Frågor om demens

Demens

Kan demens börja i hjärtat?

Kan förmaksflimmer leda till vaskulär demens? / Fatema

Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningen förmaksflimmer stiger med ökad ålder. Det gör även risken att drabbas av demens. Så kallad vaskulär demens orsakas av störningar i blodflödet i hjärnan, exempelvis till följd av stroke. Flera forskningsstudier har talat för att förmaksflimmer kan öka risken för demens även i frånvaro av stroke. Förmaksflimmer kan tänkas leda till nedsatt kognition eller demens på flera sätt: 1. Försämrad pumpfunktion ger minskad blodtillförsel till hjärnan. 2. Ökad strokerisk till följd av blodproppar från hjärtat. 3. ”Tyst” stroke, det vill säga stroke med inga eller små symtom som därför inte diagnostiseras som stroke. Det står alltså klart att förmaksflimmer är förknippat med nedsättningar av kognitiva funktioner och med demens. Det är sannolikt att blodförtunnande läkemedel som ofta används vid förmaksflimmer, liksom behandling för att häva själva flimret, kan förhindra eller försena nedsättningar av kognitiva funktioner och demens, men studier av det sistnämnda kräver många deltagare och är svåra att genomföra.

/ Dorota Religa, docent i geriatrik
Björn Johansson, docent i neurovetenskap

Smittar Alzheimers sjukdom?

Jag har hört att en del forskare misstänker att Alzheimers sjukdom kan smitta? Stämmer det? / Gustaf

Nej, det kan den inte. De flesta forskare tror att felveckade varianter av ett proteinfragment, amyloid ß-peptid (Aß) ansamlas i hjärnan och orsakar Alzheimers sjukdom. I en brittisk studie från förra året undersökte man om sådana ansamlingar skulle kunna överföras från människa till människa. Bakgrunden till studien var att man fram till mitten av åttiotalet behandlade barn som led av brist på tillväxthormon med injektioner av preparat framställda från människohjärnor. En del av dessa innehöll extrakt från patienter med Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Även denna sjukdom orsakas av ett felveckat protein, prion-proteinet, som kan överföras vid till exempel injektioner. I några procent av fallen smittades patienterna av prion-proteinet och drabbades av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Vid obduktion av dessa patienter såg man förutom ansamlingar av prion-proteinet även förhöjda nivåer av Aß, som troligen överförts vid injektion av preparatet. Dessbättre var det ingen av de avlidna som hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. Det finns inte heller några andra studier som tyder på att Alzheimers smittar. En nyligen publicerad studie från Karolinska Institutet utesluter dessutom att demenssjukdomar kan överföras via blodtransfusioner.

/ Lars Tjernberg, forskare i neurogeriatrik

Orsakar mikrober Alzheimers?

Kan virus, prioner, bakterier, parasiter eller svampar öka risken att bli drabbad av demenssjukdom i ålderdomen? / Jakob

Vid utredning av personer med misstanke om demenssjukdom måste man utesluta hjärninfektioner, som i vissa fall till en början kan likna en begynnande demens, till exempel hiv eller syfilis. Om virus/bakterier i sig kan orsaka exempelvis Alzheimers sjukdom (AD) är fortfarande oklart. Studier från bland annat Umeå universitet har visat på ett samband mellan herpesinfektion och ökad risk att insjukna i AD. Även andra virussjukdomar har föreslagits, exempelvis picornavirus. Ett tänkbart orsakssammanhang skulle kunna vara att viruset kommer in i hjärnan via luktnerven och att kroppens försvarsmekanismer startar en process som inbegriper betaamyloid, ett ämne som vi vet spelar stor roll vid utvecklingen av AD. Men detta är ännu spekulationer och mer forskning måste till för att stärka eller förkasta dessa hypoteser. Det pågår ett par behandlingsstudier i Finland och i Stockholm med antiviral behandling av AD-patienter. Resultaten av dessa studier kommer troligen under nästa år.

/ Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik

Kan unga drabbas av Alzheimers?

Kan en 17–18-åring drabbas av Alzheimers sjukdom? Kan läkemedel ge biverkningar i form av denna sjukdom? Om inte – uppkommer Alzheimers bara av genetiska skäl? /Viktorija Marinković

Att en person insjuknar i Alzheimers sjukdom i så unga år är såvitt jag vet inte beskrivet. Den yngsta rapporterade patienten var 24 år. Insjuknar man före 35 års ålder anses det som väldigt tidigt och i de fall genetisk testning varit möjlig så har i dessa fall en sjukdomsorsakande mutation påvisats i Alzheimergenen presenilin 1. Alla personer som får Alzheimers sjukdom tidigt, före 65 år, har inte ärftlig Alzheimer, men de gener som vi känner till idag som orsakar ärftlig Alzheimer leder i stort sett alltid till att sjukdomen bryter ut före 65 års ålder och ibland tidigare. Jag känner inte till att någon kunnat visa att pågående eller tidigare läkemedelsbehandling orsakat Alzheimers sjukdom. Det finns dock läkemedel som kan påverka kognitionen, till exempel försämra koncentrationsförmågan och orsaka nedsatt minne, men dessa effekter är då tillfälliga och går över när behandlingen upphör. De flesta som får Alzheimers sjukdom är över 65 år. Risken att drabbas av sjukdomen påverkas både av genetiska faktorer och livsstilsfaktorer som leder till högt blodtryck och höga kolesterolvärden.

/ Caroline Graff, professor i genetisk demensforskning

OD
Innehållsgranskare:
Katarina Sternudd
2024-06-17