Utbildning på avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård samordnar, kvalitetssäkrar och arrangerar utbildningar för personal och studenter inom allmänmedicin och primärvård. Avdelningen har huvudansvaret för delar i Karolinska Institutets läkarprogram samt erbjuder kurser i avancerad nivå och fortbildning för yrkesverksamma.
Läkarprogrammet byter nu curriculum till ett 6-årigt program. Allmänmedicin kommer att fortsätta ha en stor roll i det nya läkarprogrammet med delar på 10 av programmets 12 terminer.

5,5-åriga läkarprogrammet

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård har det övergripande ansvaret för fyra delar i KIs 5,5 åriga läkarprogram

  • Primärvårdsstrimman
  • Examinationer Integrerad sluttentamen (IST)
  • Kliniska rotationer för utländska studenter

Primärvårdsstrimman

Avdelningen har i uppdrag att utbilda läkarstudenter i allmänmedicin/primärvård längs hela läkarprogrammet med primärvårdsdelar som finns på de flesta terminer. Övergripande målsättningen är att studenten successivt tränas i att handlägga patienter med en mångfald av sjukdomar och hälsoproblem. Vi erbjuder studenter att självständigt medverka kliniskt från ett tidigt stadium i läkarprogrammet och få individuellt anpassad handledning i förhållande till utbildningsnivå och progression på de flesta terminer.

Övergripande mål för primärvård på läkarprogrammet:

  • Tidig patientkontakt och konsultationsträning redan från första terminen. Studenterna får en grundläggande konsultationsträning med ökande svårighetsgrad genom hela utbildningen.
  • Möjlighet till problem och erfarenhetsbaserat lärande och integration av kunskaper från flera kurser och nivåer i primärvårdskontext.
  • Möjlighet till praktik under handledning och att lära sig handlägga såväl patienter med vanliga folksjukdomar som patienter med diffusa symtompresentationer.
  • Individperspektiv på sjukdom och hälsa. Visa betydelsen av kontinuitet för patienter och betydelsen av den personliga läkaren över tid.
  • Interprofessionellt teamarbete i primärvården och hur primärvårdens samarbetspartners ser ut.

Examinationer integrerad sluttentamen

IST utgörs av en examination, vars syfte är att säkerställa att studenten uppnått målen för läkarexamen och har de kompetenser som krävs för denna. Genom att under kursen i huvudsak arbeta självständigt och i dialog med kurskamrater, vidareutvecklar studenten sin integrerade förståelse av innehållet av läkarutbildningen inför den situationsbaserade examinationen. 

 

 

 

6-åriga läkarprogrammet

I det 6-åriga läkarprogrammet, som kommer att vara helt färdigimplementerat först VT 2027, finns allmänmedicin/primärvård på 10 av programmets 12 terminer.
Uppdraget som vi har där är mycket likt det uppdrag som vi har haft sedan tidigare men har utökats på en del områden. Vi har fått ett större ansvar för utbildning i kliniska färdigheter omfattande både konsultationsundervisning och klinisk undersökning av patienter. Vi har ett större ansvar för termin 12 kursen i klinisk medicin där studenterna har en längre klinisk placering på vårdcentral.

Fysioterapiprogrammet

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård håller i en föreläsning och ett seminarie i Allmänmedicin på kursen:

  • Tema hälso- och sjukvård Medicinska ämnen 2. 7,5 hp (1FY034), Termin 4 

Utbildning på avancerad nivå

Forskarskola i allmänmedicin

Fortbildning för yrkesverksamma

En bärande idé är att utgå från patienternas och vårdpersonalens verklighet och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns i primärvården. Det gör vi på olika sätt, exempelvis genom en våra uppdragsutbildningar.

 

 

HS
Innehållsgranskare:
Marie Beckeman
2023-09-14