Forskarutbildning

Du som är blivande eller registrerad doktorand samt handledare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus hittar information vad gäller forskarutbildningen på denna sida.
Utbildningen leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan erhålla i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Observera att det finns dels generella regler och riktlinjer för forskarutbildningen inom Karolinska Institutet, men även institutionen har specifika riktlinjer som måste följas.

Läs mer om forskarutbildning på KI.

Ansökan till forskarutbildning vid KIDS

Som doktorand på KIDS arbetar man även kliniskt, t.ex. som läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut mm. Även handledare och de inom ledningen har klinisk tjänstgöring. God förberedelse och framförhållning tidsmässigt gör att din fråga eller ditt ärende kan hanteras på bästa möjliga sätt.

Den första kontakten tas med Nina Ringart, handläggare för forskarutbildningen på KIDS, nina.ringart@ki.se, 08-123 564 12.

En röd mapp med bilagor kommer att skickas till huvudhandledaren enligt bifogad ”Checklista inrättande av doktorandplats”. Denna mapp skall kompletteras och därefter lämnas in till Nina Ringart för bedömning av studierektor för forskarutbildning samt institutionens forskarutbildningsnämnd.

Se nedan "ansökan till forskarutbildning på KIDS". Här finns ytterligare information och mallar.

Läs mer här om forskarutbildningen på Karolinska Institutet.

Läs mer om ansökan till forskarutbildning på KIDS.

Grönt Ljus för handledare inom forskarutbildningen

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att alla huvudhandledare måste ansöka om s.k. ”Grönt Ljus” inför varje ny ansökan om doktorandantagning.
I korthet innebär detta att man deklarerar hur många doktorander man huvudhandleder samt bihandleder, vilken finansiering man har för tilltänkt doktorands projekt, samt vilken tid man kan avsätta för handledning per vecka. Ansökan om Grönt ljus är obligatorisk och godkännande krävs för registrering av doktorand. Ansökan om Grönt Ljus bedöms av Studierektor för forskarutbildning, Administrativ Chef och Prefekt, och utfallet kan bli: godkänd, godkänd med förbehåll, ej godkänd.

Håkan Wallén, studierektor forskarutbildning, KI DS

Elektronisk Individuell Studieplan, ISP-systemet

Justerad tidsplan för introduktionen av ISP-systemet är beslutad. En succesiv implementering kommer ske där nyantagna doktorander från fyra institutioner börjar skriva in studieplanerna i ISP-systemet, det nya digitala verktyget för studieplaner. Läs mer ISP - digitalt verktyg för individuella studieplaner för doktorander

Blanketter och dokument inom forskarutbildningen på KI

Blanketter och dokument

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden bedömer inkomna ansökningar om Inrättande av doktorandplats med bilagor.

Tillgodoräknande inom forskarutbildningen

Vad är ett tillgodoräknande? Läs mer om tillgodoräkande samt inrapportering av poäng.

Årlig uppföljning

Enligt högskoleförordningen måste årlig uppföljning av den individuella studieplanen ske minst en gång per år.

Årlig uppföljning (Word-blankett)

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Anvisningar inför halvtidskontroll på KI DS (pdf)
Om halvtidskontroll på KI

Disputation

Vid institutionen finns rutiner att följa i samband med disputationsprocessen:

Disputationsrutiner KI DS

Instruktioner om processen hittar du på sidorna Dags att disputera.

Administration forskarutbildning

Håkan Wallén

Professor/överläkare

Nina Ringart

Handläggare