Studie om patienters erfarenheter av kroppsliga förändringar för utredning av lungcancer – 2

Vi vill fråga dig om du vill delta i vår befolkningsbaserade studie om patienters erfarenheter av kroppsliga förändringar för utredning av lungcancer. Här hittar du information om projektet och vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Forskningsprojektets mål är att hitta sätt att upptäcka lungcancer tidigt och på så sätt öka chansen till överlevnad. För att kunna hitta tidiga symtom avser vi att vidareutveckla och testa ett elektroniskt frågeformulär. För detta behöver vi veta hur hälsoförändringar och symtom skiljer sig åt mellan personer som utreds för misstänkt lungcancer och personer som inte har en misstänkt lungcancer. Du har fått förfrågan om deltagande i forskningsprojektet för att du inte har en misstänkt lungcancer. Därför är dina upplevelser och erfarenheter värdefulla. 

Forskningshuvudman för projektet är Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI).Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2023-04248-01.

Hur går projektet till?

  • Om du väljer att delta i forskningsprojektet kommer du att få svara på en elektronisk enkät på svenska, via en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Frågeformuläret undersöker en del allmänna uppgifter, frågor om hälsoförändringar och symtom som du kan ha upplevt.
  • Samtidigt som du svarar på enkäten kommer du att bli intervjuad av en forskare och då få berätta om dina egna tankar, känslor och funderingar kring frågorna i enkäten. Intervjun kommer att hållas hemma hos dig eller på en annan plats som du väljer och beräknas ta 1-2 timmar i anspråk. Intervjun kommer att spelas in i form av en ljudfil för att sedan skrivas ut ordagrant. Texten analyseras på gruppnivå för att undersöka om enkäten är lätt att förstå och svara på och du som individ kommer inte kunna identifieras när resultaten presenteras.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Riskerna för dig som medverkar är små. Enkätfrågor och intervjuer kan ibland väcka känslomässiga reaktioner. Det kan ibland upplevas negativt att tala om sin hälsosituation om man är orolig för den. I de fall man upplever oönskade känslomässiga effekter eller integritetsintrång kan deltagandet avbrytas och uppföljande samtal erbjuds av forskningsansvariga. De personer som genomför intervjun är erfaren vårdpersonal (läkare och sjuksköterska) med utbildning i intervjuteknik.

Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. De uppgifter som samlas in om dig är namn och personnummer samt de uppgifter du lämnar i frågeformuläret. För att skydda din identitet kommer vi inte att använda oss av ditt namn eller andra uppgifter som skulle kunna härledas till just dig när vi presenterar resultat från studien. Dina uppgifter kommer att pseudononymiseras. Pseudononymisering innebär att ditt namn och personnummer kommer att kopplas till ett kodnummer och registreras på en deltagarlista, som enbart behöriga har tillgång till. Kodnykeln förvaras separat.

Matierialet från intervjun kommer att förvaras enligt gängse rutiner på Karolinska Institutet och kodas så att ingen obehörig kan identifiera vem matierialet kommer ifrån. Besvarade frågeformulär sparas automatiskt i Webropol (ett onlinebaserat verktyg för att skapa olika enkäter och undersökningar). Endast behöriga har tillgång till frågeformulären och svaren genom inlogg. Intervjumaterialet och besvarade enkäter sparas enligt rutin i 10 år efter studiens avslut och kommer därefter att förstöras.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Hanteringen av dina personuppgifter regleras av EU:s dataskyddsförordningen (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Region Stockholm och Karolinska Institutet. Du kan kontakta forskarna för mer information om du vill. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvariga (v.g. se kontaktuppgifter nedan). Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Resultaten för forskningsprojektet kommer att publiceras i en internationell, vetenskaplig tidsskrift. Resultaten kan även komma att presenteras vid vetenskapliga konferenser och i populärvetenskapliga sammanhang, samt ingå i avhandlingsarbeten vid Karolinska Institutet. 

Om du önskar information om forskningsprojektets resultat är du välkommen att kontakta ansvariga för projektet. 

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning utgår för medverkan i denna studie. Däremot vill vi betona att din medverkan är viktig för vår lungcancerforskning och kan betyda mycket i kampen mot lungcancer. Ingen särskild försäkring tecknas för projektet.

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan).

Ansvariga för projektet 

Vid frågor om forskningsprojektet vänligen kontakta:

Ansvarig forskare, doktorand
Mark Albeek
Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin
e-post: mark.albeek@regionstockholm.se
tel: 08-123 685 83 / 0701656330

Ansvarig forskare
Tina Gustavell
Medicine doktor, leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet
NVS, avdelningen för omvårdnad 
e-post: tina.gustavell@ki.se
Tele: 072-468 22 50

Ansvarig forskare, huvudhandledare
Axel C Carlsson
Docent inom epidemiologi, apotekare
Karolinska Institutet
NVS:s avdelning för allmänmedicin och primärvård
e-post: axel.carlsson@ki.se

MA
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-04-30