Forskning vid enheten för logopedi

Att kunna kommunicera

är något de flesta tar för givet. Likaså att kunna äta och svälja utan besvär. Att kunna kommunicera i vardagen är viktigt för social delaktighet, aktivitet och för att kunna utöva sitt personliga medborgarskap.

Men vad händer om språket inte utvecklas som förväntat? Eller om talorganen inte utvecklas normalt under fosterstadiet? Kan nedsatt hörsel inverka på språket? Finns det samband mellan hjärnans funktion och problem att kommunicera? Hur ser problem med sväljning, artikulation, röst, språk och minne ut vid neurologiska sjukdomar? Vilka diagnostiska metoder är mest tillförlitliga? Hur kan röstproblem förebyggas? Hur behandlas patienter med kommunikationsproblem eller sväljsvårigheter bäst?

Vid enheten för logopedi bedrivs forskning inom olika logopediska områden: interaktion, röst, tal- och språkstörningar hos barn (även vid ogynnsamma förutsättningar hos barn och ungdomar t ex läpp-käk-gomspalt, hörselnedsättning och neurologiska utvecklingsavvikelser) och sväljsvårigheter. Flera projekt handlar om utveckling av metoder för att bättre dokumentera och kvantifiera olika aspekter av kommunikation och om att förbättra kliniska behandlingsmetoder. Utveckling av enkäter och patientrapporterade mått anpassas för olika patientgrupper. Metoderna är avgörande för att vi ska kunna utvärdera olika behandlingsinsatser.

Vid enheten bedrivs även forskning avseende både barn och vuxna med fokus på konsekvenser av kommunikativa funktionsnedsättningar i vardagen. Forskningen syftar bl a till att öka den ekologiska validiteten inom logopedisk verksamhet; genom att fokusera på personers vardag kan vi bidra till att logopediska insatser utformas så att de spelar roll för individers möjligheter att delta i socialt samspel.

Sväljsvårigheter (dysfagi) är vanligt framför allt vid neurologiska sjukdomar (inkl stroke), men förekommer även vid flera andra sjukdomstillstånd. Dysfagi riskerar att medföra minskat intag av vätska och näring samt felsväljning som kan resultera i lunginflammation och i svåra fall kvävning. Att tidigt upptäcka och behandla dysfagi för att minimera komplikationer är viktigt. I olika projekt arbetar vi med att kartlägga dysfagi samt ta fram eller pröva nya instrument i syfte att identifiera dysfagi inom vård och omsorg.

För mera utförliga beskrivningar av forskningen vid enheten se de enskilda forskarnas egna sidor och hemsidor för projekt och forskningsnätverk: