Forskning på avdelningen för allmänmedicin och primärvård

På avdelningen bedrivs en bred forskning med ett 70-tal forskare och doktorander med tydlig förankring inom allmänmedicin och primärvård. Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig.

Forskningen är knuten till Karolinska Institutet, och finansieras till stor del via ALF-överenskommelsen med Stockholms läns landsting. På avdelningen finns två forskargrupper, forskare och till avdelningens anknutna forskare. Årligen publiceras cirka 70 artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsområden

Forskningen inom avdelningen utvecklar kunskaper inom främst fyra områden som har stor betydelse för primärvården och befolkningens hälsa:

Pedagogik (medicinsk)

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete   

Psykisk ohälsa

Långvariga sjukdomstillstånd såsom 

  • Osteoporos/frailty
  • Diabetes
  • Hjärtkärl
  • Smärta

Forskargrupper

Forskningsgruppsledare Johan Ärnlöv

Forskargrupp Johan Ärnlöv

Under ledning av forskargruppsledaren Johan Ärnlöv undersöks olika aspekter av det farliga samspelet mellan njursjukdomar och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen.

Gruppen arbetar med ett flertal nationella och internationella studiematerial för att uppnå sina mål. Kommande huvudprojekt kommer att fokusera på betydelsen av vår tarmflora för uppkomsten av njursjukdomar.

Portrait of Lena von Koch
Lena von Koch. Foto: Gunnar Ask.

Forskargrupp Hälso- och sjukvårdsforskning och socialt arbete

Forskargruppen ”Hälso- och sjukvårdsforskning och socialt arbete” som leds av forskargruppsledaren Lena von Koch har socionomens/kuratorns kunskap om såväl yttre samhälleliga som intra- och interpersonella faktorers betydelse för patienters och närståendes hälsa och välbefinnande i centrum. Här inkluderas både interprofessionellt samarbete och evidensbaserat kuratorsarbete

Forskare på avdelningen

Profile image

Helena Salminen

Helena Nilsson är leg.läkare och lektor och har bedrivit klinisk forskning inom osteoporos. Helena forskar även i hur vi kan förbättra lärandet i den kliniska lärandemiljön.
Profile image

Gunnar Nilsson

Gunnar Nilsson är professor i allmänmedicin särskilt medicinsk informatik och är verksam i forskning inom allmänmedicin, medicinsk informatik och pedagogik.
Profile image

Caroline Wachtler

Caroline forskar om psykisk ohälsa med fokus på implementering av evidensbaserade metoder för tidig identifiering och behandling av olika typer av depression inom primärvård.
Profile image

Per Wändell

Forskar om livskvalitet, diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdomar, invandrarhälsa, effekter av sköldkörtelhormon på demens och cancer, komplementärmedicin, samsjuklighet mellan somatisk och psykisk sjukdom.

Publikationer

Övriga till avdelningen anknutna forskare

Under uppdatering

 

 

 

 

MB
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-02-27