Om SweJEM

SweJEM är en nationell jobb-exponeringsmatris som täcker in de vanligast förekommande yrkesexponeringarna i Sverige. Syftet med SweJEM är att ha ett sammanhållande verktyg för exponeringsklassning av arbetsmiljön. Med detta kan vi utvärdera förekomster och trender av arbetsrelaterade exponeringar för fysikaliska, kemiska, fysiska, psykosociala samt prekära arbetsförhållanden nationellt i Sverige samt klassa yrkesexponering i stora epidemiologiska studier.

Underlaget till SweJEM varierar beroende på den exponering som klassats. Exponeringsbedömningen för buller, vibrationer, luftföroreningar och kemikalier bygger på mät-rapporter från svenska och finska arbetsplatser. Detta byggs på med material från Statistiska centralbyråns Arbetsmiljöundersökningar gällande inrapporterad nivå på fysisk belastning och psykosociala arbetsförhållanden. Ur registerkörningar från SCB:s longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier, LISA-registret, som slås samman med matriser över prekära dimensioner har en JEM för prekära anställningsförhållanden byggts upp.    

Alla dessa delar byggs samman till en multifaktoriell jobb-exponeringsmatris.  En exponeringsnivå definieras för varje yrkesgrupp enligt olika yrkeskodningssystem så att den kan användas för att klassificera exponering i både nya och gamla epidemiologiska data. Dessa yrkeskoder kan kopplas till olika arbetande populationer om yrkeskoder finns tillgängliga i befolkningsdata. Matrisen har även applicerats på ett nationellt registeruttag av den arbetsföra befolkningen i Sverige. Förekomst och tidstrender har utvärderats i relation till individfaktorer såsom ålder, kön, utbildningsnivå samt faktorer gällande företag och bransch, till exempel antal anställda eller ägandeform.  

SweJEM har skapats via ett samarbete mellan Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) i Region Stockholm. I utvecklingsarbetet har även experter vid andra lärosäten, såsom Göteborgs universitet och Umeå universitet bidragit. Beslut gällande utveckling och användning av SweJEM tas av en gemensam styrgrupp. SweJEM underhålls och tillhandahålls av Karolinska Institutet (SweJEM@ki.se).

Styrgrupp

Jenny Selander (Ordförande), Docent, Forskargruppsledare och Enhetschef vid enheten för arbetsmedicin, IMM, KI.

Anette Linnersjö (Samordnare), Med.Lic., KI och Statistiker CAMM

Theo Bodin, Docent, Forskargruppsledare IMM, KI och Verksamhetschef CAMM

Daniel Falkstedt, Docent, Forskargruppsledare IMM, KI

Katarina Kjellberg, Docent, KI och Ergonom CAMM

Mattias Sjöström, PhD, KI och Yrkeshygieniker CAMM

Pernilla Wiebert, PhD, KI och Yrkeshygieniker CAMM

Anna Persson
2024-01-12