Forskarutbildningsnämnd på KIDS Arbetsbeskrivning

Forskarutbildningsnämnden på KIDS granskar och bedömer ansökningar gällande inrättande av doktorandplats på institutionen. Nämnden rekommenderar ett beslut som dokumenteras i minnesanteckningsform. Det är emellertid prefekten som beslutar om inrättande av doktorandplats på institutionen.

Syfte, tillvägagångssätt & beslut

Syftet är att tillse god kvalitet på forskarutbildningen vid institutionen samt bedöma vetenskapligt projekt vid inrättande av doktorandplats. Forskarutbildningsnämnden granskar och bedömer ansökningar om inrättande av doktorandplats.
Nämnden rekommenderar ett beslut avseende inrättande av doktorandplats som dokumenteras i form av synpunkter.
Prefekten beslutar om inrättande av doktorandplats skall ske.
Nämnden sammanträder och granskar ansökningar om inrättande av doktorandplats, vanligen vid två tillfällen per termin.
Ansökningar som tas upp vid respektive möte skall ha inkommit till institutionen senast två veckor före planerat möte för nämnden. Ansökningar tillställes nämndens medlemmar två veckor före mötet. Studierektor utser i förväg föredragande för respektive ansökan vid mötet. Doktorandrepresentant undantas.

Handläggare för forskarutbildningsnämnden har innan möte översiktligt granskat ansökningshandlingarna samt att efterfrågade dokument finns bilagda, inklusive finansieringsplan.
Vid behov adjungeras sakkunnig person till nämnden, och ansökan kan då sändas ut till denne för granskning. Studierektor ansvarar för beslut om adjungering/granskning och val av lämplig sakkunnig; jävsaspekter beaktas.

Mötesform

Forskarutbildningsnämnden bjuds in till möte, digitalt möte alt ”hybridmöte”, två veckor efter sista inlämningsdatum för ansökan om inrättande av doktorandplats.

Bedömning av ansökan

Forskarutbildningsnämnden skall i första hand bedöma om ansökan om inrättande av doktorandplats uppfyller kriterier för ett doktorandprojekt, och i andra hand ge återkoppling avseende styrkor och svagheter, inklusive förbättringsåtgärder. 

Följande utgör underlag för bedömning av ansökan:

 • Forskningsplan, bakgrund, frågeställning, material/metodik och betydelse värderas.
 • CV för handledare (och doktorand),
 • Urvalsbeskrivning
 • Finansieringsplan

Kvalitet och genomförbarhet bedöms utifrån ovanstående punkter.

ISP-seminarium

Efter antagning till forskarutbildningen skall handledare samt doktorand, senast en månad efter studiestart, lämna förslag på Individuell Studie Plan (ISP) i det web-baserade ISP-systemet. I samband med detta skall tid för ISP-seminarium fastställas.
Synpunkter från forskarutbildningsnämnden kan framföras på ISP-seminariet, där en lärarrepresentant deltar och kan delge doktorand och handledare kommentarer från nämndens möte.
ISP:n skall vid behov justeras i ISP-systemet och studierektor skall fastställa doktorandens ISP inom tre månader från studiestart.

Forskarutbildningsnämndens medlemmar:

 • Håkan Wallén, adjungerad professor, studierektor, hjärtkliniken (ordförande)
 • Marika Möller, docent, adjungerad lektor, rehabiliteringsmedicinska kliniken
 • Olof Sköldenberg, professor, ortopedkliniken
 • Helena Kopp-Kallner, docent, lektor, kvinnokliniken
 • Monika Löfgren, docent, adjungerad lektor, rehabiliteringsmedicinska kliniken
 • Helge Brandberg, doktorandrepresentant
 • Fredrika Wannberg, doktorandrepresentant
 • Nina Ringart, handläggare forskarutbildning
Nina Ringart
2024-07-04