplikationer samt till cancerutveckling, vilket är förutsättningen för framtida bättre prevention och behandling.

Dr Lewis Cantley har upptäckt fosfoinositid kinas, PI3-kinas, som aktiveras av tillväxt-faktorreceptorer och oncoproteiner. Vidare karakterisering av detta enzym visade att det katalyserar en oväntad reaktion, nämligen fosforyleringen av fosfatidylinositol på D-3 positionen av inositolringen, vilket konstituerar en helt ny signal-transduktionsväg. Forskning i Cantleys laboratorium såväl som i andra laboratorier har visat att aktivering av PI3-kinas är av avgörande betydelse för såväl oncogen medierad celltransformation som insulin beroende stimulering av glukos upptag och metabolism. Det har också visats att de lipidprodukter som bildas i PI3-kinas reaktionen direkt aktiverar AKT/PKB protein kinas, ett annat viktigt enzym i insulinsignaleringsvägen. Upptäckten att tumör suppressorgenen PTEN ger upphov till ett fosfatas som defosforylerar lipidprodukterna i PI3-kinas reaktionen understryker betydelsen av denna signalväg för tillväxt och cancer.

Öppen föreläsning

Dr Lewis Cantley höll sin prisföreläsning "PI 3-Kinase and glucose metabolism" i Rolf Luft Auditorium den 6 oktober 2009.

 

Lilian Pagrot
2024-02-15