Forskning vid enheten för urologi

Livskvalitet vid urologisk cancer.

Lars Henningsohn

Hur kan postoperativa urinvägsinfektioner hos patienter som genomgått cystectomi (urinblåseavlägsnande) på grund av livshotande blåscancer förebyggas för att ge ökat välbefinnande. En undersökning pågår också för att utröna i vilken utsträckning en förbättrad dissektionstekning vid ovan angivet ingrepp påverkar symptom från rektal- och analområdet.

Nya behandlingsmetoder vid njurcancer

Ove Gustafsson

Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge genomför flest njurcancerbehandlingar i hela Sverige. Vi undersöker resultaten av nyare operationstekniker som alltmer tas i bruk, t ex njurresektioner men samarbetar också med onkologiska forskare för att se om nyare kemoterapeutiska behandlingar kan användas på bästa sätt.

Optimering av icke invasivt njurstensavlägsnande.

Hans-Göran Tiselius

Vid ESVL: Vilket värde har av stort respektive litet behandlingsfokus resp stötvågsfrekvens för resultatet. Kan specifika energinivåer fastställas för definierade stenar? Hur kan residualfragment i njurarna enklast avlägsnas? Kan ett för ESVL-behandlingen sammanfattande matematisk uttryck utformas för jämförelse mellan olika behandlingsstrategier?

Tidig diagnostik av prostatacancer.

Ove Gustafsson

Skiljer sig den prostatacancerspecifika överlevnaden hos patienter som för 15 år sedan randomiserades till screening jfrt med dem som inte screenades. I vilken utsträckning har män i den senare gruppen drabbats och avlidit? Prognostisk nytta av analys av ett proteolytiskt enzym (supar) för den prostatacancerspecifika överlevnaden.