Forskarutbildning

Du som är blivande eller registrerad doktorand samt handledare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus hittar information vad gäller forskarutbildningen på denna sida. 

Utbildningen leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan erhålla i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Observera att det finns dels generella regler och riktlinjer för forskarutbildningen inom Karolinska Institutet, men även institutionen har specifika riktlinjer som måste följas.

Läs mer om forskarutbildning på KI.

Ansökan till forskarutbildning vid KIDS

Som doktorand på KIDS arbetar man även kliniskt, t.ex. som läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut mm. Även handledare och de inom ledningen har klinisk tjänstgöring. God förberedelse och framförhållning tidsmässigt gör att din fråga eller ditt ärende kan hanteras på bästa möjliga sätt.

Se flödesschema inför ny antagningsprocess.  Detta är en interimistisk struktur. Denna struktur kommer att justeras efter slutligt beslut från Forskarutbildningsstyrelsen, Karolinska Institutet, troligen i slutet av oktober 2018. Läs mer här.

Läs mer om ansökan till forskarutbildning på KIDS.

Grönt Ljus för Handledare inom forskarutbildningen

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att alla huvudhandledare måste ansöka om s.k. ”Grönt Ljus” inför varje ny ansökan om doktorandantagning.
En särskild blankett finns för detta. Denna ifylles och lämnas till Nina Ringart, KI DS tillsammans med intyg om handledarutbildning samt forskningsplan enligt mall
Se KIDS flödesschema gällande ny antagningsprocess på KI DS.

I korthet innebär detta att man deklarerar hur många doktorander man huvudhandleder samt bihandleder, vilken finansiering man har för tilltänkt doktorands projekt, samt vilken tid man kan avsätta för handledning per vecka.

Ansökan om Grönt ljus är obligatorisk och godkännande krävs för registrering av doktorand.

Ansökan om Grönt Ljus bedöms av Studierektor för forskarutbildning, Administrativ Chef och Prefekt, och utfallet kan bli: godkänd, godkänd med förbehåll, ej godkänd.

Grönt Ljus ersätter KI DS Handledarcertifiering.

Håkan Wallén, studierektor forskarutbildning, KI DS

Elektronisk Individuell Studieplan, ISP-systemet

Projektet tar en paus i väntan på att en ny process för antagning till forskarutbildning beslutas. En ny tidsplan för när systemet ska tas i bruk är under beredning.

Läs mer ISP - digitalt verktyg för individuella studieplaner för doktorander

Blanketter och dokument inom forskarutbildningen

Blanketter och dokument

Bedömningskommitté

Bedömningskommittén bedömer inkomna ansökningar om Grönt Ljus (inklusive information om finansiering), forskningsplan samt intyg om avklarad handledarkurs.
Se KI DS flödesschema för ny antagningsprocess.

Tillgodoräknanden inom forskarutbildningen

Vad är ett tillgodoräknande? Läs mer om tillgodoräkande samt inrapportering av poäng.

Årlig uppföljning

Enligt högskoleförordningen måste årlig uppföljning av den individuella studieplanen ske minst en gång per år.

Årlig uppföljning (Word-blankett)

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Anvisningar inför halvtidskontroll på KI DS (pdf)
Om halvtidskontroll på KI

Disputation

Vid institutionen finns rutiner att följa i samband med disputationsprocessen:

Disputationsrutiner KI DS

Instruktioner om processen hittar du på sidorna Dags att disputera.

Doktorandprojekt

Här listas alla doktorander, deras projekt och handledare.

Doktorandprojekt

Administration forskarutbildning

Professor, adjungerad

Håkan Wallén

Telefon: 08-123 567 84
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: Hakan.Wallen@ki.se

Handläggare

Nina Ringart

Telefon: 08-123 564 12
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: nina.ringart@ki.se

Länkar

Institution