Nätverk och samarbeten på Centrum för hälsokriser

Samarbeten, nationellt och internationellt, med kollegor på andra lärosäten och andra aktörer, är av yttersta vikt för oss. Våra nätverk och samarbeten möjliggör för oss använda, utveckla och sprida vår kompetens, det garanterar att vår omvärldsbevakning förblir uppdaterad och gör det möjligt för oss att nå ut med vår kunskap och våra förmågor där de behövs mest. Vi är sammanhållande inom ett nytt nätverk för samverkan mellan universitet och högskolor inom hälsokrisområdet.

En grafisk modell med tre cirklar. I den innersta står det Centrum för hälsokrisers koordinering och styrgrupp, i den andra expertkoordinatorer och deras nätverk, och i den tredje hälsokrisnätverk och focal points på andra universitet

Samarbeten och nätverkande sker ständigt inom vår verksamhet, både på en specialiserad nivå, inom ett eller flera expertområden, och på en generell nivå där hela centrumet samarbetar med andra partners. Vi kartlägger ständigt kontexter och sammanhang för att hitta och analysera forum som kan vara relevanta för oss att medverka i. Våra nätverk och samarbeten rör sig såväl inom universitetet och högskolor, som på en lokal, nationell och internationell nivå med olika aktörer.

flera personer sitter runt ett avlångt konferensbord och tittar in i kameran
Deltagare på mötet den 5 december 2023 som lade grunden till bildandet av ett hälsokrisnätverk Foto: Åsa Svensson

Hälsokrisnätverk

Att samverka lärosäten emellan möjliggör att vi tillsammans samlar vår kunskap och expertis och gemensamt hittar effektiva vägar att nå ut med stöd till det omgivande samhället. På lärosäten finns det mycket expertis, inom en stor mängd områden, som alla är väsentliga i beredskap, hantering och utvärdering av hälsokriser. Genom att samla dessa i ett nätverk kan vi bättre utnyttja våra resurser, skapa effektivare samarbeten och bättre nyttja vår kompetens till nytta för samhället. 

Bakgrunden till nätverket för universitetssamverkan inom hälsokriser ligger i att Centrum för hälsokriser tilldelades medel i KI:s regleringsbrev för budgetåren 2023 och 2024 för att utveckla samarbete mellan universitet och högskolor inom området hälsokriser.

Det första steget i det arbetet var en kartläggning som genomfördes under 2023. Den identifierade expertis inom flera olika specifika ämnesområden som är relevanta för hälsokriser. Kartläggningen identifierade även vilka utbildningar som finns inom området på svenska lärosäten. Slutsatsen blev att det bedrivs högaktuell forskning och utbildning inom området, att ambitionsnivån är hög och det finns en vilja att bidra med evidens, expertis och undervisning. 

I december 2023 bildades ett hälsokrisnätverk bestående personer med relevant ämneskompetens från svenska universitet och högskolor, och med Centrum för hälsokriser som sammanhållande nod.  

Hälsokrisnätverket samarbetar kring frågor som rör beredskap, hantering och utvärdering av hälsokriser. Tanken är att nätverket ska aktiveras när en kris inträffar, men också samarbeta kontinuerligt kring gemensamma frågor och dela med sig av erfarenheter. Ett stort fokus ligger på att bygga kapacitet för framtiden och säkerställa att nästa generation har kompetens att fortsätta arbetet. Nätverket är under uppbyggnad och det exakta format för arbetet håller på att utvecklas. Arbetet fortgår löpande under 2024.

Samarbeten inom KI 

Samarbeten med kollegor och partners inom är mycket viktigt för vårt centrum. Eftersom vårt arbete sträcker sig över många traditionella discipliner och kräver mångfacetterad kompetens för att vara effektivt, är det viktigt att vi når ut till institutioner, centrum och enheter inom universitetet. Sedan starten av centrumet har vi arbetat när forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser och Nationellt pandemicentrum. Tillsammans med Centre of Excellence for Sustainable Health arrangerar vi regelbundet policy labs, ett för diskussion och lärande om hur man kan påverka policy. För närvarande har vi en dialog med Kunskapscentrum för Strålningsmedicin vid Katastrofer (KcRN), för att lära oss mer om deras arbete och undersöka potentiella samarbeten. 

Stockholm trio

Vi värdesätter även samarbete med partners inom Stockholm trio. Ett pågående interdisciplinärt samarbete inom universitetsalliansen som vi medverkar i är inom ämnet klimat och hälsa. Tillsammans med KTH Climate Action Centre och the Bolin Centre for Climate Research på Stockholms universitet verkar vi för att hitta gemensamma utrymmen för forskning och utbildningsaktiviteter där fokus ligger på skärningspunkten mellan klimat och hälsa. Just nu har vi fått medel för att initiera forskningssamarbete om översvämningar. 

Representanter från Stockholm trio ingår även i vår styrgrupp och vi har haft flera möten med kollegor från de två andra universiteten för att hitta samarbetsytor. 

Serie av tre bilder, från vänster; personer sitter runt ett bord, man i uniform hukar sig och tittar på en röd platta, tält i solnedgång

Nationella samarbeten

Nationellt så har centrumet kontakt med flera organisationer och myndigheter, däribland SocialstyrelsenMSB , Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SUB) och Folkhälsomyndigheten. Dessutom sker samarbeten med ytterligare relevanta aktörer inom varje expertområde. Vårt syfte i samarbeten med myndigheter och andra nationella aktörer är att den kompetens som vi och våra nätverkspartners besitter ska nå ut till stöd för det omgivande samhället i beredskap, hantering och utvärdering av hälsokriser.

Utifrån vårt uppdrag att bygga nästa generations hälsokris experter, uppskattar vi studentengagemang och välkomnar studentdeltagande i våra aktiviteter. Vi har ett Letter of Intent med IFMSA Sweden (International Federation of Medical Students' Associations). Därtill vill vi fortsätta att utveckla forum och former för samverkan med studenter och studentgrupper.

Vårt samarbete med andra svenska lärosäten beskrivs i detalj ovan, under rubriken Nätverk för universitetssamverkan inom hälsokriser. 

Internationella samarbeten och sekondering av kompetens

Vårt internationella nätverk infattar samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO), Läkare utan gränser (MSF), andra universitet och organisationer med särskilt hälsokrisfokus. Dessa samarbeten är avgörande för oss, för att förbli relevanta i vår analys, vår forskning, vår undervisning och inte minst för att vår expertis ska nå ut dit den efterfrågas.  Dessutom möjliggör det att vi kan sekondera experter kring pågående hälsokriser runt om i världen, samt till stöd i beredskapsarbete och utvärdering. Sekonderingarna ligger i linje med målsättning att stödja i pågående hälsokriser och i initiativ för att öka beredskap för framtida kriser. 

För att genomföra sekonderingarna samarbetar vi med organisationer som på olika sätt arbetar direkt i hälsokriser. Arbetet är under utveckling och inom samtliga våra expertområden undersöker vi alltid hur detta kan utvecklas på det mest ömsesidigt fördelaktiga vis. Vi tittar också på möjligheterna att göra sekonderingar nationellt inom Sverige.   

För närvarande samarbetar vi med följande partners när det gäller sekondering:

AZ
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2024-04-15