Disputation på KIDS

Planering av disputation skall ske i god tid
Tidpunkt för disputation måste respektera terminstiderna och man skall undvika flera disputationer vid institutionen på samma datum. Det är därför viktigt att i tidigt skede samordna datum för disputation med handläggare för forskarutbildning, Nina Ringart: nina.ringart@ki.se, 08-524 826 04, 076-949 49 65.

 

 • Planering av disputation skall ske i god tid
  Tidpunkt för disputation måste respektera terminstiderna och man skall undvika flera disputationer vid institutionen på samma datum. Det är därför viktigt att i tidigt skede samordna datum för disputation med handläggare för forskarutbildning, Nina Ringart: nina.ringart@ki.se, 08-524 826 04, 076-949 49 65.
  När datum för disputation är definitivt fastställt ombesörjer Nina Ringart annonsering i KI:s samt DS AB:s kalendarium (om disputationen sker på Danderyds sjukhus). 
  Detta underlättar planering för verksamhetsområdet, så att medarbetare och studenter kan beredas tillfälle att närvara vid det offentliga försvaret. Om doktorandens arbeten utgår från mer än en institution måste man i god tid besluta om fördelning av aktivitet mellan institutioner/verksamhetsområden.
   
 • Betygsnämnd
  Huvudhandledaren ger förslag till tre ledamöter som ej har jäv vilka skall vara docenter eller professorer med för avhandlingen adekvat ämneskunskap. Betygsnämndens kompetens skall tillsammans täcka avhandlingens innehåll (om särskilda skäl föreligger kan betygsnämndens antal utökas till fem).
  Vid förslag till sakkunniga skall KI:s jävsregler alltid beaktas.
  Enligt KI:s regelverk kan endast en person komma från den egna institutionen och minst en person skall hämtas från annan fakultet (d v s från annat universitet än KI).
  Endast i undantagsfall kan en betygsnämndsledamot hämtas från den egna institutionen, och om så föreslås så skall detta diskuteras med institutionsledningen i god tid före det att ansökan om disputation inlämnas.
   
 • Opponent
  Opponent skall vara en från handledare, doktorand och projekt ej jävig forskare med expertkunnande inom avhandlingsprojektets ämnesområde. Ett krav är att vederbörande lägst är disputerad forskare.
  Opponent skall i första hand väljas utanför Karolinska Institutet.
   
 • Ordförande
  Ordförande vid disputationen skall vara anknuten lärare vid Karolinska Institutet samt ej vara jävig. Ordförande skall dessutom ha god kunskap om disputationsakten och dess regelverk.
   
 • Disputationsansökan
  För doktorsexamen krävs en aktivitet på 800 %, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning. Det är doktoranden som ansöker om disputation och därigenom ansvarar för att fullständig ansökan skickas in till disputationskommittén. Disputationsansökan med underskrifter skall även skickas till Nina Ringart.
  Korrekt institutionsnamn: 
  Engelska: Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Division of (fyll i aktuell klinik), Stockholm Sweden.
  Svenska: Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, enheten för (fyll i aktuell klinik) Stockholm
   
 • Granskning av disputationsansökan
  Vid KI DS granskar studierektor disputationsansökan innan den lämnas vidare till prefekten för bedömning.
  En komplett (del 1 och del 2) disputationsansökan med alla underskrifter skall skickas till Nina Ringart,nina.ringart@ki.se via e-post minst två veckor före deadline för inlämnande till disputationskommittén.
  Ansökan kan skrivas under digitalt med EduSign eller andra övriga digitala underskrifter (t ex skannad underskrift) innan ansökan inlämnas till studierektor. 
  Mötestider disputationskommittén.
 • Kostnader i samband med disputation
  Det är av största vikt att man före ansökan bestämt hur kostnader som uppstår vid disputation, så som opponentarvode, resekostnader och tryckkostnaden skall finansieras Det åligger huvudhandledaren att säkerställa att dessa kostnader är täckta, därmed åligger det doktorand och handledare att minimera tryck- och resekostnader eftersom disputationsbidraget inte täcker samtliga kostnader.
 • Institutionen lämnar ett ekonomiskt bidrag om totalt 30 000 kr till tryckkostnader i samband med disputation (15 000 kr vid licentiatexamen).
  Om doktoranden ej är anställd på DS AB utgår ett bidrag på 15 000 kr respektive 7 500 kr vid licentiatexamen.
  Överstigande kostnader finansieras av doktorandens handledare.
 • Tryck av avhandling
  Vid tryck av avhandling får endast det av Karolinska Institutet upphandlade tryckeri kontaktas Universitetservice, US-AB.
   
 • Plagiatgranskning
  Ett tips är att kontrollera plagiatgranskning innan avhandlingen skickas till tryckeriet. Plagiatgranskning av ramberättelsen sker systematiskt av betygsnämnden.
   
 • Betygsnämndens beslut (blankett 11)
  Nina Ringart kommer att förbereda blankett 11- Betygsnämndens beslut och skickar det till huvudhandledaren innan disputationen. Därefter är det huvudhandledarens ansvar att blanketten skrivs på och skickas/överlämnas till Nina Ringart.

Övrig information

 • Presenter till doktorand får inte bekostas av medel förvaltade av KI.
 • Present av symbolisk karaktär till opponent ska införskaffas från KI:s webbshop: eller via KI:s reception i Aula Medica. Presenter kan vara skattepliktiga för mottagaren om de bekostas av forskningsmedel förvaltade av KI.
 • Mottagning direkt efter disputationsakten. KI bekostar ingen alkohol i samband med disputation.
 • Disputationsmiddag/firande efter disputationen utanför KI DS ramar betraktas ur KI DS synpunkt som en privat angelägenhet. Huruvida gäster, till del ska betala för sitt deltagande i ev. festligheter, har KI DS inga synpunkter då detta ses som en privat angelägenhet.

Instruktioner om processen hittar du på sidorna Dags att försvara avhandlingen

 

 

 

Nina Ringart
2023-09-22