Akademiska anställningar och docentur

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Anställning av lärare och forskare

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. För att vi ska kunna fortsätta bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv är rekrytering och anställning av kvalificerade lärare och forskare en förutsättning. 

Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Vid en statlig anställning ska avseende endast fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

De regelverk som styr anställning av lärare vid statliga universitet och högskolor är allmän offentligrättslig lagstiftning, högskolelagen, högskoleförordningen och universitetets egen anställningsordning (med tillhörande anvisningar).

Rekryteringsnämnden vid Karolinska Institutet bereder anställningsärenden rörande professor, gästprofessor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor samt befordringsärenden avseende ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor.

Karolinska Institutet annonserar ut anställningar som är öppna för alla behöriga att söka. De krav och bedömningsgrunder som anges i annonsen är grunden för bedömningen av de sökandes meriter. För att underlätta bedömningen ska alla sökande använda Karolinska Universitetets "Meritportfölj för lärare och forskare" vid ansökan. Det är endast de meriter som den sökande har tillskansat sig innan ansökningstidens utgång som utvärderas. Oberoende sakkunniggranskning görs av externa sakkunniga inför slutlig beredning med intervjuer i rekryteringsnämnden (när det gäller anställning som lektor eller professor). Rektor är beslutsfattare för alla professorsanställningar och prefekt beslutar om alla lektors- och biträdande lektorsanställningar.

 

Docentur

Docenturen har djupa historiska rötter inom det svenska universitetsväsendet. Docent är en akademisk lärartitel med anor sedan 1800-talet och ger av hävd venia docendi, det vill säga "rätten att undervisa".

Docenttiteln är nationellt välkänd och ett erkänt uttryck för vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Att få en docentur betyder att innehavaren har uppnått en sådan grad av självständighet att han eller hon har kapacitet att leda, handleda och utvärdera forskning och akademisk undervisning. Docenturen är en värdefull drivkraft för vetenskaplig meritering inom forskning och utbildning och ger vetenskaplig legitimitet åt innehavaren. Genom docenturen kan också externt verksamma personer knytas till Karolinska Institutet för att göra viktiga insatser inom forskning och undervisning.

 

MS
Innehållsgranskare:
Jasmin Ahangaran
2024-05-02