Ansökan till forskarutbildning

Forskarutbildning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) leder antingen till en licentiatexamen eller till en doktorsexamen. En godkänd doktorsexamen är den högsta utbildningsexamen man kan ta i Sverige. Nästan hälften av landets doktorer i medicinsk vetenskap utbildas idag vid KI.

Ansökan till forskarutbildning våren 2018

Under 2018 kommer ett digitalt verktyg för att stödja skapande, godkännande och uppföljning av doktorandens individuella studieplan att implementeras vid KI (ISP-systemet). Användare av verktyget blir framför allt doktorander, handledare, studierektorer för forskarutbildningen och forskarutbildningsadministratörer.

22 februari 2018 - antagningsseminarium kl 13:30

Ansökan ska vara inlämnad senast den 8 februari 2018 kl. 16:00

22 maj 2018 - antagningsseminarium kl 13.30

Ansökan ska vara inlämnad senast den 8 maj 2018 kl. 16:00

Observera! För att kunna ansöka till forskarutbildning på KI DS måste ett större externt anslag ha erhållits i konkurrens och detta anslag skall omfatta aktuellt doktorandprojekt.

Ansökan skall ha godkänts av respektive kliniks FoUU-grupp. Brev med godkännande måste bifogas.

För antagning till forskarutbildningen vid KI DS gäller att tilltänkt huvudhandledare är verksam vid KI DS samt att huvudhandledaren måste ansöka om "Grönt Ljus" inför varje ny ansökan om doktorandantagning.

Varje huvudhandledare måste dessutom fylla i en sk "Handledardeklaration"  för huvudhandledaren att underteckna när doktoranden antas till forskarutbildningen.

Forskningsplanen skall skrivas enligt mall. Endast forskningsplan enligt denna mall accepteras.

Kom ihåg följande när ni fyller i ansökan:

 • Gå in på KI:s webbplats/forskarutbildning för ladda ned aktuella blanketter
 • Kryssa i alla rutor som är väsentliga för er
 • Underskrifter från samtliga involverade måste finnas
 • Handledarintyg för samtliga handledare måste bifogas
 • Skriv ned en tydlig finansieringsplan

Ansökan skickas eller lämnas in till:

Nina Ringart, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus,hus 18 plan 5, 182 88 Stockholm.

Presentationen av projektet skall framföras på engelska språket och högst 15 min långt, samt innefatta kort bakgrund, målsättning/hypotes, metod och genomförande. 

Observera! Det är obligatoriskt att någon av handledarna (företrädesvis huvudhandledaren) närvarar vid seminariet.

Välkommen med din ansökan!

Håkan Wallén, studierektor forskarutbildning Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla följande:
Ett original med:

 • Godkänd behörighetsbedömning  (blankett 1) 

Handläggning kan ta upp till 3 veckor. Notera att blankett 1 skall skickas in till följande adress: UFS/BFN, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm för godkännande av behörighet. När behörigheten är godkänd skall blankett 1 bifogas ansökan.

 • Ansökan om antagning till forskarutbildning (blankett 2)
 • Elekronisk individuell studieplan (ISP- ersätter blankett 3). 
 • Forskningsplan enligt given mall
 • Etisk godkännande samt fullständig forskningsetisk ansökan
 • Blivande doktorandens CV, inklusive specialistkompetenser (max 3 sidor) samt samtliga handledares CV (max 3 sidor).
 • Grönt Ljus samt Handledardeklaration från huvudhandledaren
 • Bevis på att handledarna har genomfört handledarkurs
 • Brev med godkännande från klinikens FoUU-grupp
 • Tillgodoräknande och rapportering av poäng och kunskaper (blankett 13 resp16).

 

8 kopior (sorterade som fullständig ansökan)

 • Ansökan om antagning till forskarutbildning (blankett 2)
 • Elekronisk individuell studieplan (ISP- ersätter blankett 3)
 • Forskningsplan enligt given mall
 • Blivande doktorandens CV samt samtliga handledares CV (max 3 sidor).
 • Etisk godkännande samt fullständig forskningsetisk ansökan
 • Bevis på att handledarna har genomfört handledarkurs
 • Brev med godkännande från klilnikens FoUU-grupp

Välkommen med din ansökan! 

Håkan Wallén Studierektor, forskarutbildning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KI DS.

Ansökan till forskarutbildning hösten 2018

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har slagit fast att KI:s antagningsprocess för doktorander inte följer högskoleförordningen och högskolelagen. KI:s process för antagning till forskarutbildning måste därför ändras i enlighet med UKÄ:s klargörande

 

 

Länkar