Medicine Doktor Axel Hirsch Pris

This page in English

Priset utdelas årligen av Karolinska Institutets styrelse för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Val av pristagare sker genom nominering.

Pristagare 2016 - Mats Wahlgren

Mats Wahlgren, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas priset för sina studier av mekanismerna bakom det skydd blodgrupp 0 (noll) ger vid svår malaria.

Vid svår malaria stoppas blodflödet upp av att röda blodkroppar klistrar ihop sig till något som liknar rosetter. Det kan ge syrebrist och svåra vävnadsskador, där patienterna kan falla i koma, få hjärnskador och slutligen dö.  Det är också känt sedan tidigare att personer med blodgrupp 0 har ett skydd mot rosettbildning och svår malaria, medan barn och vuxna med exempelvis blodgrupp A oftare faller i koma och dör. Att förstå de molekylära mekanismerna bakom detta har varit en av flera stora målsättningar inom malariaforskningen. Vad är det som gör röda blodkropparna så klistriga när de infekteras av parasiten Plasmodium falciparum?

Mats Wahlgren och hans forskargrupp har ringat in en ny viktig pusselbit, genom att beskriva hur molekylen RIFIN är central i sammanhanget. I flera olika slags försök i cellodlingar och försök på djur har de kunnat visa hur parasiten Plasmodium falciparum utsöndrar RIFIN och hur detta RIFIN sedan tar sig till ytan av blodkroppen och där fungerar som ett adhesin, ett klister. Han har kunnat visa hur den binder starkt till ytan av röda blodkroppar av blodtyp A, men bara svagt till de av blodtyp 0. Han föreslår att detta är mekanismen bakom den frekventa uppkomsten av svår malaria I de som uttrycker blodgrupp A. 

Tidigare pristagare

Pristagare 2014 - Yihai Cao

Yihai Cao, professor i vaskulär biologi vid Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas Hirschs pris för forskning inom kemi/fysiologi. Han får priset för sina banbrytande studier av blodkärlsnybildning och dess betydelse vid olika fysiologiska- och sjukdomstillstånd.

Pressmeddelande om 2014 års pristagare

Pristagare 2013 - Anders Kvanta

Anders Kvanta, adjungerad professor i oftalmologi vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, får Axel Hirschs pris 2013 för sin forskning inom oftalmologin som revolutionerat behandlingen av bland annat våt makuladegeneration (AMD), en variant av sjukdom i gula fläcken som tidigare orsakade flest synskador i befolkningen.

Pressmeddelande om 2013 års pristagare

Pristagare 2012 - Per-Olof Berggren

Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI tilldelades priset för de uppseendeväckande resultaten att insulinfrisättningen i människans bukspottkörtel inte kontrolleras direkt av nerver, att antalet nerver är mycket färre än man tidigare trott samt att de få nerver som finns är kopplade till blodkärl och inte till körtelceller.

Pressmeddelande om 2012 års pristagare

Pristagare 2011 - Lars Lundell

Lars Lundell, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, tilldelades priset för sina studier om en sjuklig form av sura uppstötningar, så kallad gastroesofageal reflux. Han har kunnat visa vilka behandlingsmetoder som ger bäst resultat, både medicinska och kirurgiska.

Pressmeddelande om 2011 års pristagare

Pristagare 2010 - Christer Betsholtz

Christer Betsholtz, professor vid institutionen för institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, tilldelades priset för en serie internationellt uppmärksammade och ofta citerade uppsatser om hur blodkärl bildas, så kallad angiogenes. Christer Betsholtz och hans grupp studerar i första hand hur blodkärl bildas normalt redan under fosterstadiet. Forskningen gäller bland annat kartläggning av vilka gener som är aktiva under denna process.

Pressmeddelande om 2010 års pristagare

Pristagare 2009 - Torkel Klingberg

Torkel Klingberg, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet tilldelades priset för sin frontlinjeforskning om träning av arbetsminnet hos personer med funktionsstörningar. Hans minnesträningsmetod används och vidareutvecklas i dag på en rad universitet i USA och arbetsminnesträning används kliniskt på över hundra kliniker runt om i världen.

Pressmeddelande om 2009 års pristagare

Pristagare 2008 - Bernt Eric Uhlin

Bernt Eric Uhlin professor vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet tilldelades priset för sin frontlinjeforskning på bakterier som orsakar urinvägs- och tarminfektioner. Bernt Eric Uhlin och hans forskargrupp har intresserat sig för att försöka förstå de molekylära mekanismer som gör att vissa bakterier är sjukdomsframkallande.

Pressmeddelande om 2008 års pristagare

Pristagare 2007 - Rune Toftgård

Rune Toftgård, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska Institutet tilldelades priset för publikationen "Genetic elimination of Suppressor of fused reveals an essential repressor function in the mammalian Hedgehog signaling pathway". Dev.Cell 2006 Feb;10 (2):187-97.

Pristagare 2006 - Roland S Johansson

Roland S Johansson, professor vid institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet tilldelades priset för publikationen "Eye-hand coordination during learning of a novel visuomotor task". J. Neurosci 25, 8833-8842.

Pristagare 2005 - Anders Heijl

Anders Heijl, professor vid ögonkliniken vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö tilldelades priset för publikationen "Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression. Early manifest glaucoma trial". Arch Ophthalmol 120, 1268-1279, 2002.

Pris