Om Centrum för hälsokriser

På Centrum för hälsokriser har vi en vision om ett samhälle bättre förberett för framtida hälsokriser. Vårt uppdrag är att bygga nästa generations hälsokrisexperter, genom forskning, utbildning och interdisciplinära samarbeten. Våra strategiska mål definierar vårt verksamhetsområde och hur vi ska uppnå vår vision och vårt uppdrag.

Kollage med tre bilder. Från vänster: landskap i torka, kvinna med munskydd, spruket glas i dörren till ett sjukhusrum

Bildandet av Centrum för hälsokriser på KI är ett sätt att bidra till att bygga ett samhälle som är bättre förberett för hälsokriser, med hjälp av forskning, utbildning och interdisciplinära samarbeten. Centrumet menar att i en tid av multipla kriser kan universitet ha en "fjärde uppgift" - att bidra med expertis och erfarenhet, både före och i en pågående hälsokris.  

Vår vision

Ett samhälle bättre förberett för framtida hälsokriser. 

Vårt uppdrag

Genom forskning, utbildning och interdisciplinära samarbeten vill vi bidra till förbättrad beredskap och förmåga att hantera framtida hälsokriser. Vårt uppdrag är att göra detta genom att bygga nästa generations hälsokrisexperter. Vi vill säkerställa att kunskap och beprövad erfarenhet vägleder policy och planering för att hantera framtida hälsokriser.

Årsrapport

Läs vår årsrapport om aktiviteter och verksamhet under 2022. 

Våra strategiska mål

Med tanke på att vi arbetar inom flera expertområden och är del av många nätverk som samarbeten, så värdesätter vi våra strategiska mål som vägleder oss och tydliggör vad vår ambition är.

  1. Katalysera forskningssamarbeten inom hälsokrisområdet och skapa mötesplatser för tvärvetenskaplig samverkan
  2. Stimulera och delta i framtagandet av nya utbildningar inom olika hälsokrisområden
  3. Samla befintlig och bygga ny expertis inom hälsokriser och erbjuda deras sakkunskap och kompetens  
  4. Driva policyutveckling och i samverkan sätta agendan för ökad hälsokrisberedskap
  5. Fungera som KI och ledningens sensor inför nya hälsohot och bidra till samordning av KI:s insatser vid hälsokriser

 

Vi kombinerar korta och långa perspektiv i arbetet med att öka resiliens genom både beredskap och respons.

Det första målet betonar att centrumet vill vara både en katalysator och ett forum för att sammankoppla och stimulera interdisciplinära forskningssamarbeten. Att hantera hälsokriser kräver multidisciplinära insatser, som sträcker sig över många vetenskapliga discipliner och områden. Några exempel på tidiga aktiviteter för att uppnå det första målet är seminarieserien KI Contributes och vår medverkan i olika nätverk och forum.

Vårt andra mål understryker att, för att genomföra vårt uppdrag är det av yttersta vikt att vi verkar för att stimulera utbildning och aktivt engagerar oss i utvecklingen av nya övningar och utbildningar inom beredskap, respons och utvärdering av hälsokrisinitiativ. Medarbetare från centrumet har till exempel genomfört masskadeövningar i Ukraina och Moldavien. Vi håller även på att utveckla kurser i utbrottsepidemiologi och i hur rapid evidence reviews kan användas för att vägleda beslutsfattande i kriser.

I arbetet med att uppnå vårt tredje mål så kartlägger vi kunskap och förmågor som finns på KI och andra universitet, samt arbetar för att göra det tillgängligt för det omgivande samhället, både i krisberedskapsarbete och under en hälsokris. Vi har sekonderat experter till Ukraina, Malawi, och Turkiet, för att nämna några.  

Genom vårt fjärde mål, vill vi använda evidens och expertis för att driva policy och bidra till att sätta agendan när det handlar om att bygga kapacitet för att förbereda för, hantera och utvärdera hälsokriser. Bland annat så koordinerade vi KI:s svar på den statliga utredningen om den svenska hälso- och sjukvårdensberedskap (SOU 2002:6) och vi är aktiva i den allmänna debatten om krisberedskap i Sverige.  

Illustration av coronaviruset
Foto: Getty Images

Vårt femte mål framhåller vår roll I att stödja KI efter behov i koordinering av och förberedelse för framtida hälsokriser. I det arbetet har vi genomfört en genomgång av KI:s arbete under covid-19-pandemin och vilka lärdomar som kan dras från det, vilket resulterade i rapporten Förbättrad beredskap inför nästa hälsokris – lärdomar från KI under covid-19 pandemin.

AZ
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2023-08-28