Information till studiedeltagare i Omtanke2020

Vi vill fråga dig om du vill delta i forskningsprojektet "Omtanke2020: Psykisk och allmän hälsa i Sverige under Covid-19-pandemin". Här nedan får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Covid-19-pandemin är en stor utmaning som världens nationer står inför och beräknas ha en stor inverkan på folkhälsan och ekonomin. I Sverige har pandemin lett till tusentals dödsfall och många har behövt intensivvård. Vi vet inte i vilken utsträckning pandemin har påverkat och kommer att påverka den psykiska hälsan bland den svenska befolkningen. Syftet med studien är att öka kunskapen om pandemins effekter på människors psykiska hälsa och livskvalitet när landet är som mest drabbat av covid-19 och att undersöka vad dessa effekter beror på och om pandemin leder till mer långsiktiga effekter på psykisk och fysisk hälsa. Studien är en del av ett internationellt forskningsprojekt och är öppen för alla i Sverige som fyllt 18 år, kan läsa och förstå svenska och som har möjlighet att legitimera sig med e-legitimationen Bank-ID. Klicka här om du vill delta i studien.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Deltagande i studien innebär att du besvarar frågor relaterade till covid-19-pandemin och dess eventuella effekter på din livssituation, samt om din psykiska och fysiska hälsa, via elektroniska frågeformulär. För att kunna besvara studiens forskningsfrågeställningar så behöver vi följa hur svaren på våra frågor eventuellt förändras över tid under covid-19-pandemin och även efter att pandemin anses vara över i Sverige.

Du kommer att få tillgång till det första frågeformuläret i samband med att du samtycker till att vara med i studien och det tar upp till ungefär 30 minuter att besvara. Därefter kommer du att återkontaktas via email en gång i månaden under tiden pandemin pågår i Sverige och vid dessa kontakter får du en länk till ett betydligt kortare formulär som tar upp till ungefär 15 minuter att besvara. När det har gått sex månader, samt ett år, efter att du har besvarat det första längre formuläret kommer vi att skicka samma formulär igen och detta längre formulär kommer vi också att be dig fylla i en gång per år under fem års tid efter att pandemin anses vara över.

Ditt deltagande innebär även att du godkänner inhämtande av kodade uppgifter från hälso- och befolkningsregister. Kodningen innebär att det inte går att se vem uppgifterna kommer ifrån. Sammankopplingen av information från ifyllda enkäter och uppgifter från register kommer att skötas av de myndigheter som har hand om de aktuella registren och uppgifterna överförs sedan i kodad form till oss på ett säkert sätt. Vi behöver denna ytterligare information för att kunna förstå varför vi skiljer oss åt när det gäller hur vi reagerar på en pandemi och om covid-19 och dess konsekvenser på vår psykiska hälsa leder till mer långsiktiga effekter på psykisk och fysisk hälsa.

De uppgifter vi kommer att inhämta innefattar:

  • Uppgifter om typer av läkemedel som förskrivits och hämtats ut, från Läkemedelsregistret, för att ge en bild av sjukdomshistorik och psykisk och relevant fysisk sjukdom under och efter pandemin. 
  • Uppgifter om sjukdomshistorik och psykisk och relevant fysisk sjukdom under och efter pandemin, från Patientregistret.
  • Eventuellt dödsdatum och dödsorsak från Dödsorsaksregistret.
  • Uppgifter om första- och andragradssläktingar, från Flergenerationsregistret, för att kunna ta reda på om några av dessa släktningar har diagnostiserats och behandlats för covid-19.
  • Uppgifter om födelseplats och nuvarande hemvist, från Folkbokföringsregistret.
  • Uppgifter om utbildningsnivå från Utbildningsregistret.
  • Uppgifter om socioekonomiska faktorer, från register över socioekonomiska faktorer.
  • Eventuella uppgifter om psykisk och fysisk sjukdom som inte fångas upp i nationella register, från en vårddatabas inom Stockholms läns landsting (VAL-databasen).
  • Uppgifter om covid-19-relaterad intensivvård, inklusive information om eventuell riskgrupp, från Svenska intensivvårdsregistret.
  • Uppgifter om eventuell covid-19-relaterad vård i livets slutskede, från Svenska palliativregistret.

När det gäller eventuell ytterligare information som inte finns i dessa register, såsom livsstilsfaktorer eller mildare symtom, samt gällande eventuella nya forskningsfrågeställningar, kan vi komma att kontakta dig igen. Sådan kontakt kommer endast att tas efter att vi har fått nytt etiskt godkännande av etikprövningsmyndigheten.

Vi samarbetar med andra redan pågående forskningsprojekt på Karolinska Institutet; BAMSE, LifeGene, Karma, Svenska Tvillingregistret (STR), StopMS och ALSrisc. Om du är med i någon av dessa studier så kommer även tidigare registrerade data om dig att länkas med ny information från denna studie. På så sätt kommer vi exempelvis att kunna jämföra ditt mående innan pandemin med hur din hälsa kan ha förändrats sedan pandemin startade. Länkningen av data med tidigare studier kommer endast att ske efter nytt godkännande av etikprövningsmyndigheten och alla data kommer att vara kodade när de länkas.

Efter att du har tagit del av informationstexten i detta dokument, så kan du välja att delta i studien genom att signera ett så kallat informerat samtycke med din e-legitimation. Om du har några ytterligare frågor om studien som du vill ha svar på innan du bestämmer dig, kan du kontakta projektledare Anna Kähler (se kontaktuppgifter längre ner under rubriken ”Ansvariga för studien”). När du samtycker till att deltaga så kommer vi att spara dina personuppgifter och den email-adress som du anger. Vi kommer att använda denna emailadress för att kontakta dig under studiens gång. Utöver kontakt med information om studieenkäter och eventuell annan studierelaterad information, så kan vi komma att kontakta dig även angående eventuella framtida nya forskningsmål.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Ditt deltagande i studien innebär inte några direkta risker för dig. Det är möjligt att du, genom att svara på studiens frågor, skulle kunna tillfälligt uppleva vissa negativa känslor. Men eftersom frågeformulären är relativt korta (de beräknas ta 15 till 30 minuter) och vi använder oss av väl beprövade frågeinstrument, så förutser vi att risken för dig är minimal. Även risken för integritetsintrång minimeras eftersom all information kommer att vara kodad, så vi kommer inte kunna se vem informationen tillhör när vi arbetar med insamlade data.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig, efter att du givit ditt informerade samtycke och med ändamålet att bedriva forskning. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Varje studiedeltagare kommer att få en unik kod och all information som samlas in från frågeformulär och register kommer att kopplas till denna kod. Ditt personnummer och din emailadress kommer att lagras säkert i en forskningsdatabas på Karolinska Institutet med mycket begränsad åtkomst. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektledare Anna Kähler (anna.kahler@ki.se, 073-948 45 85). Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt på projektets hemsida. Vi kommer också att sprida forskningsresultat I sociala medier och via Karolinska Institutet, när det är möjligt.

Försäkring och ersättning

Ingen försäkring är relevant i denna studie eftersom den endast innefattar elektroniska frågeformulär. Ingen ersättning utgår till deltagare.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Om du vill delta i studien anmäler du dig digitalt via mobilt bank-ID här.

Ansvariga för studien

Ansvarig för studien är:

Projektledare och kontaktperson för studien är:

Profile image

Anna Kähler

Projektledare
+46852485259
AK
Innehållsgranskare:
2024-05-21