Uppdrag och målsättning

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning som initierats av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet. Organisatoriskt är KIND en enhet vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Professor Sven Bölte

 

KIND bedriver ett stort antal vetenskapliga studier, utvecklingsprojekt och utbildning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel autismspektrumtillstånd och ADHD. Föreståndare för KIND är professor Sven Bölte.

Beslut om att bilda KIND togs av Landstingsstyrelsen i Stockholms Läns Landsting i december 2008. Under 2009 rekryterades Sven Bölte som föreståndare kombinerat med en professur i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap. KIND startade 2010 och har idag omkring 40 medarbetare, forskare, koordinatorer, forskningssjuksköterskor, forskningspsykologer med flera. Organisatoriskt är KIND är placerat vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och utgör enheten för neuropsykiatri. Förutom forskning så bedriver KIND undervisning samt utveckling av bl a diagnostiska instrument. KIND ligger på Gävlegatan 22B i Stockholm.

Vårt uppdrag

Forskning och utveckling

 • Utveckla och sprida kunskap om metoder för tidig upptäckt och diagnostik av barn med neurologiska utvecklingsavvikelser.
 • Utveckla och sprida kunskap om nya behandlingsformer av såväl medicinisk som pedagogisk karaktär.
 • Utvärdera nya och gamla behandlingsformer och ta fram principer för att effektivisera och standardisera medicinska utredningar och funktionsundersökningar.
 • Utveckla ett kvalitets- och forskningsregister och en biobank för pågående och framtida forskning.
 • Bedriva forskning om de orsaker som leder till neurologiska utvecklingsavvikelser.
 • Medverka till att sprida information om viktiga forskningsresultat och att dessa implementeras i den kliniska verksamheten.

Utbildning

 • Samordna utbildningen i nära samarbete med berörda verksamheter inom grund- och vidareutbildning.
 • Kartlägga och analysera utbildningsbehov hos olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst m.fl. och erbjuda utbildningar av hög kvalitet i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet.
 • Överföra forskningsbaserad kunskap till "best practice" genom samordnade utbildningsinsatser och annan kompetensutveckling till berörda målgrupper.
 • Hjälpa lokala utbildningssamordnare när det gäller att planera och genomföra kvalitetssäkrad kompetensutveckling och fortbildning.
 • Fånga upp aktuella utbildningsbehov och informera huvudmännen samt i samverkan med dessa verka för att nya utbildningar kommer till stånd.
 • Utveckla och samordna kunskapsspridning till patienter, föräldrar och anhöriga genom utbildning och genom andra informationskanaler som internet.

Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter för KIND hittar du här (pdf):

 

Sven Bölte

Föreståndare för KIND
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Steve Berggren

Biträdande föreståndare KIND
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Kort video om KIND