Skip to main content

Akademiska anställningar och docentur

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. Vi bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa.

Rekrytering och anställning av lärare och forskare

Karolinska Institutet är idag ett ledande forskningsuniversitet med stark internationell ställning. För att fortsatt bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv är rekrytering och anställning av kvalificerade lärare och forskare både en förutsättning och en utmaning.

Mer information om rekrytering och anställning av lärare och forskare på KI:s medarbetarportal.

Docentur

Docenturen har djupa historiska rötter inom det svenska universitetsväsendet. Docent är en akademisk lärartitel med anor sedan 1800-talet och ger av hävd venia docendi, det vill säga "rätten att undervisa".

Docenttiteln är nationellt välkänd och ett erkänt uttryck för vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Att få en docentur betyder att innehavaren har uppnått en sådan grad av självständighet att han eller hon har kapacitet att leda, handleda och utvärdera forskning och akademisk undervisning. Docenturen är en värdefull drivkraft för vetenskaplig meritering inom forskning och utbildning och ger vetenskaplig legitimitet åt innehavaren. Genom docenturen kan också externt verksamma personer knytas till Karolinska Institutet för att göra viktiga insatser inom forskning och undervisning.

Information om regler för docentur vid Karolinska Institutet samt hur man ansöker.