Skip to main content

Forskningsprogrammet Framtidens vård - för äldre | NVS

Rullatorer som står på en rad i en tom korridor.

Mer än en tredjedel av Europas äldre över 75 år lever med någon funktionsnedsättning som hindrar dem i deras dagliga liv. Detta påverkar i hög utsträckning många äldres välmående liksom utgifterna för skattefinansierade vård- och omsorgstjänster. Därför krävs nya vård- och omsorgsinsatser för att äldre ska kunna känna full delaktighet i samhället, oavsett hälsa, social status, eller funktionsnedsättning.

Forskningsprogrammets övergripande mål är att bidra med ny kunskap för att möjliggöra nya vård- och omsorgsinsatser som möjliggör äldres deltagande i två miljöer: ordinära och särskilda boenden.

Syfte med programmet

Syftet med forskningsprogrammet är att bidra till utvecklingen av en kunskapsbaserad vård och omsorg för äldre som förbättrar möjligheterna till delaktighet och känslan av att vara socialt inkluderad.

Det multidisciplinära programmet inbegriper samarbeten mellan forskare och vård och omsorgsgivare i Stockholms stad och två kommuner i Västerbotten, samt forskare vid tre olika universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Umeå universitet. Vi samarbetar även med Linneuniversitet.

I programmet genomförs såväl kvantitativa som kvalitativa studier för att besvara forskningsfrågorna som genomförs inom ramen för fyra projekt.

De långsiktiga forskningsfrågorna inbegriper:

  1. Hur kan innovativa stödinsatser möta behoven hos äldre som lever socialt isolerade och upplever sig ensamma?
  2. Kan en ny typ av specialiserad hemtjänst och smarta produkter hjälpa äldre tillbaka till engagemang och delaktighet i det dagliga livet efter en medicinsk behandling på sjukhus?
  3. Hur kan särskilda boenden göras om till berikade och stimulerande miljöer? Bidrar berikade miljöer till delaktighet och en känsla av ”hemma” och välmående? Hur påverkar förändringarna i miljön personalen och deras arbete?
  4. Kan utbildning och coachning minska stress hos vårdpersonalen inom äldreomsorgen?

Programmet genomförs i samarbete med Verklighetslabbet Stureby, som utgörs av Stureby vård och omsorgsboende, inom Enskede, Årsta Vantörs stadsdel i Stockholms stad.

Forskare och doktorander vid programmet

Aileen Bergström Karolinska Institutet
Lena Borell Karolinska Institutet
Anne-Marie Boström Karolinska Institutet
Helena Cleeve Karolinska Institutet
Susanne Guidetti Karolinska Institutet
Hamza Hanchi Kungliga Tekniska Högskolan
Staffan Josephsson Karolinska Institutet
Karin E Johansson Karolinska Institutet
Zarina Khabir Karolinska Institutet
Margarita Mondaca Karolinska Institutet
Sebastian Meijer

Kungliga Tekniska Högskolan

Ingeborg Nilsson Umeå universitet
Helen Olt Karolinska Institutet
Lena Rosenberg Karolinska Institutet
Marianne Palmgren Karolinska Institutet

Kontakt

Professor

Lena Borell

Telefon: 08-524 838 10
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Lena.Borell@ki.se