Nätverk för samarbete

För att underlätta och stimulera till samarbete inom forskning och mobilitet deltar KI i ett antal internationella akademiska nätverk.

Centre of Excellence for Sustainable Health 

Centre of Excellence for Sustainable Health är ett digitalt kompetenscentrum som har etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda, med syfte att främja en hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.

Syftet med centret är att utveckla kapacitet och mobilisera åtgärder och kunskap för att driva agendan för hållbar hälsa och att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Centret arbetar med kapacitetsutveckling, utbildning och forskning. Vid centret utvecklas digitala verktyg och resurser genom samarbete i globala nätverk och partnerskap.

Mer om Centre of Excellence for Sustainable Health 

Europauniversitetet NeurotechEU – The European University of Brain and Technology

NeurotechEU ingår i EU:s pilotsatsning på Europauniversitet och är en av 41 allianser som har beviljats medel för sitt samarbete. 

Syftet är att skapa allianser mellan europeiska lärosäten med det uttalade målet att prova nya former av utbildnings- och forskningssamarbeten och därigenom stärka det europeiska universitetsväsendets internationella konkurrenskraft. Studenter, forskare, lärare och övrig personal ska kunna röra sig fritt mellan lärosätena som ingår i en allians och studenter skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika lärosätena.

NeurotechEU består av åtta europeiska universitet som i samverkan med ett stort antal externa parter planerar att utforma kurser och utbildningar, möjliggöra vetenskapliga genombrott och säkerställa framgångsrik kunskapsöverföring till nytta för hela samhället inom området neurovetenskap och teknologi.

KI leder projektets framtidsspaning med syfte att identifiera de vetenskapliga och samhälleliga utmaningarna inom neurovetenskap och teknologi som ska utgöra basen för övriga aktiviteter inom NeurotechEU. Stort fokus läggs också på utbildningsfrågor och mobilitet med syfte att utveckla kurser och gemensamma utbildningsprogram med nära koppling till forskning, innovation och externa parter inom neurovetenskap och teknologi. 

NeurotechEU är ett treårigt pilotprojekt fram till 2023, men alliansen siktar på ett mer omfattande och långsiktigt samarbete.

Eurolife

Karolinska Institutet är medlem i Eurolife, ett nätverk där nio väletablerade europeiska universitet samarbetar. Nätverket arbetar för att främja och underlätta samarbeten inom forskning och utbildning, utbyte av forskare, forskarstuderande och masterstudenter samt stimulera till ny forskning inom biovetenskap och medicin.

Medlemmar är förutom Karolinska Institutet: Universitat de Barcelona, Trinity College Dublin, University of Edinburgh, Universitetsmedicinska centrumet Göttingen, Medicinska Universitetet i Innsbruck, Leids Universitetsmedicinska Center, Universitetet i Strasbourg och Semmelweis University.

Eurolife har tilldelats Erasmus + strategiskt partnerskap för sitt transnationella projekt DATAETHICS som syftar till att uppdatera de konceptuella och etiska överväganden som härrör från insamling och användning av Biomedical Big Data (BBD).

KI-studentens ambassadör Sara bloggar om sin erfarenhet av Eurolife Winter School i Österrike. Titta på filmen och läs bloggen för att lära dig mer om samarbetet från ett studentperspektiv.

För mer information kontakta:

Anna Dahlerus

Internationell koordinator
Internationella kansliet

M8 Alliance of Academic Health Centers, Universities and National Academies

M8 är den akademiska basen för World Health Summit. Detta unika nätverk består för närvarande av 28 medlemmar i 20 länder, där Karolinska Institutet ingår, inklusive InterAcademy Partnership (IAP), som representerar medicin och vetenskap i 130 länder.

M8 alliansen initierades av Charité 2009 med anledning av det första världshälsomötet. Det internationella ordförandeskapet för World Health Summit roterar årligen bland medlemmar i M8 Alliance.

Kontakt vid KI: Stefan Swartling-Peterson.

Mer information om M8

Magna Charta

KI undertecknade Magna Charta Universitatum 2015. Det innehåller principer om akademisk frihet och institutionell autonomi som riktlinje för god styrning och självinsikt för universitet som blickar framåt.

För mer information kontakta:

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator
Internationella kansliet

Network Medicine Alliance

Under 2018 inledde Brigham och Women's Hospital/Harvard University och Karolinska Institutet tillsammans med andra lärosäten i Europa, som Sapienza University, Maastricht University och Technical University of Vienna, ett samarbete i form av ett internationellt konsortium för nätmedicin.

Läs mer på den engelska sidan.

För mer information kontakta:

Lise-Lotte Vedin

Internationell koordinator

Nordic Doctoral Training in Health Sciences

Karolinska Institutet ingår i det nordiska nätverket NorDoc (Nordic Doctoral Training in Health Sciences) vars mål är att ge doktorander på medlemslärosätena fri tillgång till kurser som ges vid respektive lärosäte. Antagning och urval görs enligt respektive lärosätes lokala regler. 

Doktorandkurser som erbjuds inom NorDoc

För mer information kontakta:

Matti Nikkola

Lektor
Nikkola

Lotta Lundqvist

Internationell koordinator
Internationella kansliet

Scholars at Risk

KI är medlem i Scholars at Risk Network (SAR). Det är ett internationellt nätverk av högskolor som arbetar för att skydda hotade forskare, förebygga angrepp på grupper inom högre utbildning samt främjar akademisk frihet över hela världen.

För mer information kontakta:

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator
Internationella kansliet

SIREUS – Plattform för ökad talangmobilitet mellan Sverige och USA

Karolinska Institutet har tillsammans med Svenska handelskammaren USA (SACC-USA), svenska ambassaden i Washington (USA) och 11 andra lärosäten i Sverige inlett ett tre-årigt samarbete, SIREUS. Projektet kommer att etablera och organisera en strukturerad plattform för ökad talangmobilitet och kunskapsutbyte mellan Sverige och USA inom innovation, vetenskap och entreprenörskap.

För mer information kontakta:

Lise-Lotte Vedin

Internationell koordinator
ED
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2023-05-09