Organisation och ledning, institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) är en av Karolinska Institutets största institutioner med runt 700 anställda och anknutna. Institutionen består av sju avdelningar med cirka åttio forskargrupper och några teams. MedH är även värd för sex core-faciliteter för forskning vid KI Campus Flemingsberg,

Organisation och ledning

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) är organiserad i en institutionsledning som leds av prefekten, vars ansvar omfattar all verksamhet vid institutionen. I nära samarbete med prefekt och ledning finns en central administration, samt avdelningar inom kärnverksamheten och avdelningsadministration.

Institutionen stöttas även av följande funktioner:

  • Utbildningsnämnden (UN) för grundutbildningen.
  • Forskarutbildningsnämnden för forskarutbildningen.
  • Grupp för samverkan mellan arbetsgivarrepresentanter, det vill säga HR-chef/HR-ansvarig (sammankallande), prefekt (ordförande), administrativ chef, samt institutionens lokala fackliga ombud. Gruppen för samverkan sammankallas i enlighet med Samverkansavtalet vid Karolinska Institutet.
  • En arbetsmiljögrupp som består av en arbetsmiljögrupp för fysisk arbetsmiljö samt en arbetsmiljögrupp för organisatorisk- och social arbetsmiljö.

Prefekt

Profile image

Petter Höglund

Professor/Överläkare

Ledningsgrupp

MedH:s ledningsgrupp utgör ett stöd för prefekten i verksamhetsövergripande strategi- och utvecklingsfrågor och frågor som berör hela institutionen. Ledningsgruppen ansvarar för att prefektens ställningstaganden och beslut förs ut till övriga medarbetare. Ledningsgruppen består av prefekt, avdelningschefer, grundutbildningsansvarig (GUA), studierektor för forskarutbildningen, administrativ chef (AC), samt kommunikatör*.

*Vid behov adjungeras kompetens till ledningsgruppen.

Delegationsordning

Institutionens organisation och styrning återges i sin helhet i Besluts-och delegationsordningen.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet vid institutionen innefattas av en central administration samt avdelningsadministration som stöttar institutionen och dess avdelningar i frågor gällande ekonomi, HR-och personalärenden, kommunikation samt utbildning.

Avdelningar

Kärnverksamheten är uppdelad i sju avdelningar där forskning och utbildning bedrivs. Varje avdelning leds av en avdelningschef som rapporterar till prefekten. Under avdelningarna finns omkring 80 självständiga forskargrupper som leds av forskargruppsledare. I vissa av institutionens forskargrupper återfinns team som leds av en team leader.

Kontakta oss

Organisationsskiss

Organisationsskiss över institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Organisationsskiss över institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Organisationsskiss över institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Foto: Karin Vikström

Organisationsskiss (pdf)