Om familjestödsprogrammet En Frisk Skolstart

En Frisk Skolstart är ett evidensbaserat familjestödsprogram för att främja hälsa hos barn som börjar skolan och deras familjer. Programmet erbjuder ett anpassat arbetssätt för att ge stöd till barnfamiljer kring hälsosamma levnadsvanor och har utvecklats av folkhälsoforskare vid Karolinska Institutet. En Frisk Skolstart genomförs i förskoleklass eller årskurs 1.

Ett barn och en vuxten med texten En frisk skolstart

Föräldrar har olika behov av stöd för att kunna främja hälsa hos sina barn. Bra vanor är viktiga för att barnen ska må bra, nu och i framtiden, och små förändringar av mat- och rörelsevanor kan göra stor skillnad. En Frisk Skolstart utgår från den specifika familjens behov, i stora som små saker. En god fysisk och psykisk hälsa är en viktig förutsättning för lärande, trivsel och välmående. Faktorer av stor betydelse för barns hälsa och utveckling är bland annat matvanor, rörelse och sömn. Skola och föräldrar spelar här en avgörande roll.

Programmet har testats tre gånger tidigare (2011, 2013 och 2019) med totalt 41 skolor och 1000 familjer och utvärderats avseende matvanor, fysisk aktivitet och viktutveckling i kontrollerade studier.

Utvärderingen visade att effekten av programmet var att barnen åt och drack mer hälsosamt (mindre läsk, godis, glass, kakor, mer grönsaker) och rörde sig mer under och efter skoltid och på helgen jämfört med kontrollskolorna.

Hur fungerar programmet?

En Frisk Skolstart erbjuder ett strukturerat och anpassat arbetssätt för elevhälsa och lärare att ge stöd till barnfamiljer, för att bidra till hälsosamma levnadsvanor och förebygga ohälsa på kort och lång sikt.

Programmet följer ändamålen i såväl skollagen, läroplanen och i Vägledning för elevhälsan som lyfter betydelsen av en god hälsa för en förbättrad inlärning.

Vad innehåller En Frisk Skolstart?

Du som deltar som förälder:

  • Får en broschyr med information och tips om hur du som förälder kan hjälpa ditt barn att skapa eller behålla hälsosamma vanor för mat, och rörelse och sömn.
  • Erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterskan. Under samtalet får du prata om vad du tänker om ditt barns vanor hemma och vad du skulle vilja förändra eller fortsätta med nu när barnet börjar skolan. Samtalet sker vid barnets första hälsobesök i förskoleklass eller årskurs 1.
  • Genomför ett kort test rörande din egen hälsa och levnadsvanor för din egen risk att utveckla diabetes. Testet finns i hälsobroschyren eller på Vårdguiden 1177:s webbplats och bedömer din risk att utveckla typ 2 diabetes inom 10 år. I testet ges poäng för olika frågor om levnadsvanor och andra hälsomått. På så sätt får du som förälder som deltar mer kunskap om hur din egen hälsa (t.ex. mat- och rörelsevanor) ser ut. Vid förhöjd risk hänvisas du till vårdcentral för rådgivning.
  • Deltar i barnets hemuppgifter. Läraren håller nio lektioner om hälsa med barnen i klassen. Under lektionerna fokuserar läraren på det roliga med rörelse och spännande med mat som kroppen mår bra av. Till lektionerna får barnen en arbetsbok med enkla hemuppgifter som görs tillsammans i familjen. På så sätt får familjen möjlighet att lära tillsammans och föräldrar kan vara en bra förebild för sitt barn.

Har du frågor om programmet?

Här hittar du vanliga frågor och svar om familjestödsprogrammet En Frisk Skolstart och kontaktuppgifter till ansvariga.

Introduktionsfilm för vårdnadshavare

Introduktionsfilm för vårdnadshavare (eng text)

Ladda ner materialet för En Frisk Skolstart

Vi har tagit fram material för att införandet av programmet En Frisk Skolstart ska ske så smidigt som möjligt. Materialet beskriver programmet i detalj och ger också utförlig information om hur förberedelsen inför starten kan se ut samt en tidplan för genomförandet.

Här kan du ladda ner materialet för programmeteller något annat av det material som ingår i En Frisk Skolstart.

LS
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2023-10-09