Skip to main content

Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Vår verksamhet

Sektionen har stark förankring inom allmänmedicin och primärvård med frågeställningar som förenar hög vetenskaplig klass med patient- och samhällsnytta. Våra målgrupper är personal och studenter i primärvården.Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar allt från små utvecklingsprojekt nära den allmänmedicinska vardagen till omfattande, långsiktiga projekt om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem som exempelvis diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, astma och KOL, infektionssjukdomar, stroke, fysisk aktivitet och mag-/tarmsjukdomar. I vårt uppdrag ingår även att ta fram kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser.

En annan kärnverksamhet är att samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar, exempelvis specialistutbildning i allmänmedicin, verksamhetsförlagd utbildning för studenter i primärvården samt fortbildning för många yrkesgrupper och forskarutbildning. Att utveckla verktyg och kvalitetsindikatorer för att förbättra vården av patienterna i primärvården och att erbjuda analysstöd är andra viktiga uppgifter.

En bärande idé är att utgå från patienternas och vårdpersonalens verklighet och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns i primärvården. Det gör vi på olika sätt, exempelvis genom en fortbildningsmodell där aktiviteter erbjuds nära primärvårdens personal. Satsningen på akademiska vårdcentraler (AVC) och att de flesta av våra medarbetare även är kliniskt verksamma i primärvården, banar också väg för ett ömsesidigt utbyte och flöde av erfarenheter, kunskaper och idéer. Genom nära samverkan med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, kommuner, universitet och högskolor, företag och myndigheter, i och utanför Sverige, får sektionen den grund som behövs för att stärka och utveckla verksamheten.

Forskning

Sektionen bedriver en bred forskning med ett 70-tal forskare och doktorander. Forskningen är knuten till Karolinska Institutet, och finansieras till stor del via ALF-överenskommelsen med Stockholms läns landsting. Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig. Den mesta forskningen har en tydlig förankring inom allmänmedicin och primärvård.

Här utvecklas kunskaper om allt från benskörhet, astmavård, kranskärlssjukdomar, diabetes, fysisk aktivitet, mag-/tarmbesvär och psykiska besvär till hur man farmgångsrikt kommunicerar med patienter och olika beslutsstöd i vården. Årligen publiceras cirka 70 artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsområden

Inom de närmaste åren satsar forskarna speciellt på följande områden som har betydelse för primärvården och befolkningens hälsa:

  • Hjärta/kärl, respiration och infektion
  • Gastroenterologi, nutrition och endokrina funktioner
  • Mental hälsa
  • Muskuloskeletala funktioner och smärta
  • Socialt arbete
  • Hälso- och sjukvårdsutveckling

Sektionsledning

Sektionschef

Lektor/klinisk anställning

Helena Salminen

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Helena.Salminen@ki.se

Biträdande sektionschef

Professor/distriktsläkare

Gunnar Nilsson

Telefon: 08-524 887 62
Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Gunnar.Nilsson@ki.se

Sektionsadministratör

Lista över medarbetare

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för allmänmedicin och primärvård
Alfred Nobels allé 23, våning 2, korridor D
141 83 Huddinge