Forskarutbildning

Du som är blivande eller registrerad doktorand samt handledare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus hittar information vad gäller forskarutbildningen på denna sida.
Utbildningen leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan erhålla i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Observera att det finns dels generella regler och riktlinjer för forskarutbildningen inom Karolinska Institutet, men även institutionen har specifika riktlinjer som måste följas.

Läs mer om forskarutbildning på KI.

Ansökan till forskarutbildning vid KIDS

Som doktorand på KIDS arbetar man även kliniskt, t.ex. som läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut mm. Även handledare och de inom ledningen har klinisk tjänstgöring. God förberedelse och framförhållning tidsmässigt gör att din fråga eller ditt ärende kan hanteras på bästa möjliga sätt.

Tilltänkt huvudhandledare tar första initiativet och ansöker om "Inrättande av doktorandplats". Detta görs digitalt genom att skicka en fullständig ansökan till Nina Ringart, handläggare för forskarutbildningen på KIDS, nina.ringart@ki.se. Detaljerad information hittar du nedan "Ansökan till forskarutbildning på KIDS".

Grönt Ljus för handledare inom forskarutbildningen

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att alla huvudhandledare måste ansöka om s.k. ”Grönt Ljus” inför varje ny ansökan om inrättande av doktorandplats.
Ansökan om Grönt ljus är obligatorisk och godkännande krävs för registrering av doktorand. Ansökan om Grönt Ljus bedöms av Studierektor för forskarutbildning, och Prefekt, och utfallet kan bli godkänd ansökan eller avslagen ansökan.

Elektronisk Individuell Studieplan, ISP-systemet

Blanketter och dokument inom forskarutbildningen på KI

Blanketter och dokument

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden bedömer inkomna ansökningar om Inrättande av doktorandplats med bilagor.

Tillgodoräknande inom forskarutbildningen

Vad är ett tillgodoräknande? Läs mer om tillgodoräkande samt inrapportering av poäng.

Årlig uppföljning

Enligt högskoleförordningen måste årlig uppföljning av den individuella studieplanen ske minst en gång per år. Det digitala ISP-systemet kommer automatiskt att skicka e-post till doktorand och handledare 11 månader efter det senaste fastställandet.

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts (400% aktivitet).

Anvisningar Halvtidskontroll vid KIDS
Om halvtidskontroll på KI

Disputation

Vid institutionen finns rutiner att följa i samband med disputationsprocessen:

Disputationsrutiner KI DS

Instruktioner om processen hittar du på sidorna Dags att disputera.

Administration forskarutbildning

Håkan Wallén

Professor/överläkare
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Nina Ringart

Handläggare
08-123 564 12
769494965
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus