Nätverk och samarbeten på Centrum för hälsokriser

Att samarbeta med aktörer inom och utanför KI, nationellt och internationellt, är av yttersta vikt för centrumet. Det möjliggör för oss att använda och utveckla vår kompetens inom våra expertområden, garanterar att vår omvärldsbevakning förblir uppdaterad och gör det möjligt för oss att nå ut med vår kunskap och våra förmågor där de behövs mest. För närvarande fokuserar vi på samarbete med andra universitet och organisationer som möjliggör för oss att nå ut i pågående kriser.

Serie av tre bilder, från vänster; personer sitter runt ett bord, man i uniform hukar sig och tittar på en röd platta, tält i solnedgång

Samarbeten med andra universitet och lärosäten

Vår målsättning är att samarbeta med andra universitet både inom våra egna expertområden, men även genom att skapa nya, disciplinöverskridande samarbeten.  

Ett exempel på ett pågående interdisciplinärt samarbete är det arbete vi gör inom universitetsalliansen Stockholm trio inom ämnet klimat och hälsa. Här arbetar vi tillsammans med KTH Climate Action Centre och the Bolin Centre for Climate Research på Stockholms universitet för att hitta gemensamma utrymmen för forskning och utbildningsaktiviteter där fokus ligger på skärningspunkten mellan klimat och hälsa.

Att samarbeta inom KI är också viktigt för vårt arbete, för att utvecklas och lära av andra. Eftersom vårt arbete sträcker sig över många traditionella discipliner och kräver mångfacetterad kompetens för att vara effektivt, är det viktigt att vi når ut till institutioner, centrum och enheter inom universitetet. För närvarande har vi ett nära samarbete med Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser och Nationellt pandemicentrum, för att nämna två.

I slutet av december 2022 mottog vi anslag från svenska regeringen för att undersöka hur kunskap om hälsokriser kan utvecklas och samarbeten med andra svenska universitet stärkas under 2023.

Vårt arbete inom det här området pågår och vi välkomnar feedback och förslag från universitet och lärosäten om hur det ska utvecklas och fortskrida. För närvarande ligger fokus på samarbeten mellan svenska universitet, men vår målsättning är att utöka det till att även inkludera internationella lärosäten. Om du är intresserad, vänligen kontakta Caroline de Groot, alternativt om det rör ett specifikt ämnesområde, kontakta en av våra expertkoordinatorer direkt.

Nationella och internationella samarbeten och nätverk

Samarbeten sker både på en specialiserad nivå, inom ett eller flera expertområden, och på en generell nivå där hela centrumet samarbetar med andra partners. Vi kartlägger ständigt kontexter och sammanhang för att hitta och analysera forum som kan vara relevanta för oss att medverka i.

Nationellt så har centrumet kontakt med flera organisationer om myndigheter, som till exempel Socialstyrelsen, MSB och Folkhälsomyndigheten. Dessutom sker samarbeten med relevanta aktörer lokalt, nationellt, regionalt och internationellt inom varje expertområde. Dessa beskrivs mer i presentationerna av varje expertområde.

Utifrån vårt uppdrag att bygga nästa generations hälsokris experter, fäster vi särskild vikt vid studentengagemang och välkomnar studentdeltagande i våra aktiviteter. Vi har skrivit under ett IFMSA Sweden (International Federation of Medical Students' Associations) och ämnar fortsätta att utveckla forum och former för samverkan med studenter och studentgrupper.

Vårt internationella nätverk infattar kontakter på Världshälsoorganisationen (WHO), Läkare utan gränser (MSF), andra universitet och organisationer med särskilt hälsokrisfokus. Dessa samarbeten är avgörande för oss, för att förbli relevanta i vår analys, vår forskning, vår undervisning och inte minst för att vår expertis ska nå ut dit den efterfrågas. 

Världskarta i blått med röda pluppar

Partners för sekondering av experter

I linje med ett av våra strategiska mål, har vi som målsättning att stödja i pågående hälsokriser och i initiativ för att öka beredskap för framtida kriser. För att göra detta samarbetar vi med organisationer som på olika sätt arbetar direkt i hälsokriser. Genom den typen av samarbeten kan vi sekondera personal knutna till oss och på så sätt underlätta för att vår kompetens och kunskap tillgängliggöras när och där den behövs mest. Inom samtliga våra expertområden undersöker vi alltid hur detta kan utvecklas på det mest ömsesidigt fördelaktiga vis.  

För närvarande samarbetar vi med följande partners när det gäller sekondering:

AZ
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2023-09-29