Skip to main content

Akademiska anställningar och docentur

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Rekrytering och anställning av lärare och forskare

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. För att fortsatt bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv är rekrytering och anställning av kvalificerade lärare och forskare en förutsättning. 

Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Vid en statlig anställning ska avseende endast fästas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Anställning som lärare vid statliga universitet och högskolor regleras förutom av allmän offentligrättslig lagstiftning även i högskolelagen och högskoleförordningen. Varje högskola ska fastställa en anställningsordning och Karolinska Institutet har fastställd Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet samt tillhörande kompletterande anvisningar.

Rekryteringsutskottet vid Karolinska Institutet bereder anställningsärenden avseende professor, gästprofessor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor samt befordringsärenden avseende ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor.

 

Docentur

Docenturen har djupa historiska rötter inom det svenska universitetsväsendet. Docent är en akademisk lärartitel med anor sedan 1800-talet och ger av hävd venia docendi, det vill säga "rätten att undervisa".

Docenttiteln är nationellt välkänd och ett erkänt uttryck för vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Att få en docentur betyder att innehavaren har uppnått en sådan grad av självständighet att han eller hon har kapacitet att leda, handleda och utvärdera forskning och akademisk undervisning. Docenturen är en värdefull drivkraft för vetenskaplig meritering inom forskning och utbildning och ger vetenskaplig legitimitet åt innehavaren. Genom docenturen kan också externt verksamma personer knytas till Karolinska Institutet för att göra viktiga insatser inom forskning och undervisning.