Halvtidskontroll

Halvtidskontrollen ska, om det inte finns särskilda skäl, ske efter motsvarande två års utbildning på forskarnivå på heltid, d v s 400% aktivitet. Tidpunkten för halvtidskontroll är inte beroende av antalet manuskript eller publicerade artiklar

Syfte med halvtidskontrollen är:

 • att genomföra en kunskapskontroll, dvs kontrollera att doktoranden uppnått de kunskaper och färdigheter som förväntas av en doktorand vid halvtid
 • att doktoranden, från erfarna forskare utan koppling till projektet eller handledare, får återkoppling på det som är gjort och det som planeras
 • att fånga upp eventuella områden för förbättring
 • att utgöra ett lärandemoment för doktoranden
 • att institutionen blir medveten om doktorandens progress

Ta snarast kontakt med Nina Ringart (tel: 08-524 826 04 eller 076-949 49 65), nina.ringart@ki.se när det är dags för halvtidskontroll. Nina bokar då en lämplig föreläsningssal på plan 5, målpunkt J.

Halvtidskontroll skall anmälas till institutionen genom att doktoranden fyller i blankett 5, del 1 - anmälan. Blankett 5 består av två delar: del 1: anmälan samt del 2: protokoll. Information samt blankett 5 finns  KI:s hemsida: Halvtidskontroll

Det är obligatoriskt, i  samband med anmälan till halvtidskontroll att köra sin litteraturöversikt, dvs. del av halvtidsrapporten, i antiplagieringsverktyget iThenticate:

Notera att tidpunkten är viktig: Halvtidskontrollen ska, om det inte finns särskilda skäl, ske efter motsvarande två års utbildning på forskarnivå på heltid, d v s 400% aktivitet. Tidpunkten för halvtidskontroll är inte beroende av antalet manuskript eller publicerade artiklar

För doktorander registrerade f r o m 1 januari 2018 ska minst 10 hp forskarutbildningskurser och andra utbildningsmoment vara avklarade, inklusive 1,5 hp i statistik och 1,5 hp i forskningsetik. Se ”Allmän studieplan i ämnet Medicinsk Vetenskap”.

För doktorander registrerade t o m 31 december 2017, ska minst 7,5 hp av allmänvetenskapliga kurser vara avklarade inklusive 1,5 hp i statistik och 1,5 hp i forskningsetik.

Handledaren ger förslag till tre från avhandlingsarbetet ojäviga disputerade forskare med adekvat ämneskunskap som tillsammans med handledare och doktorand skall bedöma projektet och dess möjlighet att leda fram till doktorsexamen. Minst en av medlemmarna i halvtidskommittén måste komma från annan institution men det är en fördel att även utse någon från annat universitet.  Det är också en fördel om någon av ledamöterna i halvtidskommittén sedan också ingår i doktorandens betygsnämnd vid disputation.

Vid halvtidskontrollen skall presentationen hållas på engelska språket.

Observera att vid disputation gäller andra krav för medlemmar i betygsnämnden: endast en person får komma från den egna institutionen och minst en person skall hämtas från annan fakultet (d v s från annat universitet än KI). Jävsreglerna är strängare vid disputation (se regelverket för forskarutbildning vid KI), och medlemmarna skall vara docent eller professor.

Genomförande av halvtidskontroll kräver relativt betydande förberedelser.

Följande skall ingå i underlaget för halvtidskontroll

 1. Blankett 5 – “Half-time review”, där del 1 (anmälan) är komplett och där doktoranden och handledare intygar att litteraturöversikten har körts i antiplagieringsverktyget iThenticate
 2. Halvtidsrapport som doktoranden skall sammanställa enligt mall som finns på KI:s hemsida (halvtidskontroll).
 3. Pdf-utskrift av den individuella studieplanen (ISP). (ISP måste vara i revideringsläge för att de senaste registreringarna i Ladok ska komma med)
 4. Doktorandens forskningsplan.
 5. Kopia av samtliga etiktillstånd (endast besluten, ej ansökan)
 6. Eventuella publikationer och manuskript som ska ingå i avhandlingen, om det finns några färdiga
 7. Dokumentet Information till halvtidskommitté 

Förfarandet vid ansökan om halvtidskontroll

Fullständig ansökan skickas per e-post till nina.ringart@ki.se

 1. Blankett 5 (del 1) skall fyllas i och skrivas under och skickas som en separat pdf-fil till
  Nina Ringart (nina.ringart@ki.se) tillsammans med övriga bilagor.
 2. Övriga bilagor (p.2-7) skall skickas som separata pdf-filer eller som en enda pdf-fil. Alla bilagor - inklusive blankett 5 - skall skickas vid samma tillfälle d v s blankett 5 som separat fil samt övriga bilagor.
 3. Blankett 5 (del 1) samt övriga bilagor skall vara Nina Ringart tillhanda senast fyra veckor före planerad halvtidskontroll (2v för handläggning av studierektor samt 2v för halvtidskommittén). Studierektor för forskarutbildningen vid KI DS, Håkan Wallén bedömer ansökan (ange ditt telefonnummer i ditt mail så att Håkan Wallén enkelt kan nå dig vid eventuella frågor).

OBS! Håkan Wallén måste först godkänna underlaget innan det skickas vidare till halvtidskommittén.

 1. När studierektor Håkan Wallén har godkänt ansökan till halvtidskontroll skickas anmälan (blankett 5, del 1) med studierektors underskrift till doktorand och handledare.
 2. Senast två veckor innan planerad halvtidskontroll skickar doktorand/handledare godkänd ansökan samt övriga bilagor till halvtidskommitténs medlemmar.
 3. Vid sammanträdet efter seminariet deltar nämnden, handledare och doktorand (samt om möjligt extern mentor). Möjligheten för projektet att leda fram till en doktorsexamen skall bedömas. Doktoranden skall också ges möjlighet till att träffa bedömningsnämnden enskilt utan handledare för att diskutera projekt och handledning.
 4. Efter seminariet dokumenterar nämnden sin bedömning i blankett 5, del 2 - protokoll. Det åligger doktoranden att medta blankett 5 till halvtidskontrollen. Det åligger handledaren att tillse att nämnden formulerar sin bedömning med viss utförlighet i protokollet, såväl styrkor som svagheter skall framgå, liksom förslag på förbättringsåtgärder och/eller revidering av studieplanen.
 5. Digitala underskrifter godtas, samt även inskannade underskrifter.
 6. Efter seminariet skickas ifyllt protokoll (blankett 5, del 2) till Nina Ringart för registrering i LADOK.

Annonseringen ombesörjs av Nina Ringart och sker via e-post, på KI DS hemsida, på KI:s externa hemsida samt DS AB:s hemsida (kalendariet).

Om halvtidskontroll på KI

NR
Innehållsgranskare:
Nina Ringart
2023-07-13