Utbildning vid enheten för audiologi

Audiologi betyder läran om hörseln. Ämnesområdet involverar både människa och teknik och din uppgift som audionom är att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos patienterna.

Ämnet

I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur man kan förebygga hörselskador på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Som audionom har du också en viktig pedagogisk roll och undervisar patienter både individuellt och i grupp.

Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på den hörselskadades individuella behov vad gäller hörsel, hörselhandikapp, hörselrehabilitering, hörselteknik och utprovning av hörapparat.

Ett centralt område i utbildningen är kommunikationen med patienterna vid utredning och rehabilitering. I utbildningen betonas också vikten av ett vetenskapligt synsätt som integreras med de senaste rönen från aktuella forskningsområden i form av vetenskapliga artiklar och projekt. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete.

Hur blir jag audionom?

Karolinska Institutets utbildning till audionom är treårig och omfattar både teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna avslutas med en audionomexamen och en medicine kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Examen berättigar till legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

Audionomprogrammet

Internationalisering

Utbytesstudier

På audionomprogrammet finns möjlighet att genomföra utbytesstudier på Arteveldehogeschool i Gent, Belgien, inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus. Utbytet omfattar 3 månader - en termin. För frågor om utbytesstudier, följ länken nedan. AUDINK arbetar även för att möjliggöra utbytesstudier vid Illinois, USA och Högskolen i Sör-Tröndelag i Norge från höstterminen 2014.  

Läs mer om utbytesstudier på KI

Kontakta oss

Åsa Skjönsberg

Enhetschef, lektor

Annica Hagerman Sirelius

Studierektor för grundutbildningen

Monica Beckius Hellgren

Administratör
ÅS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-07-25